De schoonheid van Jezus – deel 1

De majestueuze schoonheid van Jezus – 1 

Hooglied 5:10-12 Mijn geliefde is schitterend wit, maar ook rood; hij steekt als een banier uit boven tienduizenden anderen. Zijn hoofd is als fijn goud, als gelouterd goud; zijn lokken zijn krullend en zwart als de raven. Zijn ogen zijn als duiven bij een stromende beek, schoongewassen in melk; ze zitten op de juiste plaats.  

A: Overzicht van Hooglied 5:10-16. 

A1: Inleiding. 

De jonge Bruid geeft, terwijl ze nog midden in de tweevoudige test zit, één van haar meest krachtige beschrijvingen van Jezus en daarmee één van de meest uitmuntende expressies van aanbidding in het woord van God. Dit is de enige keer in het boek dat zij zichzelf uitgiet in aanbidding voor de Koning. Het is een schitterende, poëtische opsomming van de schoonheid van Jezus Christus, een geweldige liefdesverklaring aan God. Deze belijdenis van liefde is geschreven in dichterlijke taal, zodat wij telkens weer nieuwe diepten van begrip kunnen krijgen. Dit Bijbelgedeelte is bedoeld om ons hart effectief te bekwamen tot het aanbidden van God in tijden van beproeving; dat is het principe van dit hoofdstuk.  

Deze verzen zijn verplicht leermateriaal voor iedereen, die in liefdevolle passie voor Jezus wil groeien tot volwassenheid; dit geldt vooral voor moeilijke tijden. We moeten dit gedeelte keer op keer bestuderen en erop mediteren, totdat het vaste grond in ons hart krijgt. De Heilige Geest spreekt zowel in gelijkenissen als in dichterlijke taal om meer diepte te kunnen geven aan hen die werkelijk hongerig zijn. Het hele woord van God geeft uitleg aan dit specifieke bijbelgedeelte om een verklaring te geven van deze beeldende taal. 

Matt.13:13-16 Dit is de reden waarom Ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling: Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou Ik hen genezen. Maar gelukkig zijn jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! 

God spreekt over diepere dingen vaak in de verborgen taal van gelijkenissen om meer te kunnen openbaren aan hen die hongerig zijn. God spreekt om twee redenen in gelijkenissen; aan de ene kant om de waarheid gemakkelijker te maken én aan de andere kant om de waarheid moeilijker te maken. God geeft op die manier onderwijs om dingen eenvoudiger te maken én om ze ingewikkelder te maken, zodat alleen het hongerige hart van liefde ze kan ervaren. Dit boek is een liefdeslied; daarom spreekt God in de poëtische taal van liefde, want deze taal verschaft eindeloze diepte waar wij altijd van kunnen blijven genieten. Poëzie gaat op bepaalde manieren veel dieper dan de normale manier van lesgeven, omdat het dieper gaat dan ons verstand, want het spreekt de taal van ons hart.  

A2: De taal van het lichaam. 

In dit gedeelte gebruikt de Heilige Geest de beeldspraak van het menselijke lichaam om tien eigenschappen van Gods persoonlijkheid duidelijk te maken, maar de volle betekenis gaat enigszins verborgen in de taal van romantische poëzie. De Bruid geeft hier een bijzonder poëtische en dynamische verklaring van de glorie van Jezus. Zij geeft twaalf afzonderlijke beschrijvingen van Jezus, waarbij de eerste een algemene verklaring is; de volgende tien zijn aparte eigenschappen van God, en de laatste verklaring is een samenvatting. Zij beschrijft tien eigenschappen van Jezus, waarbij elke eigenschap twee beschrijvingen heeft.  

Deze beschrijvingen zijn als zaad dat in de grond valt, en waarop wij door de jaren heen water moeten gieten door liefdevolle meditatie. Een van de meest effectieve manieren is om deze beschrijvingen in aanbidding en voorbede tot God uit te spreken. De Bruid antwoordt hier in volledige gehoorzaamheid met de roep van haar hart, dat Jezus buitengewoon mooi is en dat Hij uitsteekt boven 10.000 anderen! In plaats van aanstoot te nemen aan God reageert zij als een smoorverliefde Bruid en beschrijft zij de majestueuze glorie van Jezus Christus. 

A3: Overzicht van Hgl.5:10-16. 

vers 10: de openingsverklaring van de Bruid.  

Mijn geliefde is schitterend wit, maar ook rood; hij steekt als een banier boven tienduizenden anderen uit.  

vers 11: de eigenschappen 1 + 2. 

Zijn hoofd is als fijn goud, als gelouterd goud; zijn lokken zijn krullend en zwart als de raven.  

vers 12: de eigenschappen 3 + 4. 

Zijn ogen zijn als duiven bij een stromende beek, schoongewassen in melk; ze zitten op de juiste plaats. 

vers 13: de eigenschappen 5 + 6. 

Zijn wangen zijn als balsembedden, met perken voor kruiden; zijn lippen zijn als lelies, die druipen van vloeibare mirre. 

vers 14: de eigenschappen 7 + 8. 

Zijn handen zijn wendbare gouden delen, gevuld met turkoois; zijn buik is als een glimmende schijf van ivoor, die ingelegd is met saffier. 

vers 15: de eigenschappen 9 + 10. 

Zijn benen zijn als pilaren van witmarmer, die verankerd zijn op voetstukken van gelouterd goud; zijn gestalte is zo fier als een speciaal uitgekozen ceder van de Libanon. 

vers 16: de slotverklaring van de Bruid. 

Zijn gehemelte is bijzonder zoet, en alles aan hem is zo enorm aantrekkelijk. Zó is mijn geliefde, zó is mijn vriend, meisjes van Jeruzalem. 

a) Zijn hoofd spreekt van Zijn soevereine heerschappij over alles. 

b) Zijn lokken spreken van Zijn toewijding aan God en de hele gemeente. 

c) Zijn ogen spreken van Zijn oneindige wijsheid, oordeel en onderscheidingsvermogen. 

d) Zijn wangen spreken van de diversiteit van Zijn emotionele wezen. 

e) Zijn lippen spreken van Zijn gesproken en geschreven woord. 

f) Zijn handen spreken van Zijn Goddelijk handelen. 

g) Zijn buik spreekt van Zijn tedere bewogenheid. 

h) Zijn benen spreken van Zijn wandel in Goddelijke doeleinden. 

i) Zijn gestalte spreekt van Zijn investering in Zijn volk. 

j) Zijn mond spreekt van Zijn intimiteit met Zijn Bruid. 

A4: Het antwoord van de Bruid aan de meisjes van Jeruzalem. 

De meisjes van Jeruzalem vroegen de Bruid hoe zij Jezus kon aanbidden in zulke tijden van beproeving. Haar antwoord geeft ons het inzicht dat zij bezat en dat haar toerusting gaf om God te aanbidden. Kennis van deze tien eigenschappen van Jezus geeft ons stabiliteit temidden van de stormen van het leven, ook wel de donkere nacht van de ziel genoemd. Deze kennis van de schoonheid van Jezus stelde haar in staat om in tijden van beproeving een hartstochtelijke aanbidder te zijn. Wanneer wij eenmaal zulke Goddelijke schoonheid gezien hebben, kunnen wij ons nooit meer van Hem terugtrekken. Zij reageerde met volmaakt geloof en gehoorzaamheid op dit seizoen van beproeving, en ze reageerde met de roep van haar hart, dat Jezus oogverblindend was en torenhoog uitstak boven tienduizenden anderen; ze had geen aanstoot genomen aan de wegen van God. 

Het is heel natuurlijk dat een onvolwassen gelovige gemakkelijk gekwetst kan worden; velen worden snel beïnvloed door het gevoel dat God hen mishandelt. Maar de Bruid richt haar aandacht volledig op de majestueuze schoonheid van Jezus i.p.v. in beslag genomen te worden door haar eigen zorgen. Zij onderwijst anderen om volledig op te gaan in de stralende glorie van Zijn schoonheid; zij overwint haar zelfgerichtheid door anderen deze volwassen expressie van aanbidding te geven. Met een groot begrip in haar hart spreekt zij deze twaalf verklaringen terug tot God als een belijdenis van haar geloof, waarmee zij haar hart versterkte tijdens de zware beproeving van Hgl.5:6-7. 

Veel omstandigheden in ons leven maken ons erg kwetsbaar, omdat zij ons volop in de gelegenheid stellen om aanstoot te nemen aan God; de Heer brengt ons doelbewust in momenten van crisis met maximale gelegenheid om aanstoot te nemen. Hij neemt Zijn geliefden keer op keer mee naar situaties waar ze alle gelegenheid hebben om aanstoot te nemen. Het lijken situaties te zijn die je gek kunnen maken, tenzij je begrijpt dat het Zijn enige doel is om romantische liefde te stimuleren . De Vader wil een Bruid voor Zijn Zoon, die op gelijke wijze door beproevingen is gegaan en alle gelegenheid heeft gehad om aanstoot te nemen aan de Vader; maar Jezus nam geen aanstoot aan de Vader. 

Wanneer een gelovig mens om zich heen kijkt in de wereld en ziet dat elk teken van Gods aanwezigheid verdwenen is, en zich dan afvraagt waar God is en waarom God hem verlaten heeft, en daarna besluit om God te gehoorzamen, dan is hij op dat moment een groot gevaar voor de vijand geworden. Want hij komt in de donkere nacht van zijn ziel tot het besluit om geen aanstoot te nemen aan de wegen van God, omdat hij begrijpt dat ook deze periode te maken heeft met Goddelijke romantiek, en dat er nieuwe uitbundige vreugde zal komen bij het aanbreken van de dag. In de donkerste momenten van het leven komt er een openbaring, een ontwaken in het hart over de schoonheid van God, die op geen enkele manier verklaard kan worden. 

A5: Openbaringen van de Heilige Geest. 

Deze tien karaktereigenschappen van Jezus zijn actuele openbaringen van de Heilige Geest, die voor ons staan opgeschreven om het antwoord van de Bruid te kunnen volgen, wanneer wij op zoek zijn naar diepere intimiteit met Jezus. Dit zijn de kenmerken van Jezus die ons door de Heilige Geest gegeven worden met een strategische bedoeling; deze kennis van het hart van Jezus hebben wij nodig om tijdens onze geestelijke reis te kunnen opgroeien tot een volwassen Bruid. Deze eigenschappen zijn bijzonder kenmerkend voor het hart van God, en ze zijn aan ons gegeven om hartstochtelijke bruidsliefde te kunnen aanleren en tot expressie te kunnen brengen.  

Dit Bijbelgedeelte is bedoeld om ons hart toe te rusten en vast te houden aan God in tijden van beproeving, die onvermijdelijk gaan komen. Ons hart zal beginnen te groeien in het kennen van God, wanneer wij Hem vasthoudend verheerlijken in Zijn uitmuntendheid en volmaaktheid. Elk van deze tien afzonderlijke karaktereigenschappen brengen genezing in ons hart en verstand; in tijden van persoonlijke droogte kunnen wij de wijsheid van de Bruid navolgen door de uitmuntendheid van Jezus in onze herinnering te brengen en zo onze liefde voor Hem te verfrissen.  

Elk aspect van Zijn persoonlijkheid heeft een specifiek vermogen om het menselijke hart, dat onder druk staat, te verfrissen en nieuw leven te geven. De Bruid is volledig bij machte om een diepgaand antwoord te geven op de vraag waarom Hij voor haar zulk een verterende liefde is; zij is bij machte om vanuit haar hart te spreken met een diep inzicht. Daarom mogen wij bidden dat de Heilige Geest de capaciteit van ons hart ook zal vergroten om meer van Hem te kunnen ontvangen. 

Ef.3:16-17 Moge Hij vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 

A6: Drie doelstellingen. 

Hgl.5:8 Wanneer jullie mijn geliefde tegenkomen, wat gaan jullie hem dan vertellen? Vertel hem dat ik me zwak voel vanwege de liefde. 

Er worden in dit gedeelte van Hgl.5:10-16 drie doelen verwezenlijkt. In de eerste plaats beantwoordt de Bruid de vraag van de meisjes uit Hgl.5:9; in de tweede plaats geeft zij dié antwoorden, die haar hart genezen en kracht geven temidden van haar strijd. In de derde plaats brengt zij de hele tijd het hart van God tot ontroering, ook al beseft en voelt zij dat niet. Zij ontroert het hart van Jezus op een manier, die zij nog niet kan begrijpen, totdat Hij in Hgl.6:4 de stilte verbreekt en tot haar begint te spreken. Zij handhaaft haar bewondering voor de uitnemendheid van Jezus tijdens haar seizoen van beproeving.  

De meisjes van Jeruzalem vragen waarom zij zoveel van Hem houdt, en zij verlangt ernaar om hen bekend te maken met de uitmuntendheid van Zijn karakter. Jezus is haar geliefde en zij is nog steeds smoorverliefd op Hem; zij is niet door Hem gekwetst. Zij verandert niet in haar gevoelens voor Jezus, zij is nog steeds vol van grote liefde voor Hem temidden van de tweevoudige test. Zij heeft geen aanstoot genomen in haar hart; en zij is blijven staan op de geestelijke realiteit van haar geloof en zij richt haar hart in dezelfde richting als haar geloof. Zo voorkomt ze dat ze struikelt over de manier waarop Jezus met haar omgaat. 

Matt.11:6 Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt. 

Jezus zegt dat wij gelukkig zijn wanneer wij niet gekwetst op Hem reageren, als Hij niet doet wat wij van Hem vragen en verwachten. Onze relatie met God kan beschadigd raken wanneer wij aanstoot nemen aan Zijn wegen, omdat wij niet kunnen zien dat alles meewerkt ten goede voor ons. God wil dat wij een open geest naar Hem hebben temidden van beproevingen, en  dat wij ons hart niet voor Hem afsluiten.  

Als ons vertrouwen in Hem in moeilijke tijden gewond raakt, zal onze relatie met Hem ook gewond raken. Wij sluiten dan ons hart in argwanendheid af en durven dan onszelf niet meer volledig aan Hem te geven, omdat de duivel als aanklager tegen ons liegt over het ware karakter van Jezus. De Bruid heeft haar liefde voor Jezus in het seizoen van haar beproeving vastgehouden; dit vuur van liefde bewijst zichzelf door ons hart zacht te maken, zodat wij iets kunnen voelen van wat Hij voelt.  

Rom.5:5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is. 

A7: Gods schoonheid zoeken met ijver. 

1Tim.6:16 Hij alleen is onsterfelijk en Hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft Hem ooit gezien of kan Hem zien. Aan Hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen. 

Het mysterie van de schoonheid van God moet met grote ijver gezocht worden. God woont in een licht dat ontoegankelijk is; de troon van God is bedekt met een ontoegankelijk licht. God bekleedt Zichzelf met kleding van licht, en Hij verbergt Zich daarin. 

Ps.104:1-2 Met glans en glorie bent U bekleed, in een mantel van licht gehuld. 

Op wat voor manier woont God in een ontoegankelijk licht, en op wat voor manier worden wij beperkt in het benaderen van Hem? De woorden ontoegankelijk licht lijken totaal in tegenspraak te zijn met de boodschap van intimiteit in het boek Hooglied, want Hij is niet ontoegankelijk vanwege Zijn boosheid over onze zonden; wij kunnen immers in Jezus Christus vrijmoedig tot de Vader gaan. 

Hebr.4:16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar wij telkens als wij hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. 

God is ook niet ontoegankelijk vanwege Zijn gebrek aan belangstelling voor ons. Maar wij zijn degenen die beperkt worden in de manier waarop wij tot Hem komen, omdat ons geestelijke vermogen zo beperkt is. Hij is ontoegankelijk in de betekenis dat ons menselijke vermogen zo klein is, waardoor wij nog niet de volheid van God kunnen ontvangen; onze menselijke geest is nog niet in staat om de volheid van God in ontvangst te nemen. Ons geestelijke vermogen groeit weliswaar in dit leven, maar in de eeuwigheid nog veel meer. De Heilige Geest wil ons vermogen vergroten, zodat wij dichter bij God kunnen komen als Zijn speciale geliefden; dan kan Hij meer van Zichzelf aan ons geven. In Ps.119:32 zegt David dat hij zal voortgaan op de weg van Gods geboden, omdat God hem ruimte geeft; het Hebreeuws zegt hier letterlijk dat God David’s hart vergroot. 

A8: De schoonheid van Jezus. 

Jezus is de meest majestueuze en onbeschrijflijk lieflijke Persoon die het menselijke hart kan zien; het zien van Zijn schoonheid, die ons hart zo diep kan verzadigen, is de grootste bron van vurige hartstocht en heilige passie. De volle schoonheid van Jezus is niet te bevatten; het is onmogelijk om Zijn schoonheid volledig te begrijpen met de beperkte mogelijkheden van onze vijf natuurlijke zintuigen. De Heilige Geest gebruikt de uitdrukking Hij is als wanneer Hij naar de majesteit van Jezus verwijst, omdat er niets in deze natuurlijke wereld is wat met Hem vergeleken kan worden. De drie belangrijkste vergelijkingen in de schepping, die de glorie van Jezus Christus uitbeelden, zijn de bergen, de lucht en de oceaan, maar toch zijn ook deze elementen in de schepping veel te klein om de volle glorie van Jezus Christus te openbaren. 

Marc.4:41 Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen? 

Elke gebruikte vergelijking schiet tekort en is volledig ontoereikend in het verklaren van de schoonheid van Jezus. Zijn schoonheid gaat ver boven elke vergelijking uit, die door de Heilige Geest uit de natuurlijke schepping gebruikt wordt. Jezus heeft geen rivaal voor Zijn liefdesrelatie met mensen die op de juiste manier over Hem denken. Hij is zo buitengewoon onweerstaanbaar in Zijn schoonheid, dat zelfs wanneer Hij Zijn tegenwoordigheid terugtrekt, degenen die zelfs maar een kleine en vluchtige blik van Zijn majesteit gezien hebben, toch aan Hem trouw blijven in de droge seizoenen van hun leven (Hgl.5:6). Jezus is geen moment bezorgd over Zijn Bruid gedurende deze tweevoudige test, omdat Hij weet dat de kracht van de openbaring over Zijn schoonheid in haar hart haar geloof en loyaliteit zullen bewaren in moeilijke tijden. 

Ps.45:3 U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen; God heeft u voor altijd gezegend. 

A9: De Heilige Geest als tussenpersoon. 

De specifieke details van de schoonheid van Jezus kunnen niet door het natuurlijke verstand worden ontdekt, maar de diepten van God worden door de Heilige Geest aan geestelijk zeer hongerige mensen gecommuniceerd (1Kor.2:10-14). Er is niets van groter belang voor het hart van een gelovige dan de diepten van Gods persoonlijkheid meer te leren kennen; daarom gebruikt de Bruid de openbaring van Gods persoonlijkheid als een middel om anderen op te wekken tot volwassenheid.  

Hos.6:1-3 Kom, laten wij teruggaan naar de Heer! …… in Zijn nabijheid zullen wij leven. Dan zullen wij Hem kennen, ernaar jagen om de Heer te kennen. 

De Heilige Geest organiseert deze ontmoeting met de meisjes van Jeruzalem, zodat de Bruid over de diepten van Christus kan getuigen. Hierdoor moet zij de aandacht van haar eigen hart weer op de onbeschrijflijke schoonheid van Jezus richten, waardoor haar liefde voor Hem weer versterkt wordt. De vijand was er op uit om haar de uitmuntendheden van Christus te laten vergeten en haar aandacht te richten op haar problemen, maar deze gelegenheid om over Christus te spreken brengt vreugde aan haar hart temidden van haar beproeving. Een hart dat van de Heer geniet, wordt op een belangrijke manier beschermd tegen het aanstoot nemen aan God en allerlei andere verzoekingen. 

A10: Het belang van meditatie. 

De schoonheid van Jezus brengt grote vreugde door middel van meditatie. David zei het zo. 

Ps.145:5  De glorie van Uw majesteit en wonderwerken wil ik bekendmaken (= mediteren). 

De Bruid beschrijft Jezus op een manier, waarbij zij gebruik maakt van het beeld van de tempel met goud, edelstenen, ivoor en de ceders van de Libanon, maar ze doet dat ook met gebruik van de taal van het menselijke lichaam; dat waren symbolen waarmee de mensen in die tijd bekend waren. Wij kunnen de diepe betekenis van deze symbolen ontdekken door te mediteren op deze beeldspraak in samenhang met de hele Bijbel, want al deze symbolen zijn door het hele woord van God terug te vinden. 

Spr.1:5-6 Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden. 

B: De openingsverklaring over Jezus. 

Hgl.5:10 Mijn geliefde is schitterend wit, maar ook rood; hij steekt als een banier uit boven tienduizenden anderen. 

B1: Het begin van de openingsverklaring: Jezus is volledig God. 

Hgl.5:10a Mijn geliefde is schitterend wit…… 

Het Hebreeuwse woord voor wit is ‘tsach’, maar dit kan het beste vertaald worden met verblindend of schitterend wit. Jezus wordt in Openb.1:16 beschreven als Degene die schittert als de felle zon. De gedachte is dat Jezus duizelingwekkend is in Zijn liefde en stralend in Zijn schoonheid, overvloedig in een ontoegankelijk licht waarmee Zijn hemelse troon omgeven is. De Bruid beschrijft hier de uitnemende schoonheid van Zijn persoonlijkheid; kleuren, licht, geuren, kracht, geluiden en muziek geven uitdrukking aan de schoonheid van Zijn persoon. God is werkelijk de meest verheven binnenhuisarchitect; Zijn troon is de ultieme plaats van uitmuntendheid. De omgeving rond de troon van God is volmaakt; Zijn stad schittert als een hemelse diamant met stralende schoonheid.  

In Openb.4:3-5 wordt de troon van God beschreven als bestaande uit de edelstenen jaspis en sarder; een jaspis heeft een dieprode kleur, terwijl de sarder vaak een vleesrode kleur heeft. Bovendien wordt Gods troon omgeven door een regenboog met de kleur van een smaragd die een doorzichtig groene kleur heeft, en de vele geuren van Zijn lieflijkheid doordringen de troonzaal en vullen de eeuwige stad. De kracht van Gods energie zet een onzichtbaar maar toch merkbaar gevoel van Zijn manifeste tegenwoordigheid vrij. De geluiden rond de troon van God zijn majestueus en wonderbaarlijk; er is sprake van geluiden van vele stemmen en muziekinstrumenten, maar ook van vele wateren, groot applaus met profetische proclamaties, zangkoren en krachtige wind. Donderslagen en bliksemstralen komen uit de troon van God voort; deze geluiden zijn zowel schrikaanjagend als lieflijk en mooi. Deze geuren en geluiden worden geassocieerd met de schitterende persoonlijkheid van Jezus als de Zoon van God. 

B2: Het vervolg van de openingsverklaring: Jezus is ook volledig mens. 

Hgl.5:10b Mijn geliefde is……rood. 

Het Hebreeuwse woord voor rood is ‘adom’ wat afstamt van het werkwoord ‘adam’ waar ook de naam Adam (= mens) van afstamt. Jezus Christus is vanaf de eeuwigheid altijd de Zoon van God geweest, maar meer dan 2000 jaar geleden werd Hij ook volledig mens (Joh.1:14, 1Tim.3:16). Deze rode kleur spreekt van de rode huidskleur van een mens; zo had ook koning David een roodgekleurd uiterlijk (1Sam.16:12). Als iemand van binnen lichamelijk gezond is, hebben de wangen vaak een gezonde rode kleur.  

Hiermee geeft de Bruid te kennen dat Jezus als mens geestelijk volledig in balans is, en dat al Zijn karaktereigenschappen met elkaar samenwerken in harmonie. De rode kleur spreekt niet van de gezondheid van één bepaalde eigenschap, maar van alle tien kenmerken van Zijn geestelijke conditie. Jezus bezit een schitterende schoonheid en is volledig in evenwicht in Zijn innerlijke kwaliteiten; in de meest volledige betekenis van het woord is Hij de enige volmaakt gezonde persoon, die ooit op aarde heeft gewandeld. Hij heeft bijvoorbeeld een volmaakte balans tussen genade en oordeel, tussen liefde en toorn, tussen rechtvaardigheid en verlossing etc. 

Joh.19:5b Hier is Hij, de mens

B3: Jezus is volledig God én mens. 

Hgl.5:10 Mijn geliefde is schitterend wit, maar ook rood…… 

De betekenis van wit en rood samen is dat Jezus volledig God en volledig mens is. Want de stralend witte kleur spreekt van Zijn Goddelijke natuur, maar de rode kleur spreekt van Zijn menselijke natuur. Zijn glorie is zo bijzonder uniek omdat Hij zowel Goddelijke als menselijke eigenschappen heeft; Hij is de enige Persoon in de hemel en op aarde die op hetzelfde moment zowel de volheid van het menszijn als de volheid van het Godzijn in Zich heeft. God de Vader en God de Heilige Geest zijn volledig God maar geen mens; geen van de engelen en geen enkel mens is God. Jezus is daarom volledig uniek en er zal nooit iemand zijn zoals Hij is, volledig God én volledig mens. 

Zijn schoonheid komt voort uit het evenwicht tussen deze twee aspecten; Hij is zowel de Leeuw van Juda als het Lam van God op hetzelfde moment (Openb.5:5-6). Hij geeft altijd volmaakte expressie aan al de elementen van Zijn buitengewone persoonlijkheid zonder enige tegenstrijdigheid. Hij dient in Zijn nederigheid als het Lam en Hij brult in Zijn autoriteit als de Leeuw. Zijn mogelijkheden zijn oneindig en Hij weerspiegelt Zijn volledige identiteit als God-mens, wanneer Hij Zichzelf aan de Bruid geeft. 

Het is een verbazingwekkende zaak om de eeuwige doelen van God te gaan begrijpen, zelfs op het allerlaagste niveau. De reis om deze dingen te gaan begrijpen is opwindend vanaf het allereerste begin, en het is alle worsteling en frustratie waard om te proberen deze unieke geheimenissen van God te doorgronden. Het geheim van het evangelie is dat God zwakke mensen tot Zichzelf trekt om een intieme relatie met hen te hebben; dat is de schitterende maar ook verbazingwekkende kern van het evangelie. Het gaat daarbij niet alleen maar om relatie, maar om een intiem partnerschap voor eeuwig. 

Job 26:14 zegt dat de schepping van het heelal nog maar het minste van Gods mogelijkheden is, en wij vangen van Zijn woorden slechts gefluister op; maar wie kan de donder van Zijn kracht bevatten? De donder van Gods kracht is dat het Woord van God een menselijke gestalte heeft aangenomen; het donderende geheim van de menswording van God is dat God Zijn volledige macht heeft gegeven aan een Mens. Efez.3:18-19 zegt dat als wij de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus leren kennen en begrijpen, dat wij dan vervuld worden met de volheid van God; dit is een realiteit die ons perplex doet staan, wanneer wij gaan beseffen dat het onze eeuwige bestemming is om vervuld te worden met de volheid van God. 

Er is al één Mens die precies het evenbeeld van God is, en het is onze bestemming om binnen één lichaam in relatie gebracht te worden met Jezus Christus, en partners van God te zijn terwijl wij het Goddelijk karakter dragen. Wij zijn partners van God binnen het grote geheim van de Drie-Eenheid. God heeft ons bestemd tot glorie, en deze weg tot glorie wordt gerealiseerd door Jezus Christus. Dit eeuwige Goddelijke plan omvat ook het grote geheim dat God Mens moest worden, waarbij Hij onze menselijke identiteit aannam opdat wij Zijn Goddelijke identiteit zouden kunnen aannemen. Alleen het bruidsperspectief geeft ons de vocabulaire om dit enigszins te kunnen begrijpen, het grote geheim van twee mensen die gescheiden zijn maar daarna tot een volkomen eenheid worden. 

Jezus is de God die schitterend wit is, en in Zijn Goddelijke schoonheid transcendent is, d.w.z. dat Hij volkomen anders is dan wij; want hoewel Hij aan ons gelijk geworden is, is Hij nog steeds meer volkomen anders dan gelijk aan ons. Omdat Hij volkomen anders is dan wij en wij van hieruit niet naar Hem toe kunnen gaan, heeft God besloten de kloof te overbruggen door naar ons toe te komen; zo werd de transcendente God voor ons ‘Immanuël’ d.w.z. God bij ons. Een dergelijke openbaring kan niet besproken worden; we kunnen alleen maar op onze knieën vallen en Hem aanbidden met een hart vol van verwondering. Hij is de afstraling van de glorie van God en de afdruk van Zijn wezen, het volkomen evenbeeld van de Vader (Hebr.1:3), naar wie wij alleen maar met verbazing kunnen kijken om met stomheid geslagen te worden en sprakeloos te zijn. 

Jac.1:17 noemt God ‘de Vader van het licht’ en de Bijbel gebruikt voortdurend het licht als symbool voor het wezen en karakter van God; en hier is de persoon Jezus Christus die de belangrijkste manifestatie is van alle expressie van het wezen van God. En de Bruid spreekt hier over de overweldigende majesteit van de Koning-Bruidegom, maar ze brengt het volledig in balans met de Mens Jezus. Er is geen enkele noodzaak voor God om gebruik te moeten maken van de mens om Zichzelf te openbaren, maar nu Hij eenmaal besloten heeft om mensen daarvoor te gebruiken, en Hij deze openbaring aan ons bekendgemaakt heeft in de menswording van Jezus Christus, worden alle bekende menselijke dimensies gebruikt om expressie te geven aan deze absoluut unieke Persoon (Hebr.1:1).  

2Kor.4:6 De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen’, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. 

B4: Jezus is groter dan allen. 

Hgl.5:10c Hij steekt als een banier uit boven tienduizenden anderen. 

Het Hebreeuwse woord voor tienduizenden is ‘rebabah’ wat niet een specifiek aantal mensen  

aangeeft, maar de betekenis heeft van ‘ontelbaar’; dit woord stamt af van het werkwoord ‘rabab’ dat de betekenis heeft van ‘vermenigvuldigen, talrijk zijn’. We zouden net zo goed het woord ‘miljoenen’ kunnen gebruiken. Dat Hij uitsteekt boven tienduizenden mensen is een beeldspraak, die laat zien dat Hij onvergelijkbaar superieur is boven alle mensen, boven elke ervaring, boven alle genoegens in deze gevallen wereld. Hij is Degene die superieur is in Zijn superlatieve schoonheid temidden van de hele mensheid.  

Kol.1:15-19 Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: in Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met Zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met Zijn bloed aan het kruis. 

Het woord ‘uitsteken’ is in het Hebreeuws een vorm van het werkwoord ‘dagal’ wat te maken heeft met het omhoogsteken van een banier; Jezus wordt door de Bruid dus verhoogd als een banier boven een grote menigte mensen. Hij staat in het centrum van de aandacht als een banier, dat aan het hoofd van een marcherend leger gedragen wordt. Hij is Degene die de banier draagt en onmiddellijk herkend wordt temidden van grote massa’s mensen; Hij is de grootste van allemaal. Jezus heeft geen enkele rivaal op het gebied van Zijn grootheid en superioriteit; niemand is met Hem te vergelijken. God heeft Hem de eerste plaats gegeven boven alle schepselen, zowel boven engelen als mensen en al het andere. 

Jes.11:10 Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken Hem zoeken en Zijn woonplaats zal schitterend zijn.  

C: Jezus’ soevereine leiderschap over alles. 

Hgl.5:11a Zijn hoofd is als fijn goud, als gelouterd goud. 

Het hoofd van Jezus spreekt van Zijn soevereine almacht en Zijn heerschappij over de hele schepping (Efez.1:10-23, Kol.1:15-18). Goud is in de Bijbel een beeldspraak van het karakter van God; zuiver goud spreekt dan van de hoogste graad van kwaliteit en uitmuntendheid van Zijn karakter. Het hoofd is ons meest prominente lichaamsdeel, dat de levensrichting van een persoon bepaalt; wij gaan in de richting waar ons hoofd naar kijkt en ons denken voor ons kiest. Het hoofd van Jezus spreekt van twee verschillende onderwerpen. In de eerste plaats spreekt het van de Vader als hoofd over Zijn Zoon; in de tweede plaats spreekt het over de persoonlijkheid van Jezus Zelf. 

1 Kor.11:3 Ik moet u echter nog het volgende zeggen……God is het hoofd van Christus

De Vader is het hoofd van Jezus en Hij is het hoofd in de relatie met Zijn Zoon; Jezus was en is in alles wat Hij doet afhankelijk van de wil van Zijn Vader. Jezus kan niets doen zonder Zijn Vader (Joh.5:30), want de Vader is meer dan Hij (Joh.14:28). Wanneer straks alle dingen aan Jezus onderworpen zijn, zal ook Jezus Zichzelf aan de Vader onderwerpen, opdat God over alles en allen zal regeren (1Kor.15:28). Jezus moest zelfs het boek Openbaring eerst van de Vader ontvangen, voordat Hij het aan Johannes kon geven (Openb.1:1). Er is een volmaakte relatie van eenheid binnen de Drie-Eenheid, waarbij de Vader het hoofd is. Maar Jezus is Zelf weer het hoofd over de schepping en over Zijn gemeente. 

Ef.1:10 …dit mysterie onthuld: Zijn voornemen …… om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus

Zoals de Vader het hoofd is binnen de Drie-Eenheid, zo is Christus het hoofd over de hele schepping, over allen die in de hemel en op de aarde zijn. Het hoofd van de Bruidegom wordt omschreven als goud, als het zuiverste goud; en goud spreekt in de Bijbel van de Goddelijke natuur. Goud is het materiaal met de hoogste waarde en de hoogste kwaliteit, het was het meest waardevolle bouwmateriaal in de tabernakel en de tempel. Goud is ook kenmerkend voor de kwaliteit van de eeuwige stad (Openb.21:18+21). Het feit dat er gesproken wordt van het zuiverste goud zegt ons, dat het leiderschap van Jezus over ons leven uitzonderlijk zuiver is. Zoals de woorden van de Heer zuiver zijn als zilver dat gesmolten is in een smeltkuil en tot zevenmaal toe gelouterd (Ps.12:7), zo is ook het leiderschap van Jezus van de zuiverste kwaliteit. Zijn Goddelijke leiding over ons leven is volmaakt in wijsheid en liefde; Hij maakt géén enkele vergissing in de manier waarop Hij over ons regeert en ons leven bestuurt, want Hij heeft altijd het allerbeste met ons voor. Met deze uitspraak spreekt de Bruid haar diepste vertrouwen uit in de Bruidegom. Zijn hoofd spreekt ook van Zijn gedachten, zodat Zijn heerschappij over ons leven bepaald wordt door de manier waarop Hij over ons denkt. 

Jer.29:11 Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.  

Jes.55:8-9 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan Mijn wegen jullie wegen te boven…… 

Ps.139:17 Hoe rijk zijn Uw gedachten, o God, hoe eindeloos in aantal. 

Rom.12:2 …… ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. 

Omdat Zijn hoofd van het zuiverste goud is en Zijn gedachten van de zuiverste volmaaktheid zijn, mogen wij beseffen dat Hij nooit maar dan ook nooit één enkele negatieve gedachte over ons heeft; al Zijn gedachten koesteren het allerbeste voor ons, het allerhoogste doel voor de eeuwigheid. Het is dankzij het proces van loutering dat Jezus is gekwalificeerd voor het hoogste leiderschap in het universum. Luc.4:13 zegt dat de duivel Jezus aan alle mogelijke beproevingen heeft onderworpen, niet één uitgezonderd, en Hebr.2:14 voegt daaraan toe dat Jezus door Zijn dood – dat is immers de uiterste beproeving van een mens – afrekende met de vijand. Jezus werd in Zijn leven als mens geconfronteerd met elke menselijke situatie, vanaf Zijn geboorte tot aan Zijn dood; er bestaat niet één menselijke ervaring waar Jezus niet mee te maken heeft gehad. En op al die momenten nam Hij altijd de juiste beslissing, waarbij Hij nooit Zelf de controle over een situatie nam, maar altijd de Vader vertrouwde (1Petr.2:23) en altijd verantwoording aan de Vader aflegde. En zo werd  Hij door de Vader gekwalificeerd als Leider over de hele schepping door datgene wat Hij geleden heeft (Fil.2:6-11). 

D: Jezus’ toewijding aan God en aan Zijn gemeente. 

Hgl.5:11b Zijn lokken zijn krullend en zwart als de raven. 

Het haar van een mens spreekt in de Bijbel van toewijding. In Num.6 lezen wij over de gelofte van een nazireeër; dit was een gelofte die een Israëliet aflegde wanneer hij of zij zichzelf voor een bepaalde periode volledig aan God wilde toewijden. Een van de voorwaarden was dat de Israëliet het haar niet mocht afknippen tijdens deze periode van toewijding (Num.6:5). Zowel de profeet Samuël als Simson en ook Johannes de Doper waren nazireeërs. Ook Paulus lijkt in Hand.18:18b voor een bepaalde periode de nazireeërgelofte te hebben afgelegd. 

Num.6:5b+7b Gedurende de hele periode dat hij aan de Heer gewijd is, is hij heilig en moet hij zijn hoofdhaar laten groeien…want op zijn hoofd draagt hij het teken dat hij aan God gewijd is. 

Voor een vrouw gold bovendien dat zij haar haar alleen maar mocht losmaken wanneer zij met haar man alleen was; dit was een daad van volledige overgave in liefde. Het haar spreekt bovendien van de schoonheid van iemands hoofd. Jezus’ radicale toewijding omvat zowel Zijn schoonheid voor God de Vader alsook voor Zijn volk. Er wordt gezegd dat het haar golvend is; dik en golvend haar is het haar van een jongeman die nog in de kracht van zijn leven is. Dit staat in contrast met het haar van een oude man, wiens haar zijn vitaliteit en volheid heeft verloren. De Bruid begrijpt dat de toewijding van Jezus vol van kracht en vol van vitaliteit is; zij weet in wie zij gelooft en dat zij altijd op Hem kan rekenen en dat ze altijd bij Hem terecht kan (2Tim.1:12).  

Ook de zwarte kleur van het haar staat in scherp contrast met de grijze kleur van een oude man; dit spreekt van Zijn jeugdige energieke ijver in tegenstelling tot gebrek aan vitaliteit. Zijn toewijding heeft eeuwige kracht; Hij wordt nooit moe (Jes.40:28), en Hij blijft altijd dezelfde (Hebr.13:8). Aan Zijn grote toewijding komt nooit een einde. In Openb.1:12 wordt van Jezus gezegd dat Zijn haar wit is; ditzelfde lezen wij van God de Vader in Dan.7:9. Zoals de zwarte kleur spreekt van een levendige toewijding die elke dag nieuw is (Klaagl.3:22-23), zo spreekt de witte kleur van Gods eeuwige wijsheid die oneindig is (Rom.11:33).  

Dit is de tweede belijdenis van de Bruid in haar seizoen van beproeving, waarin Zijn manifeste tegenwoordigheid van haar werd weggenomen. Toch twijfelt zij geen enkel moment aan Zijn toewijding; zij geeft geen gehoor aan valse beschuldigingen. Zo hoeven ook wij onszelf geen zorgen te maken over Zijn toewijding aan ons; dit is een belijdenis van ons geloof die herstel en genezing brengt in seizoenen van geestelijke droogte. Als wij met onze mond belijden en met ons hart geloven, zullen wij geestelijke overvloed in ons hart ervaren (Rom.10:10).  

Onze innerlijke toewijding van devotie wordt pas volledig vervuld wanneer wij onze aandacht volledig concentreren op Jezus Christus, dat is wanneer wij over Hem mediteren en naar Hem opkijken. Dan zal Zijn passie onze harten vervullen en al onze uitwendige toewijding d.m.v. actie komt dan op de juiste plaats, wanneer Hij ons leidt. De vraag is altijd op wat voor manier Jezus de bron van mijn toewijding zal zijn, en hoe ik mijn leven van toewijding tot expressie breng voor Degene die mij motiveert. Het gaat erom dat wij de nazireeër Johannes de Doper kunnen naspreken met de volgende woorden: 

Joh.3:29-30 De Bruidegom krijgt de Bruid; de vriend van de Bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de Bruidegom hoort. Dát vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner. 

E: Zijn alwetendheid. 

Hgl.5:12 Zijn ogen zijn als duiven bij een stromende beek, schoongewassen in melk; ze zitten op de juiste plaats. 

Ogen spreken van het vermogen om te zien; dat Zijn ogen als duiven zijn is ook al besproken in Hgl.1:15 + Hgl.4:1. Jezus heeft ogen als duiven en dat spreekt van Zijn doelgerichte visie; Hij verwerpt alles wat de Vader niet behaagt. Zijn ogen zijn loyaal aan de Vader, maar ze zijn ook loyaal aan Zijn Bruid. Ogen spreken van het vermogen om te zien en te onderscheiden; Jezus’ ogen spreken van Zijn alwetendheid, een zuivere blik van bekwaamheid om alles te weten. Alwetendheid betekent volmaakte kennis en volmaakte wijsheid. Hij heeft een volledig helder inzicht in elk verborgen geheim; elke zaak wordt volledig door de Heer doorzien en gekend. Het alziende oog van God onderscheidt zowel onze negatieve als onze positieve kwaliteiten. Wanneer wij falen zien Zijn ogen het verlangen in onze geest veel duidelijker dan wij dat zelf doen, want God ziet de roep in ons hart om Hem te gehoorzamen. 

Hebr.4:13 Niets van wat geschapen is blijft voor Hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. 

Spr.15:3 De ogen van de HEER zijn overal, zowel de goeden als de kwaden houdt Hij in het oog. 

Spr.5:21 De HEER ziet alle wegen die een mens bewandelt, al zijn stappen slaat Hij gade. 

Openb.2:18 Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur. 

Zijn ogen zijn als duiven bij een stromende beek; dat is de plaats waar duiven zichzelf baden en schoon worden. Zo ziet Jezus alle dingen door de reinheid van Zijn hart. De ogen van Jezus zien niet alleen alles, maar ze zijn ook zuiver in de manier waarop zij kijken. Hij geeft uitleg aan alle dingen door de zuiverheid van Zijn hart. Een rechter kan misschien alle feiten over een rechtzaak weten, maar door de onzuiverheid van zijn hart toch de informatie verkeerd beoordelen. De beoordeling van datgene wat Jezus ziet wordt niet ondermijnd door onzuiverheid, want Zijn ogen zijn gewassen in zuiver water en Zijn motieven zijn liefdevol en volmaakt. 

Zijn ogen zijn ook gedompeld in melk; melk spreekt van zuivere, witte reinheid; bovendien spreekt het van de eenvoud en de onschuld van een kind. Jezus heeft het vermogen om oneindig complex te zijn, terwijl Hij toch de eenvoud en onschuld van een kind heeft. Melk spreekt ook van het woord van God, wat betekent dat Jezus alle dingen door de lens van Gods woord ziet. Zijn ogen zitten op de juiste plaats, wat betekent dat Zijn ogen nooit tekort schieten in het juiste, noodzakelijke onderscheidingsvermogen, en bovendien zijn Zijn ogen altijd in de rust. Met de bekwaamheid van God onderscheidt Hij met volmaakt begrip, en kent Hij alle details. 

2 Kron.16:9 De Heer laat immers voortdurend Zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel zijn hart is toegedaan. 

Ps.53:3 God kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. 

De Heer ziet aandachtig naar zowel Zijn vrienden alsook naar Zijn vijanden; dit aspect van Zijn persoonlijkheid wordt gehaat door de goddelozen, maar is zeer geliefd bij hen die Hem toebehoren (Ps.11:4-5). Hij waakt over ons en noemt ons mooi, want Hij kan de oprechtheid van ons hart zien in elk stadium van onze groei naar heilige passie. Toen Jezus drie keer aan Petrus vroeg of hij werkelijk van Jezus hield, gaf Petrus drie keer als antwoord, dat Jezus wist dat Petrus van Hem hield. Petrus refereerde hiermee aan de alwetendheid van Jezus; hoewel hij Jezus drie keer verloochend had, was er in zijn hart een oprechte liefde voor Jezus die niet door anderen te zien was. 

Onze kennis van Gods alwetendheid beschermt ons tegen de zonde, omdat wij weten dat het zinloos is om iets voor Hem te verbergen (Ps.32:1-6). God ziet echter ook elke daad van onze gerechtigheid, hoe klein ook. Hij ziet dat wij volharden in beproevingen; Hij ziet niet alleen het negatieve, maar nog veel meer al het positieve. Paulus maakte duidelijk dat wij niet in staat zijn om onze eigen oprechtheid volledig te doorzien op de manier zoals God dat doet. God zal ons op de laatste dag belonen voor dingen, die we niet eens over onszelf geweten hebben (1Kor.5:4). Hij ziet elke kleine daad van gehoorzaamheid, vooral die welke in het verborgene plaatsvinden (Matt.6:4+6+18). Hij herinnert Zich alles en beloont alles, omdat Hij alles ziet (Hebr.6:10).  

Zelfs het geven van een beker water aan één van de volgelingen van Jezus blijft niet onopgemerkt (Matt.10:42). Een van de unieke kenmerken van het leven van David was, dat hij wist dat God hem begreep. Als wij geopenbaarde kennis hebben over Zijn ogen, d.w.z. de manier waarop Hij kijkt en beoordeelt, hebben wij het niet meer nodig om ons eigen verhaal zo kleurig mogelijk te vertellen. Veel mensen hebben het gevoel dat niemand hen begrijpt, maar God weet wie wij zijn en Hij kent alle details van onze omstandigheden. De belangrijkste factor van de ogen van God is Zijn gepassioneerde hart dat vol ontferming en goedheid is, en waar Zijn hart is zullen ook Zijn ogen zijn (1Kon.9:3b). Wij kunnen dus Zijn mening over ons volledig vertrouwen. 

Wanneer God ziet en hoort en begrijpt, maar toch niet ingrijpt in onze situatie, hebben wij de keus om Hem te vertrouwen of niet; maar als ons iets overkomt, is het een Goddelijke uitnodiging om deel te hebben aan het lijden van Jezus. In een dergelijk seizoen zijn wij uitverkoren om te geloven dat God rechtvaardig is, en mogen wij vertrouwen dat God ziet en hoort, en dat Zijn goedkeuring uiteindelijk zal volgen. Zo vinden wij in een tijd van beproeving rust in de zekerheid dat de Vader ons ziet en hoort, terwijl de vijand ons belaagt met de vraag waar onze God is. De liefde gelooft alle dingen (1Kor.13:7) en omdat het hart van Jezus zuiver is, verdenkt Hij ons nooit van verkeerde motieven; Hij ziet en denkt de dingen zoals ze werkelijk zijn (Tit.1:15a). 

Jes.11:3-4a Hij ademt eerbied voor de Heer; Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt Hij Zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt Hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft Hij een eerlijk vonnis.  

Joh.5:21-22 Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. De Vader Zelf velt over niemand een oordeel, maar Hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd.  

Joh.5:30 Ik kan niets doen uit Mijzelf: Ik oordeel naar wat Ik hoor, en Mijn oordeel is rechtvaardig omdat Ik Mij niet richt op wat Ik Zelf wil, maar op de wil van Hem die Mij gezonden heeft. 

Verheug je over het feit dat je een Rechter hebt die ogen heeft als een duif, en Wiens visie schoongewassen is in de stromende beek van de Heilige Geest en ondergedompeld in de melk van Gods woord; Zijn ogen zitten altijd op de juiste plaats wanneer Hij jou beoordeelt. 

1Kor.4:5 Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. 

Getekend: V.v.d.B.

Copyright betekent voor uitsluitend de studieartikelen op deze website: ‘Right to copy’. Eenieder mag voor studiedoeleinden de artikelen gebruiken en als nodig aanpassen.