De schoonheid van Jezus – deel 2

De majestueuze schoonheid van Jezus – 2 

Hooglied 5:13-16 Zijn wangen zijn als balsembedden, met perken voor kruiden; zijn lippen zijn als lelies, die druipen van vloeibare mirre. Zijn handen zijn wendbare gouden delen, gevuld met turkoois; zijn buik is als een glimmende schijf van ivoor, die ingelegd is met saffier. Zijn benen zijn als pilaren van witmarmer, die verankerd zijn op voetstukken van gelouterd goud; zijn gestalte is zo fier als een speciaal uitgekozen ceder van de Libanon. Zijn gehemelte is bijzonder zoet, en alles aan hem is zo enorm aantrekkelijk. Zó is mijn geliefde, zó is mijn vriend, meisjes van Jeruzalem.  

A: De diversiteit van Zijn emotionele wezen. 

Hgl.5:13a Zijn wangen zijn als balsembedden, met perken voor kruiden. 

De wangen van Jezus onthullen Zijn emotionele schoonheid; dit is het vierde kenmerk. Zijn wangen weerspiegelen het gelaat van Zijn gezicht, waarop Zijn emotionele reacties te zien zijn. De wangen zijn de vensters tot de emoties; de wangen stellen ons in staat om te zien of iemand vrolijk is of bedroefd. Als wij iemand ontmoeten kunnen wij vaak al snel zien, hoe iemand zich voelt, want de wangen onthullen de innerlijke emotionele toestand van een persoon, tenzij iemand doelbewust zijn gevoelens verbergt achter een onbewogen masker. Maar zelfs ook dan geldt dit principe. 

Het emotionele leven van Jezus is als tuinbedden met diverse soorten prachtige, geurende kruiden. Zijn liefde voor ons is geurig en verfrissend voor ons hart, zolang wij deze gevoelens van Jezus kunnen onderscheiden. Daarom is het nodig dat wij een juist beeld van God hebben; wij hebben het nodig om de vreugde van Zijn hart en Zijn passie voor ons te zien. Een bed van kruiden geeft een heerlijke geur voor degenen die vlakbij staan. De vreugde van God is net zo overvloedig en veelzijdig als de tuinbedden van zoetgeurende kruiden; het spreekt van grote overvloed en grote veelzijdigheid in allerlei soorten van geurige kruiden. De emotionele persoonlijkheid van Jezus is vol van passie, vreugde en verlangen naar ons; maar Jezus heeft ook een grote passie voor de Vader en Zijn schepping, Zijn heiligheid en Zijn koninkrijk, Zijn waarheid, Zijn engelen enzovoort. 

De emoties van Jezus zijn ontzagwekkend en waardig, maar toch ook borrelend van vreugde welke uit Hem voortkomen via de glimlach op Zijn gezicht. Hij is echt de grootste temidden van tienduizend; er is niemand zoals Hij. En het maakt Hem blij wanneer Hij ons kan zegenen; Hij verheugt Zich over ons zoals de Bruidegom zich verheugt over Zijn Bruid. Hij gebruikt hierbij het beeld van de hoogste vreugde die een mens op aarde kan ervaren, namelijk de gepassioneerde vreugde van het huwelijk. Neh.8:10 spreekt over het feit dat de vreugde van de Heer onze kracht is; wanneer wij de vreugde in het hart van God over ons begrijpen, zullen wij kracht putten uit deze vreugde die in Zijn hart is.  

Wij kunnen en mogen de emoties van Gods vreugdevolle hart over ons leren kennen, en het is de vreugde van de Bruidegom die naar Zijn Bruid kijkt; dat is de vreugde die ons in onze moeilijkste momenten kracht geeft, want het is niet de vreugde die wij in Hem vinden maar de vreugde die Hij ons vindt. Wanneer wij de emoties van God begrijpen, zullen wij veranderen, want in het besef van Zijn vreugde over ons zullen verdriet en zorgen langzaam maar zeker in het juiste perspectief komen en verdwijnen. 

Jes.65:19 Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen, en Mij verblijden over Mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 

Jer.32:41 Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal Ik dat doen. 

Sef.3:17 De Heer, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in Zijn liefde zal Hij jou tot zwijgen brengen (letterlijk), in Zijn vreugde zal Hij over je jubelen.  

De negatieve emoties zoals de toorn van God zijn sterk en ontzagwekkend, maar tijdelijk van aard; deze emoties zijn verbonden met de frustrering van Zijn liefde. Wanneer menselijke wezens niet reageren op Zijn aanbod van liefde, de positieve emoties van Zijn hart, zal Hij voor een bepaalde korte tijd Zijn negatieve emoties demonstreren, maar Zijn motieven zijn altijd liefde. Zijn toorn is nooit geïsoleerd van Zijn liefde; Zijn oordelen, Zijn pijn en verdriet kunnen alleen maar begrepen worden in het perspectief van de Bruidegom en de Bruid. Zijn negatieve emoties hebben altijd te maken met de Geliefde, Wiens liefde wordt afgewezen, en die vastbesloten is om Zijn liefste terug te winnen. De Vader heeft de woede en het verdriet van Zijn toorn op Zijn Zoon laten neerkomen, opdat Hij ons zou kunnen terugwinnen. Jezus werd de Man van smarten, opdat wij de wijngaard van de Heer, de aanplant van Zijn vreugde zouden kunnen zijn (Jes.5:7). Omdat Jezus de gerechtigheid zo enorm liefheeft, haat Hij het kwade intens, en juist om die reden is Hij zo gezalfd met vreugdeolie, meer dan Zijn vrienden (Ps.45:8). 

B: Het woord op Zijn lippen. 

Hgl.5:13b Zijn lippen zijn als lelies, die druipen van vloeibare mirre. 

Zijn lippen spreken van de liefdevolle en genadige kracht van Zijn woord (Hebr.4:12); dit is de vijfde karaktereigenschap van Jezus dat door de Bruid genoemd wordt. Er worden hier twee kenmerken van de lippen benadrukt. Zijn lippen spreken van de kracht van Zijn woord, zowel het geschreven woord in de Bijbel als het gesproken woord, dat rechtstreeks tot ons hart gesproken wordt door de Heilige Geest. Jezus heeft de unieke kwaliteit om genadig te zijn in Zijn woord tot ons, waarbij Hij precies weet wat de noden van ons hart zijn.  

Het woord van God zegt dat dood en leven in de macht van de tong zijn (Spr.18:20-21) en onze hele levensloop kan in vuur en vlam gezet worden door de woorden van een invloedrijk persoon (Jac.3:6); daarom is het zo belangrijk dat Degene met oneindige macht en invloed woorden spreekt van genadige invloed en vriendelijke toon. Zijn woorden bevatten altijd een maximale zegen van genade voor ons. Alles wat God de Vader en de Bruidegom zeggen is bedoeld om intimiteit te cultiveren, zowel Hun woorden van bemoediging en liefde alsook Hun woorden van correctie en discipline. Het beeld dat hier gegeven wordt van het spreken van de Bruidegom is het beeld van genezing d.m.v. woorden van genade. 

Ps.45:3 U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen; God heeft u voor altijd gezegend. 

Jes.50:4 God de Heer gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. 

Luc.4:22 Allen betuigden Hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit Zijn mond vloeiden. 

Joh.6:63 De woorden die Ik tot jullie gesproken heb zijn geest en leven

Joh.7:46 Nog nooit heeft een mens zo gesproken. 

Wij mogen als zonen en dochters van God voor Zijn troon komen (Hebr.4:16) en we mogen komen zoals we zijn, zodat we kunnen komen met grote vrijmoedigheid; dat is de vrijheid van volledige openheid voor Zijn aangezicht. Hij wast ons dan met de woorden van Zijn genade en barmhartigheid, met overweldigende liefde en aanvaarding voor ons in onze huidige toestand (Ef.5:26-27). Hij verwelkomt ons precies zoals we zijn, en Hij geniet van onze gewilligheid om Hem te vertrouwen. En wanneer wij Zijn woord van barmhartigheid ontvangen hebben, dat elke dag nieuw is (Klg.3:22-23), spreekt Hij daarna woorden die gevuld zijn met genade. Deze woorden van genade zijn niet alleen maar liefdevol, ze zijn ook vervuld met de kracht van Zijn liefde; dit is de kracht die ons helpt om onze huidige toestand achter te laten en in een nieuwe identiteit binnen te stappen. In Zijn barmhartigheid begrijpen wij dat onze gebrokenheid geen scheiding brengt tussen God en ons, en daarom kan Zijn genade ons helpen om al het oude achter te laten waar we toch al zo’n hekel aan hadden. Zijn barmhartigheid wast ons schoon en Zijn genade geeft ons de kracht om binnen te stappen in datgene wat we diep in ons hart zo graag willen zijn. 

Spr.16:21 Wie wijs van hart is, wordt verstandig genoemd, wie op milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht……  

Spr.16:23 Wie een wijs hart heeft, spreekt verstandige woorden, en geeft kracht aan het betoog van zijn lippen. 

Zijn lippen zijn als lelies; ze zijn mooi en lieflijk. Lelies spreken van heerlijke geuren, onschuld en zuiverheid; de stimulerende woorden van Jezus zijn vriendelijk en mooi als een lelie. De Bijbel is levend en krachtig, en wij ontdekken daarin het woord van Jezus, wanneer wij de intentie hebben Hem te gehoorzamen. Als wij echter niet de bedoeling hebben om Hem te gehoorzamen, verliest het woord voor ons zijn kracht en lieflijkheid en wordt de Bijbel een gesloten boek (Jes.6:9-10, 29:10-13).  

Zijn lippen druipen van vloeiende mirre, wat betekent dat Jezus niet alleen over gemakkelijke liefde maar ook over moeilijk lijden tot ons kan spreken. Op het natuurlijke vlak bestaan er geen lelies die druipen van vloeiende mirre, maar in Jezus is deze combinatie mogelijk. De mirre spreekt van de indringende kracht van het woord van God dat als een tweesnijdend zwaard door alles heen gaat, en de werking ervan is vaak pijnlijk maar brengt toch genezing (Hebr.4:12). 

Mirre is een parfum dat gebruikt werd bij begrafenissen; het spreekt van het lijden en het aanvaarden van de dood van het eigen ik. Maar niemand kan dit zo enorm zachtmoedig en vriendelijk tot ons spreken als Jezus, die Zelf het lijden volledig omarmd heeft. Tegelijkertijd kan Hij vurig ten strijde trekken met de woorden van Zijn mond tegen alles wat ons verhindert om te groeien in liefde; Jezus spreekt rechtstreeks tot de gebieden, waar correctie nodig is (Openb.2:16). De Heer kan ons door gebieden van moeilijkheden heen leiden, maar dan zal er een zalving van genade op ons rusten; en ook al is het pijnlijk, toch zal de Heer ons in Zijn goedheid er doorheen helpen.  

Druipende mirre spreekt van het langzaam maar constante druppelen van zeer kleine hoeveelheden, die uiteindelijk leiden tot een grote hoeveelheid. De uitdrukking ‘vloeiende mirre’ wordt ook genoemd in Hgl.5:5, waar Jezus de deurgrendel van het hart van de Bruid aangeraakt heeft. Het druppelen van deze mirre wordt in ons leven een realiteit wanneer wij leren om in het woord van God te mediteren. Krachtige meditatie van het woord van God leidt tot sterke liefde voor Jezus, en dit leidt weer tot een radicale gehoorzaamheid. Gebrekkige meditatie van het woord van God leidt echter tot zwak ontwikkelde liefde en gehoorzaamheid. 

C: De Goddelijke activiteit van Zijn armen. 

Hgl.5:14a Zijn handen zijn wendbare gouden delen, gevuld met turkoois. 

De Hebreeuwse tekst gebruikt hier het woord ‘galiyl’ dat in 1Kon.6:34 met ronddraaiend of scharnierend wordt vertaald; dit woord komt van het werkwoord ‘galal’ dat wentelen en ook omkeren betekent. Er is hier dus sprake van de mogelijkheid om snelle wendingen te maken met de handen. Het gaat hier om Zijn totale macht, Zijn almacht om alles tot stand te brengen wat Hij wil. De armen, de handen en de vingers van God spreken in de Bijbel altijd van het handelen van God door de Heilige Geest. Zijn handen zijn bekwaam om alles goed te doen met volmaakte macht; Hij is almachtig en bezit de mogelijkheden om alles tot stand te brengen wat Hij wil, zowel in het natuurlijke leven als in de geestelijke realiteit.  

Ps.60:7 Bevrijd Uw geliefde volk, help het met Uw machtige hand, verhoor ons. 

Zijn handen spreken van de schoonheid, het volmaakte karakter en de zuiverheid van alles wat Hij doet; Zijn handen spreken van dezelfde houding als Zijn hoofd dat ook van gelouterd goud is. Zijn handen brengen volmaakt tot stand wat Zijn hart en gedachten over ons hebben besloten; dit kan ons helpen wanneer wij in moeilijke omstandigheden verkeren en ons afvragen wat God aan het doen is. 

Ef.1:11 In Hem heeft God, die alles naar Zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. 

Ef.2:7 Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk Zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is door Christus Jezus. 

Het werk van Jezus in ons leven en in de hele schepping door de hele geschiedenis heen is met grote bekwaamheid gedaan, gevuld met Goddelijke kracht, zuiverheid en wijsheid. Hij doet alle dingen meewerken ten goede (Rom.8:28). Als Zijn werken in de schepping nog maar het minste van Zijn kunnen is, als wij van Zijn woorden in de schepping slechts een fluistering ontvangen, hoe groot is dan de donder van Zijn kracht? (Job 26:14). Hij is onze Vader en wij zijn de klei die door Hem gevormd is, het werk van Zijn handen (Jes.64:7), met de bedoeling Zijn overweldigende majesteit te tonen in de voorwerpen van Zijn barmhartigheid (Rom.9:23). 

De Bruid geloofde in het onzichtbare werk van God; Zijn rechterarm was zichtbaar en sprak van de dingen die zij Hem zag doen, maar Zijn linkerarm was achter haar en zij kon niet zien wat Hij daarmee deed (Hgl.2:6). Toch vertrouwde zij op het goede eindresultaat, namelijk dat zij zou groeien in de liefde en in nederige afhankelijkheid op haar Geliefde zou leunen; zo zou ze uiteindelijk uit de woestijn van dit leven tevoorschijn komen (Hgl.8:5). 

Als wij inzicht en openbaring hebben in de werkwijze van Jezus, zullen wij altijd met liefde en dankbaarheid reageren, omdat wij inzien hoe groot de wijsheid is waarmee Hij dingen doet. Dan zeggen wij: ‘Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heer onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is Uw bestuur, vorst van de volken.’ (Openb.15:3-4). Ook in Openb.19:1-8 ontvangt God de eer om Zijn grote werken, die in wijsheid verricht zijn. Maar als mensen geen inzicht en onderscheidingsvermogen hebben over Zijn handelen, komt dat voort uit een gebrek aan intimiteit met Hem. Ongelovigen in de eindtijd zullen het werk van Gods oordeel belasteren in plaats van Hem te danken (Openb.16:9+11+21), terwijl Zijn handelen juist het allerbeste voor ons zoekt. 

Ps.145:15-16 Allen zien hoopvol naar U uit, U geeft brood op de juiste tijd. Gul is Uw hand geopend, U vervult het verlangen van alles wat leeft

God heeft een specifieke strategie voor elke situatie, en deze strategie is ontworpen met een minimale hoeveelheid noodzakelijke problemen om Zijn doeleinden tot stand te brengen. Hoe sneller wij ons aan Zijn handelen onderwerpen, des te sneller wij tot Zijn beoogde doel komen voor ons eigen bestwil. Zijn verlangen naar onze bestemming van Zijn eeuwige glorie is veel groter dan ons verlangen naar deze bestemming, en daarom is onze instemming met Zijn strategie van essentieel belang. Maar wij zullen alleen maar kunnen instemmen wanneer wij geloven dat Zijn handelen met ons voortkomt uit de zuivere motieven van Zijn gepassioneerde hart van liefde voor ons. Zijn strategie van tucht en discipline komt voort uit Zijn volmaakte kennis van wie wij werkelijk zijn en waartoe wij bestemd zijn.  

Zijn handelen heeft te maken met Zijn Goddelijk vakmanschap, waarbij Hij in Zijn liefdevolle bekwaamheid gebruik maakt van het vuur om ons louteren, de hamer en de beitel om ons te vormen, en de smeltkroes om ons te zuiveren. Wij zijn vaak op zoek naar krachtontmoetingen die ons volwassen maken, maar het zijn juist deze ontmoetingen die ons stevig verankeren in het wezen en karakter van God, in Zijn goedheid en liefde, zodat wij kracht zullen ontvangen om het proces van loutering en discipline gewillig te ondergaan. Ontmoetingen met God zijn niet bedoeld om gemakkelijke en snelle verandering te bewerken, maar vertrouwen in de goedheid van God tot stand te brengen, zodat wij beter voorbereid zijn om uit oude patronen te stappen in een nieuw leven. 

Dat Zijn handen van goud zijn, spreekt van Zijn Goddelijke karakter waarmee Hij Zijn werk voltooit; al Zijn werken worden tot stand gebracht met de kracht van Zijn Goddelijkheid en zuiverheid. Turkoois is een edelsteen; Zijn armen zijn bezet met edelstenen, welke met grote precisie in het goud zijn aangebracht. Het werk op het kruis van Golgotha werd met zeer grote precisie tot stand gebracht; daarom riep Jezus ook: ‘Het is volbracht’ (Joh.19:30). Turkoois komen we als edelsteen tegen in de kleding van de hogepriester (Ex.28:20), in de wielen van het visioen van Ezechiël (Ezech.1:16, 10:9), in de schitterende gestalte van Lucifer voordat hij in zonde viel (Ezech.28:13) en in het visioen waarin Daniël de Heer ontmoette (Dan.10:6). In al deze openbaringen speelt turkoois een rol in de bewegingen van het koninkrijk van God op aarde ten behoeve van het volk van God. Dat is ook het beeld van de handen van de Bruidegom, want zij zijn zeer beweeglijk om op te treden ten behoeve van de Bruid en ze zijn gevuld met turkoois. Zijn handen zijn een expressie van Zijn bewogenheid met ons. 

D: Zijn liefdevolle bewogenheid. 

Hgl.5:14b Zijn buik is als een glimmende schijf ivoor, die ingelegd is met saffier. 

Het Hebreeuwse woord voor buik is ‘meah’ wat betrekking heeft op de ingewanden; in het Joodse denken zijn de ingewanden de zetel van bewogenheid en ontferming. Zo wordt er in Hgl.5:4 gezegd dat er een siddering door de Bruid heen trok; daar wordt in het Hebreeuws ook gesproken van haar ingewanden, er trok een siddering als een sterke emotie door haar inwendige mens heen. Deze zin spreekt van de grote en barmhartige genade van God, Zijn onbegrijpelijk grote plan om zwakke mensen in een intieme relatie te brengen met Zichzelf. Deze zin brengt ons in aanraking met de bewogenheid van de Bruidegom in het hart van Zijn persoonlijkheid, want er wordt gesproken dat wij ingelegd worden in Zijn ingekerfde lichaam, wat spreekt van Zijn lijden voor ons op het kruis. Wat op het moment zelf een verschrikkelijke ervaring van lijden leek te zijn, is geworden tot het kernpunt van ons geloof. Zijn bewogenheid en ontferming worden vrijgezet om ons zo dicht mogelijk bij Hem te brengen, waardoor wij in eenheid met Hem komen. In dichterlijke taal wordt hier omschreven hoe wij als zeer zwakke mensen in Zijn mooimakende omarming worden gesloten. Wij zijn de kostbare juwelen die door Zijn gekerfd lijden in Zijn lichaam worden geborgen; dit is de juwelenkist van de hemel. 

Ex.19:5 Als je Mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met Mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken. 

Mal.3:17 Op de dag die Ik voorbereid, zegt de HEER van de hemelse machten, zullen zij Mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals je een kind spaart dat je gehoorzaam is. 

Een van de meest krachtige kenmerken van Jezus zijn Zijn gevoelens voor hen die zwak, zondig en gebrekkig zijn; Hij heeft dergelijke gevoelens van bewogenheid. Deze bewogenheid is meer dan alleen maar Zijn emoties in het algemeen; het is het specifieke verlangen van Zijn hart naar zwakke mensen. Voor aardse koningen is het heel gewoon om intolerant te zijn tegenover de zwakheden van hun onderdanen; temidden van hun belangrijke taken hebben zij van nature weinig geduld met de onbekwaamheid en onzuivere motieven van hun ontrouwe onderdanen. Maar onze Koning is totaal anders; de Koning der koningen geniet en verheugt Zich over Zijn genade voor Zijn mensen. 

Ex.34:6 De Heer ging voor hem langs en riep uit: De Heer! De Heer! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten Zijn liefde bewijst…… 

Ps.103:10-14 Hij straft ons niet naar onze zonden, Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich Zijn trouw over wie Hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie Hem vrezen. Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 

Zijn bewogenheid wordt omschreven als gepolijst ivoor, wat uitdrukking geeft aan de zeldzaamheid en de kostbaarheid van Zijn gevoelens voor ons; de grootste van alles is Zijn liefde (1Kor.13:13). Gods wegen van genade gaan veel hoger dan die van de mens, zoals de hemelen veel hoger zijn dan de aarde (Jes.55:6-9). Er is niemand op aarde die zwakke mensen vergeeft zoals God dat doet; Zijn manier van het vergeven van onze zwakheid gaat hemelhoog boven het menselijke denken uit. De Heer vergeeft ons onze zwakheden op zulk een bekwame manier dat het gerechtigheid voortbrengt in ons hart; m.a.w. Hij vergeeft ons datgene waarvan wij ons bekeren en vervolgens breekt Hij ons hart daarmee, zodat Zijn vergeving tot werkelijk berouw leidt.  

De vader in de gelijkenis van de verloren zoon is enorm diep bewogen door ontferming en medelijden, wanneer hij zijn zoon ziet terugkeren; hij rent op zijn zoon af en kan niet stoppen om hem te overladen met zijn kussen (Luc.15:20). De Vader heeft werkelijk plezier wanneer Hij ons kan vergeven, en het vervult Zijn hart met blijdschap wanneer Hij ons genade kan schenken op zulk een manier dat wij op een plaats van vrijheid komen van datgene wat ons zo gebonden heeft. Zijn toorn is een kortstondige emotie die ons wakker schudt in een situatie van zonde en rebellie, en zodra wij tot Hem terugkeren is Zijn ontferming onmiddellijk groot over ons. 

Mic.7:18-20 Wie is een God als U, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van Uw volk nog over zijn; liever toont U hun Uw trouw. Opnieuw zult U Zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt U in de diepten van de zee. U bewijst Jakob Uw trouw en Abraham Uw goedheid, zoals U gezworen hebt aan onze voorouders, in de dagen van weleer.  

Nadat David gezondigd had met Batseba (2Sam.11), deed hij een beroep op de genade van God, waarbij hij pleitte op het mannelijke aspect van Gods trouw; en hij gebruikte daarbij het Hebreeuwse woord ‘checed’ als aanduiding van de verbondsliefde van God. Maar David pleitte ook op het vrouwelijke aspect van Gods ontferming, en hij gebruikte daarbij het Hebreeuwse werkwoord ‘racham’ als aanduiding van de innerlijke emotionele liefde van God. David vroeg om totale vergeving en beriep zich daarbij op het hele wezen van God. En dit maakte David tot een man naar Gods hart, want hij had vertrouwen in de goedheid van God in elke moeilijke omstandigheid, ook wanneer hij gezondigd had. 

Ps.51:3 Wees mij genadig, God, in Uw trouw, U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. 

De liefde van Christus gaat al onze kennis te boven (Efez.3:19), in de eerste plaats omdat Zijn liefde veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen, maar in de tweede plaats ook omdat wij Zijn liefde vaak over het hoofd zien. Wij hebben een vernieuwd denken nodig om dit aspect van Gods persoonlijkheid te kunnen leren begrijpen (Fil.1:9-10). Het lijden van Christus ten behoeve van de verlossing van de Bruid is de hoogste openbaring van Zijn glorie, dat is de manifeste schoonheid van God. Dit werd het meest krachtig bewezen op het kruis van Golgotha. De menswording van Jezus vond zijn hoogtepunt in het kruis. 

Joh.12:23-24+27b De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven…… wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht…… Maar hiervoor ben Ik juist gekomen

De glorie van God is de openbaring en de manifestatie van Zijn transcendente schoonheid; wanneer de schoonheid van God zodanig wordt geopenbaard dat mensen haar kunnen zien en begrijpen, dan is deze openbaring het meest succesvol. Wanneer in Jes.6 de heiligheid van God wordt geopenbaard, wordt er bij vermeld dat de aarde vol is van Gods majesteit, Zijn glorie; dus zodra de aarde in aanraking komt met de transcendente schoonheid van God, dat is Zijn heiligheid, wordt de aarde vervuld met Zijn glorie. In Joh.12:28 spreekt God de Vader hardop dat Hij de grootheid van Zijn naam op vele manieren heeft getoond in de schepping, in Zijn verlossende geschiedenis met Israël, in de woorden en het optreden van de profeten, en tenslotte in de persoon van Jezus Christus en in Zijn menswording (Hebr.1:1-2). Maar de Vader vervolgt met de woorden dat Hij opnieuw Zijn grootheid zal tonen in het lijden, het sterven en de opstanding van Zijn Zoon Jezus Christus, en dat is de hoogste realiteit van de glorie van God, de kracht van Zijn donder (Job 26:14).  

God die volkomen voldoening vond in de relatie van de Drie-Eenheid, wilde als Goddelijke Drie-Eenheid niet langer alleen zijn, maar een Minnaar zijn; daarom schiep Hij ons om de objecten van Zijn liefde te worden. Wanneer een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht en ontstaan er vele andere graankorrels (Joh.12:24). Zo wordt de volle glorie van God het allerbeste geopenbaard in de hemelse Graankorrel die in Zijn menswording in de aarde viel en stierf op het kruis van Golgotha om Zijn Bruid voor Zich te kunnen winnen in romantisch partnerschap binnen het bruidsperspectief.  

Om het grote einddoel van Zijn leven te kunnen winnen moest Jezus Zijn leven juist verliezen; daardoor won Hij alles wat er voor Hem te winnen was, namelijk een Bruid die voor eeuwig samen met Hem in de troon van de Vader is. Door datgene te verliezen wat echt leven voor Hem betekende, vond Hij dat leven terug in vermenigvuldigde vorm; door de intimiteit met de Vader te verliezen, vond Jezus deze intimiteit in veelvoud terug, namelijk niet alleen voor Zichzelf maar ook voor ons, Zijn Bruid. God houdt van Zijn eigen leven, en daarom legde Hij het neer, zodat het door vermenigvuldiging veelvoudig verheerlijkt zou worden. 

Joh.17:1-5 Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van Uw Zoon, dan zal de Zoon Uw grootheid tonen. Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde Uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt. Vader, verhef Mij nu tot Uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond. 

Jezus ontving van de Vader alle macht en autoriteit om de Vader te verheerlijken, en Hij deed dat door de mensen die in Hem geloofden eeuwig leven te schenken; dus de kern van het eeuwige leven is intimiteit met de Vader en de Zoon. En de ultieme demonstratie van deze autoriteit toonde Jezus door Zichzelf als offer voor de mensen te geven; en Openb.5 toont ons het Lam in Zijn glorie, omdat Hij geslacht is geweest en ons met Zijn bloed heeft gekocht. Zo gaf Hij de duidelijkste verklaring van het wezen van de God die wij aanbidden; Hij openbaarde volledig het karakter van God, zodat wij kunnen zien wie God werkelijk is. 

Fil.2:6-9 Hij die de gestalte van God had, hield Zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. 

Juist omdat Hij volkomen gelijk aan God was, stond Hij er nadrukkelijk op om precies als God te handelen; daarom zocht Hij de laagste plaats en nam de gestalte van een slaaf aan. Hij was één met de Vader en daarom wilde Hij precies als de Vader handelen; en zo gaf Hij een volledige verklaring van het hart van de Vader voor het oog van de mensen door Zichzelf te geven aan het kruis. Zijn menswording en Zijn dood aan het kruis waren niet in strijd met het karakter van God, niet het tegengestelde van het wezen van God, maar juist volledig in harmonie met het wezen en karakter van de Vader. Op het kruis openbaarde Jezus heel specifiek het hart van de Vader, de meest heldere openbaring van de glorie van God, namelijk dat Hij een God is die Zichzelf geeft ter wille van gebroken en zwakke mensen. Dit is de God van ontferming en barmhartigheid, die Zichzelf genadig toont ten behoeve van hen die hun vertrouwen op Hem stellen.  

Jes.57:15 Dit zegt Hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid; heilig is Zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal Ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt

God definieert hier Zijn hoge en heilige plaats als de plaats van de onaanzienlijke mensen, die gebroken en verslagen van hart zijn; dat noemt Hij Zijn heilige plaats. God is werkelijk nederig van hart in heel Zijn wezen, daarom voelt Hij Zich thuis bij hen die nederig zijn (Jac.4:6). God nam de vorm van een dienaar aan om werkelijk dienstbaar te kunnen zijn; Jezus kwam om de Vader te openbaren en Hij werd een dienaar om het hart van de Vader te tonen. 

Wij vinden saffier voor het eerst in de Bijbel in Ex.24:10 waar onder de troon van God een plaveisel als van saffier is; saffier vinden we ook in de borstplaat van de Joodse hogepriester (Ex.28:18). Job beschreef saffier als een kostbare edelsteen (Job 28:6+16), en in Jes.54:11 belooft God dat Hij saffier zal maken tot een fundament voor ongelukkige, opgejaagde en ongetrooste mensen binnen de muren van het nieuwe Jeruzalem. Klg.4:7 beschrijft de vorsten van Sion als mensen met een verschijning als van saffier. In Ezech.1:26+10:1 wordt de troon van God omschreven als saffier en in Ezech.28:13 bezat ook Lucifer de schoonheid van saffier, voordat hij in zonde viel. Saffier vinden we aan het eind van de Bijbel in het fundament van het nieuwe Jeruzalem (Openb.21:20).  

De manier waarop God deze steen gebruikt in Zijn ontwerpen, openbaart de schoonheid en de kostbaarheid van deze steen. Het inleggen van edelstenen in ivoor is een kwestie van grote ervaring, creativiteit en precisie, maar God bezit een bekwame genade die ons begrip te boven gaat, waardoor Hij in staat is om ons in te leggen in het eeuwige lichaam van Christus. 

E: Zijn wandel in Zijn doeleinden. 

Hgl.5:15a Zijn benen zijn als pilaren van witmarmer, verankerd op voetstukken van gelouterd goud. 

Ps.89:15 zegt dat de troon van God gefundeerd is op recht en gerechtigheid. De vijand zal alles op alles zetten om wantrouwen in ons hart te zaaien over Degene die alle macht over ons leven heeft; en dit wantrouwen zal ons weghouden van een intieme relatie met God. Maar God is niet alleen Degene die alle macht over ons heeft, Hij heeft ook een hart vol van bewogenheid en ontferming om ons te brengen op de bestemming die Hij voor ons bedoeld heeft. Daarom wordt er eerst gesproken over de bewogenheid van Zijn hart en vervolgens over Zijn benen en voeten, die ons zullen brengen op de plek waar wij werkelijk enorm naar verlangen. Benen en voeten zijn het fundament voor het lichaam om zich in deze wereld te kunnen bewegen. De benen zorgen voor de voorwaartse beweging van het lichaam; Zijn wandel is symbolisch voor de manier waarop Hij Zijn doeleinden met ons vervult. Dit spreekt van de manier waarop Hij Zijn soevereine wil tot uitvoer brengt.  

Zijn benen zijn als zuilen van albast of marmer, wat spreekt van kracht, orde en schoonheid. Marmer is een sterk bouwmateriaal, dat we in de Bijbel vinden in de tempel (1Kron.29:2) en in een koninklijk paleis (Esther 1:6). Het gaat hier om het feit dat Gods wegen zeer sterk, lieflijk, permanent, stevig en ordelijk zijn. Gods plannen worden uitgevoerd met kracht, waardigheid en orde; dit is Zijn achtste eigenschap. De benen spreken van de weg die iemand gaat om zijn doelstellingen te vervullen. Ps.147:10 zegt dat de Heer geen behagen heeft in de benen van een man, want de benen van een mens spreken van menselijke kracht om menselijke doelen te realiseren; God heeft ons dus niet uitgekozen vanwege de dingen die wij voor Hem kunnen doen. Maar Hij vindt grote vreugde in degenen die Hem eren en die wachten op Zijn liefde en trouw (Ps.147:11).  

Als ik werkelijk geloof dat God degene is die Hij zegt te zijn, dan zal ik niet mijn eigen kracht gebruiken om mijn bestemming te bereiken. Ik zal wachten op Zijn genade en zien hoe Hij bepaalde dingen uitwerkt en ik zal daarna reageren met liefdevolle gehoorzaamheid; maar het zal een gehoorzaamheid zijn die die gestimuleerd is en geleid wordt door Zijn genadige aanwijzingen. God is niet onder de indruk van mijn mogelijkheden. De benen van de Koning zijn volmaakt en sterk in tegenstelling tot die van ons; Hij is bij machte om Zijn doelstellingen te realiseren en wanneer Hij iemand vindt die op Hem wacht, zal Hijzelf betrokken raken bij die persoon en het zijn de benen van de Koning die Zijn doelstellingen tot stand brengen. 

Ps.103:7 Hij maakte aan Mozes Zijn wegen bekend. 

Rom.11:33 Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk Zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk Zijn wegen

Gods wegen zijn sterk, lieflijk, blijvend, ordelijk en duurzaam zoals albast of marmer; Gods wegen falen niet en zijn niet onzeker. Zuilen spreken van grote draagkracht, volharding onder grote druk. Marmer is een sterk, prachtig en blijvend soort bouwmateriaal; het is een prachtige steensoort. 

Deut.32:4 Hij is een rots, Hij staat voor recht; alles wat Hij doet is volmaakt. God is trouw, rechtvaardig en zuiver, in Hem is geen spoor van kwaad. 

Zijn benen rusten op voetstukken van zuiver goud; dit is de derde keer dat goud genoemd wordt in de beschrijving van de schoonheid van onze Koning-Bruidegom. Zijn hoofd is als fijn goud (Hgl.5:11); Zijn armen zijn beweeglijke lichaamsdelen van goud (Hgl.5:14); en ook Zijn voeten zijn van goud. Zowel Zijn denken over ons als Zijn handelen met ons als Zijn wandel met ons zijn van het zuiverste goud; en dit goud spreekt van Zijn Goddelijk karakter dat in het vuur gelouterd is. Al Zijn wegen zijn rechtvaardig en betrouwbaar (Openb.15:3); al de paden van de Heer zijn liefde en trouw (Ps.25:10). De gedachten van Zijn verstand, de werken van Zijn handen en de stabiliteit van Zijn voetstappen zijn in het vuur gelouterd en daarom voor eeuwig betrouwbaar. 

De voetstukken spreken van het fundament van waaruit Jezus Christus de wegen van de Vader bewandelt; het fundament van de troon van God is gerechtigheid en recht (Ps.89:15, 97:2). De betekenis van gerechtigheid is dat de Koning strikt is in het handhaven van Zijn normen ten opzichte van morele kwesties, d.i. de totale wil van God. Iets wat rechtvaardig is staat in een rechte relatie met de loodlijn van het wezen en karakter van God; Zijn wil is de zuivere expressie van Zijn karakter dat in menselijke omstandigheden tot uitdrukking wordt gebracht. Wanneer wij de wil van God zoeken te doen is het in de eerste plaats belangrijk, dat wij Hem leren kennen; pas in de tweede plaats betekent het dat wij dag na dag het kennen van Hem toepassen in het dagelijks leven. Leven in gerechtigheid betekent in de eerste plaats leven in een juiste relatie met God, en daarna worden onze persoonlijke keuzes gelijkvormig aan Zijn wil. Wij worden rechtvaardige mensen door een juiste relatie met God en daarna bepaalt de Heer onze rechtvaardige wegen (Ps.72:1-2). 

De centrale betekenis van recht is dat het spreekt van wat juist is in het hart van God; er is een grote overeenkomst met de betekenis van gerechtigheid. Recht heeft te maken met de oorsprong van alle dingen en hoe alle dingen behoren te zijn; het recht zet alle dimensies van het leven in het juiste perspectief i.o.m. de wijze waarop God ze geschapen heeft. Recht heeft te maken met de oorsprong van alle dingen volgens de normen van God; God zag alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het zéér goed was (Gen.1:31). 

Jes.42:1 Hier is Mijn dienaar, hem zal Ik steunen, hij is Mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, Ik heb hem met Mijn Geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen; de eilanden zien naar zijn onderricht uit.  

Hier is deze zachtmoedige en vurige Leider, die al Zijn aandacht richt op het herstel van mensen tot het doel dat God in de oorsprong in gedachten had; Hij is vriendelijk en goed in het toepassen van het recht van God, en Hij is absoluut vastbesloten om het einddoel tot stand te brengen. Niets kan Hem uitwendig of inwendig demotiveren; Hij zal het recht grondig tot zijn doel laten komen. Hij zal niet stoppen totdat de hele schepping van God tot volledig herstel is gekomen; daarom zien de eilanden uit naar Zijn onderricht. Wanneer Hij komt en de dingen zal verklaren zoals ze werkelijk zijn, zal de schepping juichen in haar volledige herstel; het recht betekent werkelijk de herschepping van alle dingen. 

F: Zijn investering in Zijn volk. 

Hgl.5:15b Zijn gestalte is zo fier als een speciaal uitgekozen ceder van de Libanon. 

Zijn hele verschijning spreekt van alles wat Hij investeert in Zijn volk; de Heer komt met Zijn  

volledige gestalte te hulp op momenten dat wij dat nodig hebben. Jezus zei: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Matt.28:20). Zijn gestalte is zo fier als een ceder van de Libanon, wat een symbool is van alles wat heerlijk, statig en waardig is (Hgl.4:8+11+15). Er komt een dag in het soevereine plan van God dat Hij de schoonheid en het wonder van Zijn Zoon Jezus Christus aan de hele aarde zal openbaren; tot die tijd kijken wij naar Hem met ogen van geloof, waarbij wij afhankelijk zijn van de Heilige Geest die ons Jezus openbaart. En hoewel wij Hem nog niet gezien hebben houden we toch van Hem.  

Jes.4:2 Op die dag zal de Spruit van de Heer (NBG’51) als een kostbaar sieraad zijn. De rijke vrucht van het land zal elke Israëliet die ontkomen is met trots vervullen. 

Ps.92:13-15 beschrijft de rechtvaardigen als een ceder van de Libanon; ze staan geplant in het huis van de Heer en zij groeien op in Zijn nabijheid. Ze dragen nog vrucht als oud zijn en blijven krachtig en fris. Jes.2:13, Ezech.17:22 en Zach.11:2 beschrijven de ceder als een trotse boom, een symbool van waardigheid en macht. Deze bomen verspreiden een heerlijke geur en de houtsoort is zeer duurzaam. Het bijzondere van de boom is dat hij erg in de breedte groeit en zijn schaduw werpt over een groot oppervlakte, waarmee deze boom een symbool is van geestelijke bedekking.  

De ceders zitten vol met sap en zijn goed bestendig tegen insecten en boomrot; de geur van het hout heeft een conserverende werking, waarmee deze boom een beeld is van het karakter van God. De ceder van de Libanon is een grote, sterke boom en het hout met zijn uitstekende kwaliteit werd gebruikt voor de bouw van de tempel in Jeruzalem. Gods gestalte spreekt van Zijn manifeste tegenwoordigheid, waarmee Hij ons voortdurend wil aanraken om ons te veranderen en te beschermen.  

Num.6:24-27 Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u Zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Als zij Mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen. 

De priesters van Israël hadden de opdracht om Israël te zegenen met de zegen, dat God het licht van Zijn gelaat over het volk zou laten schijnen om hen zó genadig te zijn, om hen vrede te geven. Het licht van Gods gelaat is de kern van Zijn gestalte; wanneer het licht van God schijnt op het menselijk hart, investeert God zegeningen in het hart (2Kor.4:6). Want er is een realiteit dat wanneer het gelaat van de Heer op ons schijnt, dat er dan een toedeling is van genade; als de ogen van de Heer op ons gericht zijn, ontvangen wij zijn genade. Er wordt een realiteit van kracht in ons vrijgezet wanneer de blik van de Vader op ons gevestigd is.  

Wanneer God naar ons kijkt is dat een bijzondere troostgevende ervaring, want wanneer Hij naar ons kijkt vinden er twee dingen plaats; Hij kijkt naar ons en ontvangt informatie over onze situatie maar tegelijkertijd wordt er genade vrijgezet. Zijn tegenwoordigheid geeft ons kracht, alleen al doordat Hij naar ons kijkt; Hij keert Zijn gelaat naar ons toe en geeft ons tegelijkertijd vrede. Wij kijken naar Hem, en Hij laat Zijn gezicht over ons schijnen, waardoor wij genade ontvangen. Dat is een toedeling van de realiteit van Zijn tegenwoordigheid, van Zijn karakter en Zijn kracht; wanneer wij naar Hem kijken vindt ons hart rust in Zijn bekwaamheid en Zijn macht. De Vader wil alle genade van Zijn Goddelijk hart aan ons geven; Hij heeft de oneindige macht om wijsheid, zuiverheid en passie aan ons toe te delen. Alleen God heeft het unieke vermogen om Goddelijke eigenschappen in het menselijk hart te brengen. 

2Kor.3:18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. 

In het kijken naar de glorie van de Heer ligt de kracht tot verandering; wij worden gelijk aan datgene waarnaar we kijken, en we worden gelijkvormig aan Degene naar wie wij kijken. Wanneer wij de aandacht van ons hart en onze ogen richten op dat wat lieflijk en waardig is, zal de vrede van God onze harten vullen (Fil.4:8-9). In dit proces zullen we tegelijkertijd ervaren dat ons gezicht niet meer bedekt is, en tegelijkertijd merken wij dat wij in de vage spiegel van de aardse realiteit kijken. En toch heeft dit proces van kijken de kracht van echte metamorfose.  

In het kijken naar de glorie van God op het gezicht van Jezus worden genade en vrede vermenigvuldigd door het kennen van God de Vader en Jezus onze Heer. En Zijn Goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, doordat wij Hem kennen die ons geroepen heeft door Zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hij heeft ons kostbare en rijke beloften gegeven opdat wij deel zouden krijgen aan de Goddelijke natuur (2Petr.1:2-4). Het is het kennen van de Heer die deze dingen in ons leven activeert; het is daarom uitermate veel belangrijker dat wij onze aandacht richten op wie Hij is dan op wat wij moeten doen. Wanneer wij kijken naar wie Hij is, zullen wij gaan doen wat wij behoren te doen; in het kijken ontstaat de verandering.  

En wanneer deze realiteit van verandering in ons leven doorgaat en zich ontvouwt, kijken wij naar Hem door de ogen van het inzicht in God de Vader en Zijn Zoon. Zo ontvangen wij deze toedeling van Zijn Goddelijk wezen en karakter, en de macht die deze geweldige beloften in ons leven vrijzet. God begint dan te spreken over wie Hij is en over wie wij zijn, over de geweldige bronnen van overvloed die Hij voor ons heeft. Wij komen dan in verbinding met onze echte identiteit en gaan dan leven vanuit onze echte identiteit, en zo doen wij wat wij behoren te doen. Wij handelen dan volgens het inzicht dat wij over onszelf hebben. Wanneer ons zelfbeeld geworteld is in het negatieve denken over onszelf, zullen we verslagen worden, maar wanneer wij naar Gods majesteit kijken en Zijn schoonheid, zal Zijn gelaat ons vullen met vrede, vertrouwen en genade. En wanneer wij Gods heerlijke glorie zien, kunnen wij in overeenstemming daarmee handelen. 

Jes.52:1-2 Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met je kracht! Bekleed je met je pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad. Nooit meer zul je worden betreden door wie onbesneden is, of onrein. Klop het stof van je af en sta op, Jeruzalem, neem plaats op de troon. De ketenen om je hals zijn losgemaakt, gevangen vrouwe Sion.  

Er is een Goddelijk infuus van genade en een menselijke reactie van gehoorzaamheid in geloof. Het is nooit ons initiatief om Zijn aandacht krijgen, het is altijd God die Zijn gelaat op ons richt. En wanneer Hij in Zijn genade tot ons komt, kunnen wij ontwaken uit onze slaap en opstaan uit de dood, niet om deze dingen te verdienen maar omdat we ze al ontvangen hebben (Ef.4:14-15). Er is geen sprake van religieus toneelspel, maar het vervangen van oude dingen door nieuwe die wij uit genade ontvangen hebben. We hebben een nieuwe identiteit ontvangen en bewandelen daarom een proces om te leren leven vanuit deze nieuwe identiteit; dat is samenwerken met Gods genade. 

G: Intimiteit met God. 

Hgl.5:16a Zijn gehemelte is bijzonder zoet. 

Het Hebreeuwse woord voor ‘gehemelte’ is ‘chek’, en dit woord heeft te maken met een onbekend werkwoord in de betekenis van ‘proeven’; wat hier centraal staat is de binnenkant van de mond van de Bruidegom. Zijn gehemelte spreekt van een bepaald belangrijk aspect van Zijn werk als Bemiddelaar, want alles wat uit het hart van de Vader komt, geeft Hij eerst aan Zijn Zoon Jezus Christus voordat Hij het aan ons geeft, want Jezus is de Zoon van God en de Eerstgeborene in alle dingen. Zoals de Vader denkt, voelt en spreekt, zo denkt, voelt en spreekt ook de Zoon; daarom spreekt de mond van Jezus alleen woorden van waarheid, want Hij heeft van eeuwigheid aan met heel Zijn wezen geproefd dat de Vader in alle opzichten goed is (Ps.34:8). 

Spr.8:7-8 Mijn mond verkondigt slechts de waarheid, Mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. Op Mijn uitspraken kun je vertrouwen…… 

Zijn mond spreekt van intieme communicatie; Zijn mond spreekt niet van Zijn woorden zoals de lippen dat doen in vers 13. Zijn mond spreekt woorden van intimiteit, omdat de Bruid naar de kussen van Zijn mond verlangt (Hgl.1:2); Zijn lippen in vers 13 spreken de woorden van waarheid, die de Bruid zo nodig heeft om te groeien. Dit is het tiende en laatste kenmerk dat door de Bruid genoemd en verheerlijkt wordt. Zij geeft deze verklaring van haar verlangen naar intimiteit met Jezus, omdat dit verlangen groter is dan al het andere. Zijn mond spreekt van de communicatie over de diepste dingen van Zijn hart, en Hij wil de capaciteit van ons hart vergroten om meer van God te kunnen ontvangen. Zijn lippen spreken van Zijn woord, maar wel in het taalgebruik van Hooglied. 

Het menselijke hart is geschapen om te leven in een voortdurende extatische beleving van de liefde van de Heer; Hij trekt ons tot Zichzelf in goedheid en genade via een weg die volmaakt ontworpen is en voor iedereen persoonlijk op maat gesneden (Ps.5:9). Hij gaat vriendelijk om met de zwakken en Hij belooft dat de minst aanzienlijken – dat zijn zij die al struikelend toch geloven – verhoogd zullen worden tot de hoogste posities aan het einde der tijden. En Zijn gepassioneerde liefde is onze erfenis en wij zullen voor eeuwig onze vreugde vinden in Hem. Dat Zijn mond zoet genoemd wordt, geeft aan dat onze eenheid met het hart van Jezus de meest zoete, lieflijke en plezierige ervaring is voor het menselijk hart; niets kan ons meer verzadigen dan geestelijke intimiteit met Hem.  

Wanneer de Heilige Geest onze menselijke geest aanraakt, is die aanraking krachtiger (Dan.10:4-19) dan lichamelijke, emotionele en verstandelijke genoegens. David zei dat het woord van God zoeter dan honing is (Ps.19:11, Ps.119:103); het is niet voor niets dat deze ervaring komt nadat de Bruid in aanraking is gekomen met Zijn gestalte en Zijn gezicht. Jezus zei ook tegen Zijn leerlingen, dat wanneer zij Hem liefhadden, zij ook Zijn geboden zouden gehoorzamen (Joh.14:21), waardoor zij de ervaring van Gods liefde en de openbaring van de persoonlijkheid van  Jezus beter zouden kunnen ontvangen. Aan het eind van dit proces waarin wij wandelen in Zijn geboden, gaan wij begrijpen dat Zijn woord de echte realiteit is die ons vrijzet in diepere ervaring met Zijn liefde en Zijn genade. Daarom zegt David ook in Ps.19:12 dat hij plezier heeft in de geboden van God en dat hij zich daardoor laat verlichten, omdat ze een rijke beloning van intimiteit geven. 

Wanneer wij het gevoel hebben dat deze krachtige ervaring met Zijn liefde grotendeels buiten ons bereik blijft, hoeven wij niet te wanhopen. Velen zijn op een negatieve manier fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk vaak overweldigd en misbruikt, en een extatische en overweldigende ervaring met God zou in feite alleen maar een volgende overrompelende ervaring zijn. God is bijzonder zachtmoedig en vriendelijk en Hij neemt alle tijd om ons te laten wennen aan de manier waarop Hij tewerk gaat; Hij lokt ons stap voor stap naar Zijn hart en wacht op ons. Hij past Zijn tempo aan ons aan, want de kwaliteit van onze reis is voor Hem belangrijker dan de kwantiteit. Wij zullen de hele eeuwigheid doorbrengen met voortdurende overweldigende ervaringen met Zijn liefde (2Kor.5:13); wij zullen dan ook gewend zijn aan Zijn tempo, omdat wij dan volledig aangepast zijn aan Zijn koninkrijk. Maar hier en nu neemt God alle tijd om ons hart en emoties langzaam te laten opwarmen door Zijn gepassioneerde liefde; daarom zegt de Bruidegom ook tegen de meisjes van Jeruzalem, dat zij de liefde niet moeten aanporren en wakker maken voordat de Bruid daar aan toe is. 

In Jes.55:1-9 wordt iedereen uitgenodigd, die dorst heeft en geen hulpbronnen meer tot zijn beschikking heeft; het is juist door ons persoonlijke faillissement dat wij gekwalificeerd worden om intens te drinken uit de fontein van de gepassioneerde liefde van God. Ons hart is hier op een plaats gekomen waar wij wanhopig dorstig zijn; dit is de enige vereiste om te komen tot de fontein van Gods goedheid en genade. Wij leven echter in een tijd waarin de middelen tot vervanging voor werkelijke liefde overvloedig beschikbaar zijn; dit is één van de redenen waarom wij in onze cultuur zoveel moeite hebben om de liefde van God te ervaren (Jac.4:4, 1Joh.2:15-16). Ons probleem is niet dat wij teveel verlangen, maar dat wij te snel verzadigd zijn; wij hebben geen werkelijk begrip meer van onze nood zoals de gemeente in Laodicea (Openb.3:17).  

Deze lieflijke intimiteit zal door ons alleen maar ervaren kunnen worden, wanneer wij de stimulansen van deze wereld terzijde schuiven; want wanneer ons menselijk hart voortdurend geprikkeld wordt door prikkels uit de wereld, zullen wij nooit tot rust komen om de lieflijke aanraking van Zijn intimiteit te ervaren. Hoewel wij door het evangelie altijd vrije toegang tot de troon der genade hebben, vraagt het een investering van veel tijd en energie om ook daadwerkelijk deze intimiteit te kunnen ervaren. Daarbij moeten wij perioden van honger, dorst en verveling koesteren als instrumenten die al onze maskers van wereldse tevredenheid van ons afnemen. God wil dat wij met onze honger in aanraking komen, zodat we op zoek zullen gaan naar het echte voedsel. 

Matt.5:6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 

Ps.65:5 Gelukkig degene die door U gekozen is en U mag naderen; hij mag wonen in Uw voorhoven.Wij genieten het goede van Uw huis, het heilige van Uw tempel. 

Ps.84:11 Beter één dag in Uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. 

Onze relatie met God is echter niet gebaseerd op onze toewijding aan Hem, maar aan Zijn toewijding aan ons; God belooft ons dat Hij trouw zal zijn tot aan de voltooiing van het proces (Fil.1:6). Alles wat wij behoeven te doen is hongerig zijn en tot Hem komen, dan zal Hij met ons een eeuwigdurend verbond sluiten op basis van de bevestiging van Zijn liefde aan David (Jes.55:3). Hij zal een plaats innemen van voortdurende toewijding aan ons, die door niets geschud of weggenomen kan worden; niemand kan ons uit Zijn handen rukken, niemand kan dit doorbreken. Het enige wat Hij van ons vraagt is hongerig en dorstig te zijn en tot Hem te komen voor volledige vervulling. 

Ps.42:2-3 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?  

De realiteit van het leven is dat God soms van tijd tot tijd in Zijn soevereiniteit toestaat dat wij in plaatsen van eenzaamheid, verlatenheid, worsteling en verdriet terechtkomen, zodat wij in de eerste plaats besef hebben van onze dorst. In de tweede plaats kunnen wij beslissingen nemen in momenten van verdrukking, die ons in overeenstemming brengen met het hart van Jezus. In zulke tijden groeien onze wortels in de diepte, het is in de tijd van wanhoop waarin onze wortels diep groeien in het kennen van God. Herinneringen aan vroegere tijden drijven ons dieper in God (Ps.63:1-4). 

De Bruid eindigt haar getuigenis met een climax door te zeggen dat intimiteit met God het meest begeerlijk is van alle dingen; hiermee slaat ze ook de vijand al zijn argumenten uit zijn handen. In deze periode van beproeving is de herinnering aan alle momenten van intimiteit met Jezus het meest krachtige wapen om zich tegenover de vijand te kunnen verdedigen. En hoewel Zijn manifeste tegenwoordigheid van haar is weggenomen, weet ze door haar geloof dat Zijn tegenwoordigheid zal terugkeren; de herinnering aan Zijn manifeste liefde heeft haar tot op dit moment krachtig op de been gehouden.  

Zij weet dat zij niets kan doen om ervoor te zorgen dat Jezus méér van haar gaat houden dan Hij nu al doet; zij weet dat zij ook niets kan doen waardoor Hij minder van haar gaat houden. Zij hoeft Zijn aandacht niet te trekken, omdat zij weet en erop vertrouwt dat Zijn gedachten voortdurend op haar gericht zijn. Haar toewijding en gehoorzaamheid zijn alleen gebaseerd op Zijn onveranderlijk liefde voor haar, niet op haar zwakke maar groeiende liefde voor Hem. Hij is alles wat zij verlangt. 

Joh.15:9 Ik heb je liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad; blijf in Mijn liefde. 

H: Zijn allesomvattende schoonheid. 

Hgl.5:16b Alles aan hem is zo enorm aantrekkelijk. Zo is mijn geliefde, zo is mijn vriend, meisjes van Jeruzalem. 

De Bruid beschrijft Jezus hier op een totaal andere manier dan religieuze mensen dat doen; de meisjes van Jeruzalem vroegen wie Jezus eigenlijk was en waarom de Bruid niet gekwetst was door Zijn houding. Haar antwoord luidt dat Jezus volkomen bekoorlijk is; zo heeft zij Hem gezien en zij wil Hem nooit meer loslaten. Dit is het soort volledige overgave dat God gaat gebruiken om de gemeente van Christus over de hele aarde wakker te maken. 

Jezus is niet alleen oneindig schitterend als soevereine God, maar Hij omarmt ons ook als vrienden; Jezus is zowel onze Geliefde als onze Vriend. Zij is niet alleen vol van liefde voor Hem, maar zij bewondert Hem ook als vriend; zij is door Hem in beslag genomen en weet dat Hij haar hart kent. Zij spreekt over Hem met grote passie, aandrang en emotie; er is sprake van diepe gevoelens bij haar. Zij geeft uitdrukking aan grote aandrang vanuit de diepte van haar hart. Het gebrek aan toewijding bij de meisjes van Jeruzalem veroorzaakt bij haar geen gevoelens van veroordeling of beschuldiging; zij gebruikt Jezus Zelf om hen onder de indruk te brengen van Jezus. In plaats van hen te bestraffen openbaart zij Jezus aan hen; zij vraagt niet om aandacht voor zichzelf. 

Joh.3:30 Hij moet groter worden en ik kleiner. 

Als Jezus groter wordt in ons leven, dan wordt onze oude identiteit kleiner; dit is de juiste volgorde waarin het gebeuren moet. We moeten niet proberen om eerst kleiner te worden om zodoende Jezus meer ruimte te geven, maar wij moeten al onze aandacht geven aan het kennen van Jezus. Als wij ons hart vullen met de heerlijke kennis over de schoonheid van Jezus’ persoonlijkheid, zal deze kennis ons de kracht geven om af te rekenen met onze oude identiteit. 

Joh.1:5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

Licht verdrijft altijd de aanwezige duisternis, want licht is sterker dan duisternis. De enige manier om duisternis uit ons hart te kunnen verwijderen is niet door ons te concentreren op het verdrijven van de duisternis; we moeten het licht aandoen. Naar de mate dat ik meer tijd gebruik om een grotere visie te krijgen op de schitterende persoonlijkheid van Jezus, zal de duisternis steeds meer verdwijnen, want het licht verdrijft de duisternis. 

De Bruid motiveert de meisjes van Jeruzalem door hen meer licht te geven over de persoon van Jezus; zo maakt zij hen wakker voor het radicaal volgen van Jezus. De Heilige Geest gebruikt de tweevoudige test om de aandacht van de Bruid opnieuw te concentreren op de majesteit van Christus; dit versterkt haar liefde voor Jezus. De vijand probeerde haar de kwaliteiten van Jezus te laten vergeten door haar aandacht te richten op haar problemen en afwijzing (Hgl.5:7), zodat zij aanstoot zou nemen aan God. Maar het benadrukken van Jezus’ persoonlijkheid heeft de Bruid in werkelijkheid gesterkt door het beantwoorden van de vragen van de meisjes van Jeruzalem.  

Deze gelegenheid om te spreken over Christus brengt veel vreugde en voldoening aan haar hart in deze periode van beproeving en conflict. De meisjes hebben haar hulp nodig, want haar verliefdheid maakt haar zo mooi en werkt zo aanstekelijk. Hierin zien wij de genade van God; zij was bereid om te leren van de dochters van Jeruzalem, maar dezen willen juist door haar onderwezen worden. Dit gaf de Bruid de gelegenheid om te spreken over datgene wat haar zoveel kracht geeft. 

Een hart dat volop van de Heer geniet wordt enorm beschermd tegen het aanstoot nemen aan God en de daarbij behorende misleiding. Een gefascineerd hart kan niet erg goed zondigen. Zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid brengen ons telkens weer tot inkeer (Rom.2:4), zodat de zonde geen houvast krijgt in ons hart. In tijden van persoonlijke droogte moeten wij deze wijsheid van de Bruid navolgen en de uitmuntendheid van Jezus Christus voortdurend in herinnering brengen, zowel aan onszelf als aan anderen. Dit kan nieuw leven brengen in ons hart en onze liefde voor Jezus, ook al heeft Hij al een lange tijd niet meer gesproken. 

De Bruid heeft tien schitterende karaktereigenschappen van Jezus beschreven, en nu geeft zij  

haar slotverklaring. Al Zijn kenmerken vloeien in perfecte harmonie samen in de samenvatting van de meeste lieflijke Persoon in het heelal. Dit is de werkelijke Jezus Christus zoals Hij door de verliefde Bruid beschreven wordt, zo totaal anders dan religie Hem vaak beschrijft. Het is onmogelijk om Zijn alles teboven gaande schoonheid volledig te kunnen bevatten; Hij is lieflijk, stilzwijgend, overweldigend, schrikaanjagend, humoristisch, speels, gelukkig, lachend, blij, agressief, terughoudend, sprekend in gelijkenissen, enzovoort. 

Met overstromende blijdschap presenteert zij Jezus als het glorieuze antwoord op de vraag van de meisjes van Jeruzalem. In haar antwoord maakt zij duidelijk dat Jezus buitengewoon is, volkomen evenwichtig. Zijn leiderschap is als zuiver goud; Zijn toewijding is levend en krachtig. Zijn kennis is volmaakt; Zijn emoties zijn veelzijdig en kleurrijk. Zijn spreken heeft de lieflijkheid van lelies, maar trekt haar toch uit een zelfgericht leven. Zijn handelen is als zuiver goud; Zijn bewogenheid is als gepolijst ivoor, zeldzaam en duur.  

En de manier waarop Hij te werk gaat in Zijn eeuwige plan en ook de manier waarop Hij Zijn Goddelijke doelen realiseert, zijn standvastig en mooi als pilaren van marmer. Zijn gestalte en Zijn gelaat zijn zo belangrijk, omdat deze aan ons investeringen van God toedienen. Boven dit alles is Zijn mond lieflijk vanwege de intimiteit met Hem. Zo is haar Geliefde; dit zijn de intense redenen waarom zij naar Hem verlangt. Zij is smoorverliefd en neemt nooit meer genoegen met een vervanging van Zijn tegenwoordigheid, want geen enkel vervangmiddel kan de roep van haar geest beantwoorden. 

Jezus is niet alleen oneindig geweldig als de soevereine God, maar Hij daalt ook af naar ons niveau om onze Vriend te kunnen zijn; Hij noemt ons Zijn vrienden (Jes.41:8, Joh.15:14-15). Door zo te spreken over de schoonheid van Jezus doet de Bruid een krachtig appèl op het hart van de meisjes van Jeruzalem; dit getuigenis maakt hen wakker voor de werkelijke identiteit van Jezus de Bruidegom. Het gevolg is dat zij vragen, waar Hij naar toe is gegaan; zij willen Hem ook gaan zoeken. Dit is de meest effectieve manier om getuigenis te geven van de Persoon Jezus Christus. 

Hgl.6:1 Waar is jouw geliefde naar toe gegaan, o jij mooiste van alle vrouwen? Welke weg heeft jouw geliefde ingeslagen? Want wij willen samen met jou naar hem gaan zoeken. 

Getekend: V.v.d.B.

Copyright betekent voor uitsluitend de studieartikelen op deze website: ‘Right to copy’. Eenieder mag voor studiedoeleinden de artikelen gebruiken en als nodig aanpassen.