De levensvisie van de Bruid

De levensvisie van de Bruid

Hooglied 1:2-3a Laat hij mij mogen kussen met zijn mond! Want jouw liefde is veel beter dan wijn. Jouw huidolie is zo heerlijk van geur. 

A: De roep om een kus van de Bruidegom. 
Hgl.1:2a Laat hij mij mogen kussen met zijn mond!

A1: De kus van de Bruidegom. 

Hgl.1:2a Laat hij mij mogen kussen met zijn mond! 

Het boek Hooglied ontwikkelt zich vanuit deze roep van de Bruid. Deze uitroep is de diepste schreeuw van elk menselijk hart, en de waarheid van het boek Hooglied is Gods antwoord op deze uitroep om gekust te mogen worden. De Goddelijke kus is meer dan een beeldspraak; het is een werkelijkheid die te maken heeft met Gods hand die mijn hart aanraakt en mijn emotionele capaciteiten vergroot om meer van Hem te kunnen ontvangen én om meer van mijzelf aan Hem te kunnen geven. Elke kus van God vergroot mijn bekwaamheid om een diepere intimiteit met Jezus te ervaren. 

Ps.119:32 Ik zal voortgaan op de weg van Uw geboden, want U geeft mij ruimte in het hart

Jes.60:5 (NBG’51) Dan zult gij het zien en stralen van vreugde; uw hart zal zich ontroerd verruimen…… 

Het Hebreeuwse werkwoord voor kussen is ‘nashaq’ en dit wordt 30 van de 35 keer vertaald met kussen, maar in sommige gevallen betekent dit werkwoord ook dat strijders in de oorlog worden uitgerust met pijl en boog (1Kron.12:2, 2Kron.17:17, Ps.78:9). Bovendien is dit werkwoord ook nog eens nauw verwant met het werkwoord ‘nasaq’ wat te maken heeft met het aansteken van een vuur (Ps.78:21, Jes.44:15). Als wij dus door onze hemelse Bruidegom gekust worden, betekent dit dat er in ons een vuur van passie wordt aangestoken waardoor wij Zijn liefde kunnen beantwoorden en tegelijkertijd uitgerust worden met pijl en boog in de strijd tegen onze vijanden. Passie voor Jezus is het meest krachtige wapen in onze strijd tegen de vijand. 

A2: De mond van de Bruidegom. 

Hgl.1:2a Laat hij mij mogen kussen met zijn mond

Als wij door Zijn mond gekust worden, krijgen wij te maken met twee hemelse zegeningen. Uit de mond komen zowel de gesproken woorden als de adem van een persoon, en dat is ook bij God het geval. Nu is het zo dat het Hebreeuwse woord ‘ruach’ zowel adem als geest betekent en dat geldt ook voor het Griekse woord ‘pneuma’. Als wij dus gekust worden door de mond van onze hemelse Bruidegom, komen wij in de eerste plaats in aanraking met Zijn woord; maar tegelijkertijd komen wij in aanraking met de Heilige Geest, die als de adem van God over ons uitgeademd wordt. 

Ps.33:6 Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt, door de adem van Zijn mond het leger der sterren.   

Spr.24:26 Wie een eerlijk antwoord geeft, is als iemand die een kus op je lippen drukt. 

Jes.34:16 Zoek het na in het boek van de Heer……want het is uit Zijn mond opgetekend, Zijn Geest heeft ze bijeengebracht.  

Als Jezus Zijn woorden van liefde tot ons spreekt, komen wij in aanraking met Zijn woord dat ons vrijmaakt (Joh.8:32), en tegelijkertijd komen wij in aanraking met Zijn Geest, die ons leven vernieuwt en Jezus aan ons hart openbaart. Want het is de Geest van God die de woorden van God uit Zijn hart neemt en door Gods mond over ons leven uitblaast; het woord van God en de Geest van God zijn één. 

Joh.6:63b Wat Ik gezegd heb is Geest en leven.  

Joh.20:22 Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: Ontvang de Heilige Geest. 

Gekust worden door de hemelse Bruidegom betekent een vergroting van de emotionele capaciteit van ons hart door het vuur van Zijn liefde, en tegelijkertijd ontvangen wij woorden van leven die ons denken vernieuwen en onze ideeën over God voortdurend veranderen. De adem van Zijn Geest verheerlijkt Jezus in ons hart en verstand, en tegelijkertijd ontvangen wij in dit hele proces pijlen op de boog van onze geestelijke wapenrusting om vijanden te kunnen  verslaan. De kussen van Zijn mond maken hemelse realiteit tot een aardse werkelijkheid. Het volgende wordt dan onze belijdenis: 

Ps.45:3 U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen. 

De pinksterdag in Hand.2:1-13 is een van de meest krachtige voorbeelden van de werking van de Goddelijke kus van onze Bruidegom. Er worden drie natuurlijke elementen genoemd die een weerspiegeling zijn van geestelijke realiteiten; deze drie elementen zijn windvuur en wijn.

De windvlaag van de Heilige Geest ontstak een vuur van passie in de eerste gemeente en voorzag hen van de wijn van hemelse vreugde, waardoor de capaciteit van hun hart enorm vergroot werd. Het gevolg was dat hun liefde voor Jezus met grote stappen vooruitging en enorm groeide. Petrus, die nog maar enkele weken daarvoor Jezus verloochend had, werd nu een toonbeeld van vrijmoedigheid; zie Hand.2:14-36, 3:12-26, 4:8-12, 5:29-32. 

B: De superieure genoegens in de genade van God. 
Hgl.1:2b Want jouw liefde is veel beter dan wijn. 

B1: De impact van de kussen van Zijn mond. 

In het tweede deel van vers 2 verklaart de Bruid de reden waarom zij zo graag gekust wil worden door deze Bruidegom; haar verklaring van de kussen van Zijn mond ofwel de woorden van Zijn mond is dat deze woorden een expressie zijn van Zijn vurige liefde. Hiermee geeft de Bruid het basisprincipe aan dat wij de woorden van God, de Bijbel, behoren te lezen vanuit het perspectief van Gods liefde.  

De Bijbel kan namelijk vanuit vele gezichtspunten gelezen worden, want dit Boek van God kan gelezen worden als een geschiedenisboek, als een politieke handleiding, als een militair handboek, als een poëtisch boek met zowel poëzie als proza, als medisch handboek, als handleiding voor psychologie, een boek over kunst en cultuur, antropologie etc. etc. 

Maar de Bijbel is vóór alles en in de eerste plaats bedoeld als een liefdesbrief van God; al het andere is daaraan volledig onderworpen en ook daarvan afhankelijk. Want de Bijbel is per definitie de geschreven expressie van wat God tot ons zeggen wil door Zijn Zoon Jezus Christus, die het Woord van God is. 

1 Joh.4:9 En hierin is Gods liefde aan ons geopenbaard: God heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven.   

Joh.1:14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben Zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.  

1Joh.2:5  In degene die zich aan Gods woord houdt, is Zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in Hem zijn.   

De allereerste verklaring van de Bruid geeft dus haar motivatie aan waarom zij zo verlangt naar de kussen van Zijn mond ofwel Zijn woord: Jouw liefde is veel beter dan wijn. Hiermee geeft zij een samenvatting van het hele boek Hooglied en haar hele geloofsbelijdenis. De openbaring van Zijn vreugde over ons leven maakt in ons de mogelijkheid en bekwaamheid wakker om ook van Hem te genieten. Wij genieten van God, wanneer wij weten dat Hij van ons geniet, zelfs wanneer we zwak zijn door de zonde.  

God houdt van alle mensen, ook van de zondaars die Hem haten (Joh.3:16). Maar Hij vindt geen vreugde in hen, omdat zij in zonde leven. Hij vindt vreugde in Zijn kinderen, die zich tot Hem gekeerd hebben en vergeving van zonden ontvangen hebben. Dat wil nog niet zeggen dat Hij het met alles in ons leven eens is. Liefhebben, vreugde vinden, én overeenstemming ervaren zijn voor God drie verschillende dingen, die wij goed moeten onderscheiden; als we dat niet doen, zullen we grote geestelijke struikelblokken ervaren. Maar God houdt van Zijn kinderen én Hij geniet van ons; dit is wat de Vader en Zijn Zoon samen beleven. 

Spr.8:30-31 Ik was Zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in Zijn aanwezigheid, vond vreugde in Zijn hele aarde en was blij met alle mensen.  

Jes.5:1+7a Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn geliefde en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond. Israël is de wijngaard van de Heer van  de hemelse machten, de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. 

In de Hebreeuwse tekst van Jes.5:7 wordt zelfs gesproken over de planten van Zijn vreugde. 

B2: De Bruid introduceert de superieure vreugde van het evangelie. 

Hgl.1:2b Want jouw liefde is veel beter dan wijn. 

De werkelijke diepten van de blijdschap ten gevolge van het evangelie worden pas gevonden in het ontdekken van het bruidsperspectief, het romantische perspectief van de Bruidegom en de Bruid in het woord van God. Er bestaat een najagen van Jezus binnen de grenzen van het koninkrijk van God, dat resulteert in de heerlijke ervaringen van deze superieure vreugde. 

De Bruid geeft met haar woorden aan, dat er een superieure vreugde in het evangelie bestaat, maar toch is dit gedeelte nog maar een introductie tot een oneindig veel groter gebied van vreugdevolle ervaring door de Heilige Geest.  

Zij ontwikkelt dit thema verder in Hgl.2:3-4, maar hier getuigt zij al dat de ervaring van deze superieure vreugde ontdekt kan worden door de openbaring van de romantische waarheid van het evangelie. Daarom wordt deze superieure vreugde het beste ontdekt in de context van het bruidsperspectief in het koninkrijk van God, het romantische perspectief van Jezus en Zijn Bruid. 

Vele gelovigen die het woord van God weliswaar niet benaderen vanuit het bruidsperspectief, genieten desondanks toch op een intense manier van Jezus, hun Heer en Redder, die ondanks hun beperkte inzicht toch ook hun hemelse Bruidegom is en hen laat genieten van dat aspect van Zijn identiteit dat zij niet bewust kennen. 

B3: De liefde van de Bruidegom is heerlijker dan elke andere zegen van Hem.  

Hgl.1:2b Want jouw liefde is veel beter dan wijn

Wijn heeft van nature het karakter om mensen vreugde te geven en is daarmee een geschenk van God. In die context spreekt wijn in principe niet van zondige dingen, maar van zegeningen die God aan ons geeft in onze aardse omstandigheden. Dit spreekt van het beste dat wij in dit aardse leven kunnen ervaren door de zegen van God.  

Ps.104:15 ……wijn die het mensenhart verheugt…… 

Pred.9:7 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 

Wijn wordt hier dan ook niet op een negatieve manier gebruikt; het spreekt van de goede wijn van Gods zegeningen in natuurlijke omstandigheden zoals financiële vooruitgang, goede relaties en lichamelijke gezondheid, maar ook van Zijn geestelijke zegeningen zoals grotere geestelijke autoriteit in bediening.

Het impliceert echter ook dat er slechte wijn is die te maken heeft met minderwaardige en kortstondige vreugde van zondige genoegens (Hebr.11:25-26, 1Petrus 4:3), die altijd eindigt met leegheid en dood (Ps.36:2-5+13). 

1 Joh.2:15-16 Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht – dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. 

Johannes spreekt hier over sensualiteit, begeerte en trots; sensualiteit is plezier zonder God, begeerte is bezit zonder God en trots is een positie zonder God; dat is wat de wereld ons te bieden heeft. 

De Bruid ziet echter de absolute waarheid, dat de liefde van God uitbundiger en krachtiger is dan de wijn van deze wereld; Zijn liefde gaat boven alles uit wat wij in deze wereld kunnen ervaren. Dit heeft te maken met de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus (Efez.3:18); de Bruid vergelijkt Jezus met de hoogste uitbundige ervaringen, die maar mogelijk zijn. Er zijn fysieke genoegens, emotionele genoegens, en mentale genoegens; en God is de ontwerper van al deze genoegens.  

Maar geestelijke genoegens zijn verreweg de meest uitbundige van al deze genoegens die God geschapen heeft. Wat zij eigenlijk zegt is: “Uw liefde is beter dan het genieten van alle door God gegeven vreugden in dit leven.” Er zijn vele categorieën van vreugde, die wij mogen genieten onder de heerschappij van Jezus en ze zijn allemaal goed (1 Tim.4:4-5). Maar er is één vreugde die groter is dan al de andere, en dat is de eeuwige allesomvattende liefde van Jezus de Bruidegom. Deze overtuiging zal zeer diepgaande en eeuwige geheimen in ons hart planten. 

B4: Gehoorzaamheid gebaseerd op liefde. 

Hgl.1:2b Want jouw liefde is veel beter dan wijn. 

Gehoorzaamheid die geworteld en gegrondvest is in liefde (Ef.3:17) is een gehoorzaamheid die voortvloeit uit de ervaring met de liefde van Jezus, die beter is dan wijn. Dit is de meest krachtige soort gehoorzaamheid die er is. Het is echter niet de enige soort gehoorzaamheid. Er bestaat ook een gehoorzaamheid op basis van geloof in Gods woord zonder enig gevoel, maar deze is minder krachtig.

De meest krachtige gehoorzaamheid is gebaseerd op het kennen en ervaren van de liefde van God. Een smoorverliefde Bruid omarmt en verdraagt alles ter wille van de liefde, wat in twintig eeuwen kerkgeschiedenis door de vele martelaren telkens weer bewezen is. Deze gedachte zal ook in het leven van de Bruid in het boek Hooglied getoond worden.   

Hgl.8:7 Er is geen water dat de liefde kan blussen en rivieren kunnen haar niet wegspoelen. 

C: Een verlangen naar God, dat gebaseerd is op openbaring. 
Hgl.1:3a Jouw huidolie is zo heerlijk van geur. 

De bron van haar vurige enthousiasme is het kennen van God; het is niet een bron die zijzelf aangeboord heeft maar een bron die haar in genade door openbaring gegeven is. Het loon voor haar enthousiasme ligt niet bij haarzelf maar bij Degene die Zichzelf aan haar heeft bekendgemaakt. Het initiatief tot het bruidsperspectief gaat uit van de Bruidegom en niet van de Bruid; het is pure genade dat Hij Zichzelf aan haar openbaart. 

Paulus schreef, dat de voortreffelijkheid van het kennen van de Mens Christus Jezus de grote motivatie was van zijn grote ijver. Dit is een erg belangrijk punt, want het was niet het karakter van de mens Paulus die hem tot zo’n vurige toewijding bracht. Paulus had grote openbaring en inzicht gekregen in de geheimenissen van God en dáárdoor was hij zo radicaal in zijn toewijding. De toewijding van Paulus was niet de verdienste van Paulus maar van God; de uitverkiezing van Paulus zag hijzelf als pure genade. 

Gal.1:11-12 Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht; ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar dat Jezus Christus aan mij is geopenbaard.   

Gal.1:15-16 Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en die mij door Zijn genade heeft geroepen, Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem aan de heidenen zou verkondigen. 

Ef.3:2-3 ……dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. Mij is in een openbaring het mysterie onthuld…… 

Ef.3:7-8 Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door Zijn kracht die in mij werkt. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om aan de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen…… 

Het is de diepte en de intensiteit van de openbaring van Jezus Christus die bepalend is voor de mate van onze toewijding aan Hem; onze radicaliteit in het volgen van Jezus wordt altijd bepaald door de radicaliteit waarmee Hij ons liefheeft. Veel te vaak hebben wij veel meer vertrouwen in onze toewijding aan God dan in Gods toewijding aan ons; dit zal veranderen als wij werkelijk groeien in het inzicht van Zijn liefde. Als wij begrijpen hoezeer Hij ons liefheeft, zullen wij als reactie op deze kennis onszelf steeds meer willen verliezen in een leven van toewijding aan Hem. 

Fil.3:8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wil Christus winnen. 

Het kennen van God maakt het menselijke hart wakker tot vurige liefde. M.a.w. Hem kennen is Hem liefhebben, en Hem begrijpen is van Hem genieten. Hoe meer wij Gods karakter leren begrijpen, des te meer genieten wij van Hem. De Bruid verklaart, dat de openbaring van de heerlijke geur van Zijn schoonheid er voor zorgt, dat zij meer naar Jezus gaat verlangen. 

D: Het parfum van God. 
Hgl.1:3a Jouw huidolie is zo heerlijk van geur. 

De Hebreeuwse grondtekst spreekt over deze huidolie in het meervoud; deze olie spreekt van diverse soorten parfums. Parfum is géén activiteit en het is ook niet zichtbaar; als er parfum in de lucht zit, kunnen wij haar niet grijpen, maar we kunnen haar invloed wel ondergaan. De geur kan ons hart aanraken; het is iets wat we kunnen ervaren.

Deze parfumgeur spreekt van de lieflijke persoonlijkheid van Jezus, vooral van Zijn passie voor mensen en Zijn plezier in Zijn eigen volk; dit is de geur van Christus (2Kor.2:15). De aanwezigheid van geur spreekt niet van onze activiteiten, maar van de persoonlijkheid van God.

Het spreekt van de zoete parfum van Gods hart, het spreekt van Zijn liefdevolle genegenheid. Deze geur spreekt niet van Zijn acties; Zijn acties zullen we zien in Zijn naam, die als uitgegoten olie is (Hgl.1:3). Maar Zijn geur spreekt van de essentie van Zijn persoonlijkheid, al de schoonheid van Zijn wezen; en daarbij staan Zijn gedachten en emoties centraal.  

In het boek Hooglied spreekt parfum over gedachten en gevoelens; de geur spreekt van de schoonheid van datgene wat als een roos aanwezig is in het innerlijke van een persoon. De geur van de roos komt voort uit de schoonheid van haar binnenkant, niet van haar buitenkant. 

Dit is beeldende taal om inwendige schoonheid onder woorden te brengen. In 2Kor.2:14-16 spreekt Paulus over de geur van Christus, maar dit is niet alleen maar een beeldspraak, want Christus heeft letterlijk een geur. Rondom de troon van God in de hemel is de meest heerlijke, bovennatuurlijke geur van God aanwezig. Deze geur is een weerspiegeling van het hart van God; het is het resultaat en de expressie van het wezen van Zijn innerlijke luister en Zijn schoonheid. 

De Bruid begint iets te begrijpen van de emoties van Gods hart, de onzichtbare lieflijkheid van de ontzagwekkende realiteit van Gods emoties. Deze passie en vreugde van God voor Zijn kinderen is ons sterkste wapen tegen wetticisme. De meeste waarheden uit het woord van God raken ons hart in eerste instantie krachtig, maar na verloop van tijd reageert ons hart niet meer fris op deze waarheid, wat resulteert in traditie, sleur, gewoontevorming en wetticisme.

Onze vreugde over de liefde van God verhindert dat wij terechtkomen in dit kille wetticisme. Bovendien trekt Gods liefde ten strijde tegen trots, want de romantiek van het evangelie maakt onze geest zacht door dankbaarheid. Het is onmogelijk om te wandelen in de passie van God zonder dat het ons tot een levende geestelijke realiteit brengt; de passie van God brengt ons hart in verrukking. 

Openb.5:11-14 Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. Met luide stem riepen ze: Het Lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: Aan Hem die op de troon zit en aan het Lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. De vier wezens antwoordden: Amen, en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.  

Dit Bijbelgedeelte laat ons zien hoe alle schepselen in de hemel reageren op de geur van de aanwezigheid van God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus; de geur van God brengt de hele hemel in aanbidding. Gelovigen die het licht van openbaring over deze realiteit hebben ontvangen, zijn zeer gezegend (Ef.1:17). Het is het doel van de vijand om ons bang te maken voor God en ons het gevoel te geven dat Hij ons verwerpt.

Het is zijn doel om onze ogen te verblinden, zodat wij de glorie van Jezus Christus, die het beeld van God is, niet zullen zien (2Kor.4:4). Gods doel is echter dat wij de werkelijkheid van Zijn wezen en karakter kunnen horen en zien en ervaren; dat maakt ons tot levende getuigen van de waarheid. 

1 Joh.1:1-2 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.   

Als wij spreken over Bijbelse waarheden zonder dat we ze met de ogen van ons hart gezien hebben, zonder dat wij ze met de oren van ons hart gehoord hebben, en zonder dat wij ze met de handen van ons hart hebben aangeraakt, zijn wij niet aan het getuigen of verkondigen maar aan het preken! De wereld wacht niet op predikers maar op oog- en oorgetuigen! 

Hand.22:15 Want je zult Zijn getuige zijn en aan alle mensen verkondigen wat je gezien en gehoord hebt. 

E: Vijf werkwoorden over het parfum van Gods persoonlijkheid. 
Luc.15:20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem  in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 

In deze tekst zien wij de meest geconcentreerde en beknopte verklaring van het emotionele karakter van Gods hart in de hele Bijbel. De vader zag zijn verloren zoon, voelde medelijden en bewogenheid, rende op zijn zoon af, omarmde zijn zoon en kuste hem.

Deze ene tekst geeft ons vijf inzichten in de geur van Zijn liefdevolle parfums; de lieflijke parfums van de genegenheid van de Vader worden door het leven van Jezus, zowel 2000 jaar geleden op aarde alswel op dit moment in de hemel, openbaar. De Bruid ziet het leven van een christen als een leven van iemand, die geheel en voor eeuwig geliefd is. Zij voelt zich zo enorm geliefd, dat deze waarheid haar daardoor mooi maakt. 

Het feit dat God van ons geniet, brengt ons meer in extase dan welk ander soort plezier, positie, carrière of bezit op aarde; de kennis van Zijn vreugde over ons is één van de praktische aspecten van de lieflijke geur van Zijn parfum. God geniet niet alleen maar van ons, als wij geestelijk volwassen zijn; Hij geniet van ons gedurende het hele proces van geestelijke groei en dat vanaf het allereerste begin.  

Als mensen veel vergeving van zonden ontvangen, reageren ze daarna met veel liefde (Luc.7:47). De openbaring van de liefde van de Vader breekt de macht van immoraliteit krachtiger dan welke waarheid ook. De meeste gebondenheid en verslaving is geworteld in gevoelens van afwijzing door God en door mensen. Maar de liefde van de Vader opent de deur naar volledige vergeving, genezing en bevrijding; deze kennis van Zijn liefde is de meest krachtige factor in onze groei.  

1 Petrus 2:1-3 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 

F: De Heilige Geest is de drager van Gods parfumgeuren. 
Hgl.1:3a Jouw huidolie is zo heerlijk van geur

F1: Olie als symbool van de Heilige Geest. 

Olie is in de Bijbel een veelgebruikt symbool voor de Heilige Geest. In het Oude Testament werden koningen, priesters en profeten met olie gezalfd, omdat zij de kracht van de Heilige Geest nodig hadden om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Wanneer zij gezalfd werden, kwam de Geest van God over hen. Deze ervaring was in de tijd van het Oude Testament nog niet onbeperkt beschikbaar voor alle gelovigen; zij werd gereserveerd voor hen die een speciale taak hadden te vervullen zoals koningen, priesters en profeten. 

Ex.30:30  Zalf ook Aaron en zijn zonen; zo heilig je hen om Mij als priester te kunnen dienen.   

1 Sam.10:1 Hij goot een kruikje olie over Sauls hoofd uit, kuste hem en zei: Hierbij zalft de Heer u tot vorst over het volk dat Hem toebehoort. 

1 Sam.16:13 Samuël nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de Geest van de Heer. 

2 Sam.2:4 De Judeeërs kwamen naar Hebron en zalfden David tot koning van Juda.   

2 Sam.5:3 De oudsten van Israël kwamen bij de koning in Hebron. Daar sloot koning David ten overstaan van de Heer een verdrag met hen, en zij zalfden hem tot koning van Israël.   

1 Kon.1:39 De priester Sadok nam de hoorn met olie, die hij uit het heiligdom meegenomen had, en zalfde Salomo. Toen werd er op de ramshoorn geblazen en iedereen riep: Leve koning Salomo!  

1 Kon.19:16 Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel–Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven.  

De Bruid beschrijft de olie van de Bruidegom als een olie met een zeer lieflijke geur; het is de geur van de Heilige Geest die de parfumolie zo lekker doet ruiken. Jezus is onze hemelse Bruidegom die een lieflijke geur verspreidt door de Heilige Geest, die een diversiteit aan geur teweegbrengt in het leven van Jezus. Het Hebreeuwse woord ‘ruach’ betekent zowel ‘adem’ als ‘geest’ terwijl het Hebreeuwse woord ‘reyach’ als ‘geur’ vertaald wordt.

Deze beide woorden stammen van hetzelfde werkwoord ‘ruwach’ af, wat ‘ademen’ betekent.  Het woord ‘reyach’ komt 8 keer in het boek Hooglied voor (1:3+12, 2:13, 4:10+11, 7:8+13). Dit betekent dat het de adem van de Geest van God is die een lieflijke geur door Jezus heen verspreidt. Zoals de natuur een natuurlijke adem heeft, namelijk de wind die de lieflijke geuren van de natuur verspreidt, zo is er ook een hemelse Adem die hemelse geuren verspreidt; dit is de Heilige Geest die de geur van Christus verspreidt. 

Jes.61:1-3 De Geest van God de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten,  om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de Heer als teken van Zijn luister.  

Dit is wat Paulus in 2 Kor.2:14-16 de geur van Christus noemt; deze geur van Christus is de aangename geur van de kennis over Zijn persoonlijkheid, en dit is een heerlijke geur die leven schenkt aan hen die in Jezus geloven. Jezus is door de werking van de Heilige Geest een lieflijke geur die leven brengt aan hen die gered worden. Deze werking van de Heilige Geest kent een zevenvoudige diversiteit. 

Jes.11:1-3a Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De Geest van de Heer zal op Hem rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van kracht en verstandig beleid, de Geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer…… 

F2: De Geest van de Heer. 

Ex.25:31-33a Maak een lampenstandaard van zuiver goud. De voet, de schacht, de kelken, knoppen en bloemen moeten uit één stuk worden gedreven. De schacht moet zes zijarmen hebben: drie aan de ene kant en drie aan de andere kant. Deze armen moeten versierd worden met amandelbloesem…… 

In de tabernakel van Mozes en in de tempel van Salomo werd de persoon en de werking van de Heilige Geest uitgebeeld d.m.v. een lampenstandaard; deze standaard of kandelaar werd ‘menorah’ genoemd en bestond uit een schacht met zes zijarmen, telkens drie paar. Deze uitbeelding van de Heilige Geest komt precies overeen met de beschrijving van de Heilige Geest in Jes.11:1-3, want ook daar is de Geest van de Heer de centrale schacht met telkens drie paar zijarmen.

Deze zijarmen zijn de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van kracht en verstandig beleid, en de Geest van kennis en eerbied voor de Heer. Paulus omschreef deze Geest als volgt. 

2 Tim.1:7 God heeft ons …… gegeven…… een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 

Deze kandelaar was bedekt met amandelbloesem; het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt is ‘shaqad’ dat als werkwoord ‘bewaken’ of ‘de wacht houden’ betekent. De betekenis is dat de Heilige Geest een persoon is die waakt over het vuur dat in deze kandelaar brandt met Zijn zevenvoudige werkzaamheid; Hij bewaakt de wijsheid en het inzicht, de kracht en het verstandig beleid, de kennis en de eerbied voor de Heer d.m.v. het woord van God. 

Jer.1:11-12 De Heer richtte zich tot mij: Wat zie je, Jeremia? Ik antwoordde: Ik zie een amandeltwijg.  Dat zie je goed, zei de Heer, zo snel als een amandelboom (shaqed) in het voorjaar uitbot, zo snel laat Ik Mijn woorden uitkomen (shaqad).  

Ook de profeet Zacharia kreeg een visioen over de Heilige Geest met Zijn zevenvoudige diversiteit. 

Zach.4:2+6+10b Wat zie je? vroeg Hij, en ik antwoordde: Ik zie een lampenstandaard die helemaal van goud is, met een schaal erop, en op die schaal zijn zeven lampen bevestigd, zeven lampen met elk zeven tuitjes.……Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Heer van de hemelse machten, maar met de hulp van Mijn Geest. ……Die zeven lampen zijn de ogen van de Heer, die over de hele aarde rondgaan. 

F3: De Geest van wijsheid en inzicht. 

Het eerste paar armen aan de kandelaar van de Heilige Geest zijn de wijsheid en het inzicht; zij vinden hun oorsprong in het ontzag voor de Heer. Het ontzag voor de Heer is de bron van alle ware wijsheid en inzicht; zonder een diep respect voor God is het onmogelijk om echte wijsheid en inzicht te krijgen. Daarom wordt het ontzag voor de Heer verschillende malen in de Bijbel genoemd als het begin van wijsheid en inzicht. 

Job 28:28 En God sprak tot de mens: Ontzag voor de Heer, dat is wijsheid; het kwaad mijden, dat is inzicht. 

Spr.9:10 Wijsheid begint met ontzag voor de Heer, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. 

Ps.111:10  Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer, wie leeft naar Zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd. 

Het leven van Jezus op aarde is een schitterend getuigenis van werkelijk ontzag voor de Vader, want het was altijd het primaire doel van Jezus om de Vader te verheerlijken, Hem een plezier te doen en altijd Zijn wil te gehoorzamen tegen elke prijs. 

Joh.5:30 ……Mijn oordeel is rechtvaardig omdat Ik mij niet richt op wat Ik zelf wil, maar op de wil van Hem die Mij gezonden heeft.   

Joh.6:38 ……want Ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat Ik wil, maar om te doen wat Hij wil die Mij gezonden heeft.   

Joh.8:29 …… omdat Ik altijd doe wat Hij wil

Matt.26:39 Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.  

Omdat het ontzag voor de Vader het absolute uitgangspunt voor Jezus was, was Zijn leven vervuld met de wijsheid en het inzicht van God; dit waren twee aspecten van de geur die de Bruid rook in de parfumolie van de Bruidegom. 

F4: De Geest van kracht en verstandig beleid.  

Spr.8:14 Bij mij (wijsheid) vind je beraad en overleg, ik heb inzicht, ik heb kracht.  

Spr.24:5 Alleen een wijze heeft kracht, inzicht maakt hem sterker.   

De woorden van Jezus openbaarden bijzonder grote wijsheid door Zijn relatie met de Heilige Geest; een bijbehorend kenmerk was dat er grote kracht in Zijn leven werd gedemonstreerd. 

Markus 6:2  Toen de sabbat was aangebroken, gaf Hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: Waar haalt Hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven is? En dan die wonderen die Zijn handen tot stand brengen!  

Ook kracht en verstandig beleid waren twee aspecten van de geur die de Bruid rook in de parfumolie van de Bruidegom. 

F5: De Geest van kennis en eerbied voor de Heer.  

Spr.1:7 Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer

Spr.2:1-5 Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid, ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat, dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is, dan zul je kennis van God verwerven.   

Het kennen van de Vader was bij Jezus geworteld in een diep ontzag voor de Vader. Ware kennis in de Bijbel is geen kennis van het hoofd maar een kennen met het hart; het is geen intellectuele kennis maar relationele kennis, die synoniem is voor het liefhebben van elkaar. Een van de Hebreeuwse woorden voor ‘kennen’ is ‘yada’ en dit woord wordt ook gebruikt voor de liefdesgemeenschap tussen man en vrouw (Gen.4:1). Jezus kende de Vader vanuit een wederzijdse intieme relatie, wat betekent dat er sprake is van een relatie die gebaseerd is op liefde. Dit ontzag voor de Vader en Hem kennen in liefde waren ook twee aspecten van de geur die de Bruid rook in de parfumolie van de Bruidegom. 

F6: Hij ademt eerbied voor de Heer. 

Jezus wordt hier beschreven als de Mens die eerbied voor de Vader inademt, want deze  

eerbied voor de Vader is het begin van alle wijsheid en ook het begin van alle kennis; Hij ademt deze eerbied in, maar het gevolg is dat Hij deze geur ook weer uitademt d.m.v. de kussen van Zijn mond en ook d.m.v. de geur van Zijn huidolie. 

De eerbied voor de Vader is de centrale schacht van de werking van de Heilige Geest; en de drie paar zijarmen worden gekenmerkt door wijsheid, kracht en liefde. Deze drie kenmerken worden door Paulus aangegeven als kenmerken van de Heilige Geest. 

2 Tim.1:7 God heeft ons gegeven de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 

G: De levensvisie van de Bruid. 
Hgl.1:2-3a Laat hij mij mogen kussen met zijn mond! Want jouw liefde is veel beter dan wijn. Jouw huidolie is zo heerlijk van geur. 

De essentiële levensvisie van de Bruid is het besef van de liefde van de Bruidegom, die Hij d.m.v. de woorden van Zijn mond in haar leven inspreekt. Zij gelooft dat deze liefde ver boven alles uitstijgt en dat niets te vergelijken is met Zijn liefde. Zijn liefde, die tot expressie komt in Zijn woorden, draagt de zevenvoudige geur van de Heilige Geest.

Woord en Geest vormen samen de geur van Christus in het leven van de Bruid en zij ziet dit als het enige absolute fundament voor haar leven, de enige reden waarom zij bestaat, het enige doel dat werkelijk telt. 

Haar reis door het boek Hooglied heen zal ertoe leiden dat deze liefde haar ingrijpend zal veranderen, zodat zijzelf liefheeft; en de geur van Christus zal haar ook zodanig veranderen dat zijzelf een geurdrager van Christus wordt. Zij wordt gelijk aan Degene die zij met heel haar hart aanbidt en liefheeft. 

Getekend: V.v.d.B.

Copyright betekent voor uitsluitend de studieartikelen op deze website: ‘Right to copy’. Eenieder mag voor studiedoeleinden de artikelen gebruiken en als nodig aanpassen.