De titel van het boek en zijn betekenis

Hooglied 1:1 Het allermooiste lied. 

Mijn hart zal geen rust vinden totdat het rust vindt in U (Augustinus). 

A: Het doel van het boek Hooglied. 

A1: De titel van het boek.
In de Nederlandse vertalingen van de Bijbel draagt dit boek de titel Hooglied; deze titel is afkomstig van Maarten Luther die dit boek ‘das Hohelied’ noemde. Maar in het Hebreeuws staat er letterlijk ‘het lied der liederen;’ in de Engelse Bijbel heet dit boek dan ook ‘Song of songs.’ De titel geeft aan dat het hier gaat om het allermooiste lied dat in de schepping van God bestaat!  

A2: Dit boek demonstreert in de eerste plaats de diepte van Gods liefde voor Zijn volk.
Dit boek is een uitvoerig liefdeslied van acht hoofdstukken lang, dat de ontwikkeling van Gods liefde in ons leven openbaart, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk. Het behandelt alle belangrijke onderwerpen van de gevoelens en gedachten van Gods hart, die noodzakelijk zijn in ons proces van groeien in de liefde. Het gaat hierbij zowel om het ontvangen van Gods liefde als het beantwoorden van Zijn liefde met wederkerige liefde. 

Rom.5:8 Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.   

Rom.5:5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is.  

1 Joh.4:19 Wij hebben lief omdat Gods ons het eerst heeft liefgehad. 

A3: In dit boek geeft de Heilige Geest noodzakelijke principes voor het groeien in passie voor Jezus.
Dit boek geeft een Goddelijk patroon voor het groeien in heilige passie; het is een perfect patroon dat niet meer verbeterd kan worden. Mijn persoonlijke interpretatie van Hooglied zal altijd vernieuwd en verbeterd worden, maar dit boek zelf is perfect; het is het liefdeslied van de eeuwigheid. Het boek geeft Goddelijke principes voor geestelijke groei tot volwassenheid d.m.v. de liefde.  

Het helpt ons ook om het proces van geestelijke groei helder te begrijpen, waardoor ons hart groter wordt in liefde en passie voor Jezus. Zelfs méér dan dat wil de Heilige Geest de liefde, die de Vader voor Zijn Zoon Jezus heeft, in ons hart ontwikkelen, zodat wij Jezus gaan liefhebben op dezelfde wijze als de Vader en de Heilige Geest dat doen.  

Joh.17:26 Ik heb hun Uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen. 

A4: Het patroon van dit boek zal ons helpen om die kwesties, waarmee God specifiek in ons leven zaken wil doen, te lokaliseren en te identificeren.
Hooglied helpt ons om te beseffen, dat God met ieder van ons omgaat vanuit precies dezelfde principes. Aan de andere kant zijn er persoonlijke toepassingen die van elkaar verschillen, omdat wij allemaal verschillende problemen in ons hart hebben. Maar God traint ons op basis van dezelfde principes; als wij onze eigen verdrukkingen en beproevingen in de levens van anderen aan het werk zien, voelen we ons minder geïsoleerd. 

1 Petr.5:8-9 Wees waakzaam, wees op je woede, want je vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel jezelf tegen hem teweer, gesterkt door je geloof, in het besef dat je broers en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. 

We zullen bovendien beter toegerust zijn om de verschillende seizoenen van ons leven te herkennen, waardoor dit inzicht ons beter kan helpen in groei naar geestelijke volwassenheid.  

Daarbij is het nodig dat we beseffen, dat we onszelf voortdurend terug zullen vinden op verschillende plaatsen in het boek Hooglied, waarbij we ook nog eens regelmatig terugkeren op plaatsen waar we al geweest zijn. Elke tekst zal in elk seizoen van ons leven toepasbaar blijken te zijn; dit is het proces van groeien in genade. 

1 Petr.5:10 Maar al moet je nog een korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft je geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan Zijn eeuwige luister. God zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet meer zult wankelen. 

A5: De noodzaak van een open hartsgesteldheid.
Spr.4:23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van leven. 

Spr.23:26 Mijn zoon, geef mij je hart; vind vreugde in de weg die ik je wijs. 

Het menselijke hart is gemaakt om te leven in een voortdurende extatische ervaring van de liefde van God én ook om deze liefde voortdurend te beantwoorden. Daarom is het bij het lezen en bidden van het boek Hooglied nodig dat wij steeds weer de geheime plaatsen van ons hart en geest openstellen voor de speurtocht van de Heilige Geest, die alle verborgen dingen in het licht wil brengen. Zo kunnen wij vergeving van zonde ontvangen, bevrijding van gebondenheid ervaren en genezing van emotionele verwonding beleven. In dit proces van vergeving, bevrijding en genezing zullen wij bevrijd worden van al onze angsten en intens groeien in de liefde, zoals in Psalm 25. 

Ps.25:22 O God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten. 

1Joh.4:18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit. 

B: Hoe wij Jezus kunnen ontmoeten in het boek Hooglied. 

B1: Het woord van God bidden.
Het boek Hooglied is niet bedoeld om onze kennis te vergroten, maar om ons emotionele hart te veranderen. Het boek is een liefdesroman, die bedoeld is om ons te stimuleren in het ontvangen van de hartstochtelijke liefde van onze hemelse Bruidegom. Wij kunnen alleen van Hem ontvangen als wij ons hart voor Hem openstellen. Als wij dit boek lezen, behoren wij in feite elke tekst terug te bidden tot onze Geliefde; elke zin is bedoeld om een betekenisvol gesprek met Jezus op gang te brengen. 

B2: Het woord van God geloven.
De waarheid van Gods woord stimuleert ons om deze waarheid te geloven; wij reageren daarop door God te danken voor een specifieke waarheid. De Heilige Geest zal ons hart zacht maken door onze eenvoudige expressie van dankbaarheid; daarbij is het belangrijk dat wij geduldig zijn en de tijd nemen om onze dankbaarheid naar God toe uit te spreken. Daarna vragen wij Hem om deze specifieke waarheid nog dieper in ons hart te openbaren, waarbij wij moeten volharden in het vragen om de Geest van wijsheid en openbaring.  

Ef.1:17-19 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 

B3: Het woord van God gehoorzamen.
De Heilige Geest spoort ons aan om datgene, wat we gelezen en gebeden hebben, ook daadwerkelijk om te zetten in gehoorzame actie. Wij moeten onszelf helemaal toewijden aan gehoorzaamheid aan Jezus, waarbij het goed is om voortdurend de intentie van ons hart naar Hem toe uit te spreken. 

We mogen de Heer daarbij vragen of Hij ons hart de kracht wil geven om een bepaalde waarheid te gehoorzamen. Dit is een verzoek wat Hij nooit zal afwijzen, maar altijd zal honoreren. 

Joh.15:14 Jullie zijn Mijn vrienden, wanneer je doet wat Ik zeg. 

B4: Een geopenbaard woord van God opschrijven.
Het kan verstandig zijn om gedachten die je van God ontvangt op te schrijven; het opschrijven is een toegevoegde waarde aan het bidden van het boek Hooglied. Telkens weer moeten we onszelf aansporen om dit boek biddend en mediterend te lezen, als wij de volle vreugde uit dit boek willen halen.

Sommigen zullen niet verder komen dan alleen maar het bestuderen van dit boek, waarbij ze een verklaring willen vinden voor elk detail, maar deze benadering zal vrijwel nooit leiden tot de intimiteit, die ons in het boek wordt aangeboden. 

Openb.1:19 Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 

Hab.2:2 Dit was het antwoord van de Heer: Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is. 

C: De acht aspecten van Jezus in het boek Hooglied.
De Heilige Geest openbaart acht verschillende aspecten van de persoonlijkheid van Jezus in het boek Hooglied; elk aspect onthult een uniek kenmerk van Zijn relatie met de Bruid. Deze acht verschillende aspecten zijn een combinatie van de vier kenmerken van Jezus in Jesaja 9 en de vier gezichten van de cherubs en serafs uit Ezechïel 1 en Openbaring 4. 

C1: De vier kenmerken in het boek Jesaja.
Jes.9:5 beschrijft het wonder van de schoonheid van Jezus met vier verschillende namen: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, en Vredevorst. Elke naam spreekt op een unieke manier over de wijze waarop Jezus met ons omgaat. Elke keer dat God Zichzelf een naam geeft, geeft Hij ons ook een openbaring van Zijn relatie met ons; elke titel geeft ons een krachtige waarheid voor gebed en meditatie. 

C2: De cherubs en de serafs.
De cherubs uit Ezech.1:10 en de serafs uit Openb.4:7 zijn twee verschillende groepen van de hoogste en meest verheven wezens die rondom de troon van God zijn. Elke groep toont vier verschillende aspecten van de schoonheid en majesteit van God. Zij hebben het gezicht van een mens, een leeuw, een rund of van een adelaar. Beide groepen worden aangeduid als levende wezens. 

C3: De acht aspecten van Jezus.
Wanneer wij de vier namen van Jezus in Jesaja 9 combineren met de vier gezichten van de cherubs en serafs, ontdekken wij dat zij allemaal weerspiegeld worden in de acht aspecten van Jezus in het boek Hooglied. De acht aspecten van Jezus in het boek Hooglied zijn:  

a) de zorgzame Herder (Hgl.1:8-11) 

b) de liefdevolle Vader (Hgl.1:12-2:6) 

c) de soevereine Koning (Hgl.2:8-14) 

d) de veilige Verlosser (Hgl.3:6-11) 

e) de hemelse Bruidegom (Hgl.4:1-15) 

f) de lijdende Dienstknecht (Hgl.5:2) 

g) de majestueuze God (Hgl.5:10-16) 

h) het verterende Vuur (Hgl.8:6-7) 

C4: De vier namen en gezichten worden als volgt samengevat in Hooglied.
A. De titel van Wonderbare Raadsman en het gezicht van een rund beschrijven:
1 – de zorgzame Herder die dienstbaar is aan de Bruid (Hgl.1:7-11)
2 -de lijdende Dienstknecht die de Bruid oproept om Hem te volgen in Zijn lijden (Hgl.5:2-7) 

B. De titel van Vredevorst en het gezicht van een leeuw beschrijven:
1 – de soevereine Koning die gezag heeft over de heuvels en bergen (Hgl.2:8-9)
2 – de veilige Verlosser die de hemelse Vorst is, wiens heerschappij vrede, veiligheid en zekerheid geven aan de Bruid (Hgl.3:6-11). 

C. De titel van Eeuwige Vader en het gezicht van een mens beschrijven:
1 – de liefdevolle Vader die haar de zekerheid geeft van vreugde in Hem (Hgl.1:12 – 2:7)
2 – de hemelse Bruidegom die haar Zijn genegenheid toont (Hgl.4:1-15, 6:4-10, 7:7-10)
2a: Hgl.4:1-5 toont het profetische hart van de hemelse Bruidegom
2b: Hgl.4:8-15 toont het extatische hart van de hemelse Bruidegom 

D. De titel van Sterke God en het gezicht van een adelaar beschrijven:
1 – de majestueuze God die met bewondering en ontzag beschreven wordt (Hgl.5:10-16)
2 – het verterende Vuur dat van een vurig en jaloers God spreekt (Hgl.8:6-7) 

D: Het grootste profetische lied.  

D1: Het Hooglied.
Salomo schreef 1005 liederen (1Kon.4:32), maar hij noemde dit lied ‘het Hooglied’, wat het hoogste lied betekent. Letterlijk staat er ‘het lied der liederen’, wat in scherpe tegenstelling staat met ‘ijdelheid der ijdelheden’ (Pred.1:2). De uitdrukking ‘Lied der liederen’ spreekt in superlatieve termen over de Koning der koningen en de Heer der heren (Openb.17:14), die woont in het Heilige der heiligen of de hemel der hemelen.  

Er zijn 23 liederen en gebeden in het boek Openbaring; tenminste 10 daarvan kunnen als liederen aangemerkt worden, de top tien van de hemel. De beschrijving daarvan lijkt alleen maar de titels aan te geven; de volledige tekst is alleen in de hemel bekend en spreekt over de glorie van God.

De Heilige Geest van Zijn kant laat kleine fragmenten van deze eeuwige liederen weerklinken in de geest van kleine mensen, terwijl wij van onze kant een geweldige ervaring hebben, wanneer een van deze liederen aan deze kant van de eeuwigheid wordt vrijgegeven. Dit zijn allemaal liederen die uit het hart van God voortkomen; de hemel is vol van liederen, gezang en muziek. 

Het Hooglied is echter het hoogste lied van de geschiedenis der verlossing, dat zelfs de liederen in het boek Openbaring overstijgt. Toch zijn de acht hoofdstukken van Hooglied slechts kleine aanwijzingen van de volheid die in het hart van God is. Elk woord in Hooglied verbergt een belangrijke betekenis, die pas in de eeuwigheid volledig openbaar zal worden. 

D2: Het profetische lied.
Het doel van profetische liederen is om het hart van Jezus te openbaren; deze liederen spreken van de schoonheid, glorie en majesteit van Zijn persoonlijkheid. De engel zei tegen Johannes: “Profeteren is getuigen van Jezus” (Openb.19:10).  

Maar Jezus heeft Zelf ook een getuigenis (Joh.5:36), en dat omvat alles wat in Zijn hart is. Dit getuigenis vindt zijn centrum in het kruis, maar het omvat ook alles wat Hij denkt en voelt vanuit het eeuwige verleden, het alledaagse heden en de eeuwige toekomst. Het omvat alles wat in Hem is en dit getuigenis wil Hij aan de naties bekend maken. 

Hebr.13:8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! 

D3: Het lied van het Lam.
Openb.15:2-3 Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op de glazen zee stonden zij die het beest…… hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God. Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam

De heiligen in de eindtijd staan hier rond de troon van God en zij zingen twee liederen, het lied van Mozes én het lied van het Lam. Het lied van Mozes is opgeschreven in Ex.15:1-18 en in Deut.32:1-43. Deze gelovigen voor de troon van God zijn gemarteld geweest, maar ze hebben overwonnen; dat betekent dat hun liefde voor God groter is dan hun liefde voor hun eigen leven op aarde. De Heilige Geest is als een vuur in deze zee van glas aanwezig en Hij inspireert deze gelovigen tot uitbundige aanbidding. Hun aanbidding is daarom vermengd met het vlammende vuur van Gods kracht en zij musiceren en zingen daarbij twee liederen over de verlossing. 

D4: Jezus, het Lam van God, heeft een lied genaamd ‘het lied van het Lam’. 
Jezus is het levende Woord van God (Joh.1:1,14 + Openb.19:13) en Hij heeft Zijn lied tot expressie gebracht en opgeschreven in het woord van God. Er is geen groter lied dan het lied van het Lam, en dat is het lied dat Hij geschreven heeft voor Zijn Bruid. 

Maar als het lied van het Lam het hoogste lied is, terwijl ook het Hooglied het hoogste lied is, dan moeten het Hooglied en het lied van het Lam hetzelfde lied zijn, want het lied van het Lam kan nooit op de tweede plaats komen. Zoals het lied van Mozes destijds het lied van verlossing was voor de Israëlieten na hun bevrijding uit Egypte, zo is het Hooglied het lied van verlossing voor de heiligen in de eindtijd na hun bevrijding van de aarde.  

D5: Jezus zingt temidden van Zijn gemeente.
Hebr.2:12 Ik zal Uw naam bekend maken aan mijn broeders en zusters, ik zal u loven in de kring van mijn volk (= Ps.22:23). 

Jezus zingt hier temidden van Zijn volk, de gemeente die door de Heilige Geest geleid wordt, en Jezus doet dat op verschillende manieren. 

a) In de eerste plaats zingt Hij rechtstreeks tot Zijn broers en zusters.  

b) In de tweede plaats zingt Hij over het hart van God, dat is Gods naam; en Zijn lied brengt aanbidding en lofprijzing aan de Vader.  

c) In de derde plaats zingt Hij temidden van de gemeente. Hij doet dit d.m.v. spontane profetische liederen, die ontstaan doordat de Heilige Geest iemand inspireert om het woord van God te zingen in de vorm van een spontaan lied.  

d) In de vierde plaats kan iemand thuis een lied ontvangen, dat hij verder uitwerkt, waardoor het geschikt is om in de gemeente te zingen.  

D6: Het favoriete lied van Jezus.
Efeze 5:26 … zoals Christus de kerk heeft liefgehad en Zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij Zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. 

Jezus wast Zijn Bruid schoon met het woord van God van Genesis tot en met Openbaring. Omdat Jezus het woord van God gebruikt om Zijn Bruid te reinigen en omdat Hij zelf temidden van Zijn Bruid tot de Vader zingt, mag duidelijk worden dat Jezus het hoogste lied uit het woord van God gebruikt om zowel Zijn Bruid te reinigen alsook om tot de Vader te zingen, en dat lied is het Hooglied.  

Daarom kunnen we verwachten, dat de Heilige Geest in de eindtijd veel liederen vanuit het boek Hooglied zal inspireren. Elke aparte zinsnede uit het boek Hooglied kan door de Heilige Geest gebruikt worden tot het inspireren van volledige liederen. Elk symbool kan vertaald worden in hedendaagse taal en omgezet worden tot een lied van aanbidding voor God en het Lam.  

E: Het unieke accent van dit lied. 

E1: Het unieke verschil met andere liederen.
a) Hooglied geeft een geconcentreerde openbaring van de gepassioneerde hartstocht en liefde in de persoonlijkheid van Jezus inclusief Zijn vreugde en genegenheid over zwakke maar oprechte gelovigen. 

b) Hooglied geeft een specifiek inzicht in de schoonheid van Jezus als Koning-Bruidegom. 

c) Hooglied geeft ook openbaring over de unieke schoonheid en lieflijkheid van individuele gelovigen, óók in hun geestelijke onvolwassenheid. 

d) Hooglied geeft ook openbaring over de eer en schoonheid van de totale gemeente door de hele kerkgeschiedenis heen. 

e) De principes in Hooglied hebben vooral betrekking op het groeien in het eerste en tweede gebod van Matt.22:37-38, dat is volwassenheid in partnerschap met Jezus. 

E2: Het unieke karakter van Hooglied.
Hoewel het boek geen onderwijs geeft, dat niet op andere plaatsen in de Bijbel gevonden wordt, is het boek toch uniek door de manier waarop het waarheden met een sterk accent presenteert. Deze concentratie schept een intensiteit in de onderwerpen, zoals deze nergens anders in de Bijbel gevonden wordt.

Elke waarheid in Hooglied wordt ook op andere plaatsen van Genesis tot en met Openbaring gevonden, maar het is het accent dat Hooglied uniek maakt. Dit boek maakt de hartstochtelijke liefde van God op zulk een geconcentreerde manier openbaar zoals nergens anders in de Bijbel.  

E3: Hooglied en onze emoties.
Ons hart omvat vele emotionele aspecten, maar bepaalde aspecten kunnen alleen maar aangeraakt worden door Goddelijk geïnspireerde poëtische romantiek. Wij zijn zo geschapen dat alleen de Goddelijke romantische taal van liefde de diepten van onze emotionele persoonlijkheid kan aanraken, waar andere waarheden van God dat niet kunnen. Een deel van ons wezen is zo geschapen, dat wij inderdaad in staat zijn om antwoord te kunnen geven aan deze geconcentreerde openbaring van Zijn passie en hartstocht.  

Andere delen van onze persoonlijkheid reageren op andere zegeningen van het kruis, die stuk voor stuk ook prachtige fundamentele waarheden zijn, die we altijd nodig zullen hebben. God wil echter ons hele hart aanraken, want Jezus zei: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart.’ (Matt.22:37). Wij hebben sterke emoties, omdat wij geschapen zijn door een God, die Zelf ook zeer sterke emoties heeft, want Hij heeft ons geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis (Gen.1:27). Het Hooglied heeft het unieke vermogen om onze emoties aan te raken en vrij te zetten, waar andere Bijbelboeken dit niet kunnen. 

De gedachte dat Jezus sterke en diepe emoties van verlangen heeft naar mensen op aarde, lijkt heel onwerkelijk en onmogelijk; het idee dat Jezus zulk een enorme verscheidenheid aan emoties heeft is voor velen moeilijk te begrijpen. Alleen een dieet van zuivere en onvervalste concentratie van liefde zal de emotionele beschadiging bij velen genezen.

Sommigen kunnen zich alleen een onverschillige God voorstellen, die niet emotioneel bij ons betrokken is, tenzij Hij boos wordt wanneer wij zondigen. Toch moeten wij beseffen dat de reden, waarom wij zulke sterke en zoveel verschillende emoties hebben, bestaat in het feit dat wij naar Gods beeld geschapen zijn. Omdat Hij een emotioneel Wezen is, zijn ook wij emotionele wezens. 

F: De drievoudige erfenis van Jezus
Ps.2:10-12 Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag, breng Hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan Zijn zoon met een kus, anders ontvlamt Zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij Hem.  

Psalm 2 is een bekende Messiaanse psalm. In de verzen 1-3 wordt de rebellie van de wereldse machthebbers besproken; in de verzen 4-6 geeft de Vader Zijn antwoord door Zijn eigen Koning Jezus aan te stellen over de aarde. In de verzen 7-9 vraagt Jezus om Zijn erfenis, en daarna wordt in de verzen 10-12 de drievoudige erfenis van Jezus beschreven: een volk dat beeft van ontzag, dat aanbiddend zich verheugt, en dat de Zoon van God kust. Dit is het hart van verstandige koningen ofwel het hart van de volwassen Bruid van Christus. 

F1: Drie aspecten van onze verlossing
a) ontzag tonen – wij beven bij het zien van de eeuwige majesteit en luister van Jezus als Koning, Rechter en Bruidegom. Als wij Hem in deze aspecten zien, beven wij voor Zijn aangezicht. Dit aspect van onze verlossing is erg belangrijk. 

b) verheugen – wij verheugen ons bij het zien van onze positie in Christus, als wij de rechtvaardige en praktische kant van onze verlossing zien. Wij aanbidden God als wij de zegeningen van het kruis ontdekken, en als we onze gaven en talenten gebruiken in het dienen van Zijn gemeente. 

c) kussen – er is ook een emotionele en hartstochtelijke kant aan onze verlossing, waar onze harten in vuur en vlam raken bij het zien van Zijn schoonheid, waardoor wij kracht ontvangen om het eerste en grote gebod te vervullen. 

F2: Drie belangrijke Bijbelboeken
a) het boek Openbaring toont ons de majestueuze en eeuwige kant van onze verlossing, waardoor wij vol ontzag beven voor de eeuwige God. 

b) het boek Romeinen toont ons de rechtvaardige en praktische kant van onze verlossing, waardoor wij genieten van onze zegeningen. 

c) het boek Hooglied toont ons de hartstochtelijke en emotionele kant van ons verlossing, die ons kracht heeft om het eerste en grote gebod weer op de eerste plaats te zetten. 

F3: Het gevaar van eenzijdigheid
Door de hele kerkgeschiedenis heen hebben vrijwel alle kerkelijke groeperingen hun aandacht gericht op een van deze aspecten van onze verlossing, waardoor wettische heiligheid (a) of ongeestelijke vreugde (b) of onevenwichtig isolement (c) kunnen ontstaan. 

G: De essentie van het boek Hooglied.
Het eerste deel van het boek Hooglied is de spil waar alles om draait; de principes van het geestelijk leven liggen hierin besloten, dus mogen we het beschouwen als het patroon voor de rest van het boek. De volgende lessen zijn niet nieuw, maar ze gaan wel telkens dieper. Alle geestelijke ervaring is in het begin gemakkelijk en vrij van zorgen, maar met het eerste offer van het hart en de eerste openbaring van deze dingen is nog lang niet alles gezegd. Ze moeten een vervolg krijgen door het vuur van de beproeving, en zodoende sterk worden.

Het eerste deel is slechts een beginnend beeld van geestelijke ervaring, daarna moet alles worden getest om een levende realiteit te kunnen worden. Want eerste ervaringen zijn niet diep genoeg; latere ervaringen met Christus zullen veel verder blijken te gaan en ook veel kostbaarder blijken te zijn.

Daarom is de Goddelijke romantische liefde in het perspectief van de Bruid een golfbeweging, die zichzelf telkens herhaalt maar bij elke herhaling steeds dieper afdaalt naar de diepte. Kus de Zoon van God daarom zo vaak als je maar kunt. 

Getekend: V.v.d.B.

Copyright betekent voor uitsluitend de studieartikelen op deze website: ‘Right to copy’. Eenieder mag voor studiedoeleinden de artikelen gebruiken en als nodig aanpassen.