De ware schoonheid van de Bruid

De ware schoonheid van de Bruid. 

Hooglied 1:15-17 Wat ben je mooi, mijn vriendin, wat ben je mooi; je ogen zijn als duiven. Wat ben je mooi, mijn geliefde en ook zo lieflijk, en onze rustbank is weelderig groen; de balken van ons huis zijn ceders en de dakspanten zijn cipressen. 

A: De schoonheid van de Bruid in de ogen van de Bruidegom. 
Hgl.1:15 Wat ben je mooi, mijn vriendin, wat ben je mooi. 

A1: Twee aspecten van het bruidsperspectief. 
In dit stadium van haar leven benadrukt Jezus twee aspecten van het bruidsperspectief. Hij spreekt duidelijk over haar schoonheid die zij door Zijn genade heeft, en Hij voegt daaraan de openbaring van Zijn liefde toe, want Hij noemt haar ‘mijn vriendin’. Hij benadrukt zowel het feit dat zij mooi is voor Hem als het feit dat Hij liefde voor haar voelt. De combinatie van deze twee waarheden vormt een krachtig mengsel voor geestelijke groei.  

In Hgl.1:12-14 beleefde zij de drievoudige ervaring van spontane aanbidding, voortdurende meditatie over Zijn lijden en de proclamatie van de geur van Christus. Deze ervaring vormt het fundament voor de nog diepere waarheid dat zij mooi is voor God. Dit wordt niet gemakkelijk door het menselijke hart geaccepteerd, want we bieden van nature weerstand tegen deze waarheid, ook al vinden we het idee erg aantrekkelijk. 

Zolang wij ons in zekere mate vuil of beschaamd voelen voor God, zullen wij ons van Hem terugtrekken. Het is geestelijk nogal een zware opdracht om deze geweldige waarheid een vaste plek te geven in ons persoonlijke gebedsleven. Pas als wij Jezus deze proclamatie van Hgl.1:15 kunnen nazeggen, komt er een vrijheid in onze geest om verder te kunnen groeien in de liefde van God. 

A2: Onze kijk op de gemeente van Christus in het algemeen. 
Vaak hebben wij als christenen het gevoel dat de gemeente lelijk is, maar onze God kijkt op hetzelfde moment als wij naar diezelfde gemeente en zegt: “Wat is zij toch mooi!” Zelfs de gelovigen die nog verdriet brengen aan het hart van God zijn mooi in de ogen van Jezus. Juist in tijden van relationele problemen in de gemeente kan deze gedachte ons hart beschermen in het besef dat het hart van God vol liefde is voor ál Zijn kinderen.

Hoewel de Bruid aan de buitenkant zwart is als de tenten van Kedar, is zij in de kern van haar wezen mooi als de tentkleden van Salomo. Hoe dieper ons begrip van Gods liefde voor onszelf wordt, des te beter wij leren begrijpen hoeveel God van al Zijn kinderen houdt. 

Ef.3:17-18 …… zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u samen met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. 

Naar de mate dat ik begrijp hoe overweldigend Zijn liefde voor mij is, zal ik ook in staat zijn te begrijpen hoe overweldigend Zijn liefde voor anderen is. En naar de mate dat ik begrijp hoe mooi Hij mij vindt, naar die mate zal ik ook begrijpen hoe mooi anderen voor Hem zijn. 

Rom.15:7 Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.   

A3: Haar schoonheid ondanks haar onvolwassenheid. 
De Bruidegom overtuigt haar van haar schoonheid, terwijl zij geestelijk nog onvolwassen is, want God is een God die zwakke mensen door Zijn genade als mooi aanziet in Zijn Zoon Jezus Christus. Tot nu toe zijn de volgende uitspraken al over haar geproclameerd.  

Hgl.1:5 ……maar ik ben toch aantrekkelijk. 

Hgl.1:8 Mooiste van alle vrouwen. 

Hgl.1:9 Mijn vriendin. 

Hgl.1:10 Hoe lieflijk zijn je wangen. 

Hgl.1:15 Wat ben je mooi, mijn vriendin, wat ben je mooi. 

B: De doelgerichte toewijding van de Bruid. 
Hgl.1:15 Je ogen zijn als duiven. 

De ogen van een duif spreken van doelgerichte toewijding, want een duif heeft ogen die zich niet op meerdere dingen tegelijk kunnen richten. Een duif kijkt alleen recht voor zich uit en richt zijn aandacht alleen op datgene wat voor hem is; daarom spreken de ogen van een duif van concentratie op een leven dat maar één doel voor ogen heeft. Bovendien hebben sommige duiven maar één partner voor het leven; als er één sterft, blijft de ander verder alleen en zoekt geen nieuwe partner.  

Matt.6:22+24 Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn…… Niemand kan twee heren dienen …… 

Jes.59:11+13 We klagen en kreunen droevig als duiven ……we zijn opstandig en de Heer ontrouw, we zijn afvallig van onze God…… 

De Heilige Geest wordt vaak als een duif afgebeeld; toen Jezus in water gedoopt werd, daalde de Heilige Geest als een duif op Hem neer (Matt.3:16). De Heilige Geest heeft maar één doel en dat is de verhoging van Jezus; het is onmogelijk voor de Heilige Geest om Zich op een ander doel te richten. Hij kan alleen maar volmaakt trouw zijn aan de Zoon van God; al Zijn onderwijs is gericht op het openbaren en verhogen van de schoonheid van Jezus, onze Koning en Bruidegom (Joh.14:26+15:26+16:13-15).  

Het is ook de Heilige Geest die de Bruid de bekwaamheid geeft om de waarheid van de verlossing te zien; daarom zijn ook haar ogen als de ogen van een duif, want zij ziet in Hgl.1:12-14 Jezus als haar Verlosser. Deze doelgerichte concentratie op Jezus de Redder maakt, dat Hij zegt: Je bent zo mooi! Je ogen zijn als duiven. 

C: Het voorbeeld van Maria van Betanië. 
Fil.3:10 Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren, ik wil delen in Zijn lijden en aan Hem gelijk worden in Zijn dood. 

C1: De achtergrond van Marta en Maria. 
Luc.10:38-42 Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar Zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het U niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar: Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen. 

Een Joodse vrouw Marta, haar zus Maria en hun broer Lazarus woonden in het huis van Simon de melaatse (Mc.14:3); uit Luc.10:38 blijkt dat Marta de eigenares was, want zij ontving Jezus in haar huis. Mogelijk was zij de weduwe van Simon en had zij haar jongere zus en broer bij haar in huis genomen na het overlijden van haar man. De naam Marta is een Aramese naam die ‘meesteres’ betekent en deze naam lijkt typerend voor haar karakter, want ze lijkt alles onder controle te willen houden. 

De naam Maria komt van het Hebreeuwse Mirjam, maar deze naam heeft een Egyptische achtergrond en betekent ‘geliefde’ en dit lijkt typerend te zijn voor Maria, als wij letten op wat de Bijbel over haar zegt.  

De naam van hun broer Lazarus is waarschijnlijk een verkorte vorm van de Joodse naam Eleazar, en deze naam betekent ‘God is mijn hulp,’ wat in Johannes 11 wel heel erg tot uitdrukking komt in de opstanding van Lazarus, nadat hij gestorven was. 

C2: De strategische bedoeling van de Heilige Geest. 
Het verhaal over Marta en Maria komt drie keer in de Bijbel voor, namelijk in Lucas 10:38-42, Joh.11:1-44 en Joh.12:1-8. Ik geloof dat de Heilige Geest een strategische bedoeling heeft met het zo duidelijk beschrijven van de twee karakters van Marta en Maria. Ik besef dat Marta in deze drie verhalen minder positief beschreven wordt dan haar zus Maria, maar dit heeft de Heilige Geest zo gewild.

Met deze twee personen wordt het eeuwenlange dilemma van het volk van God, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, beschreven; er zijn velen die druk zijn als Marta, en er zijn maar weinigen die al hun aandacht en energie besteden aan het leren kennen van Jezus. Ik ben echter ook van overtuigd dat het met Marta na de pinksterdag van Hand.2 helemaal goed gekomen is, en dat zij zich ook toegewijd heeft aan het beter leren kennen van haar hemelse Bruidegom, Jezus Christus. 

C3: Het eerste doel van Maria was Christus leren kennen. 
Wat opvalt is dat Marta de initiatiefneemster is in het bezoek van Jezus aan dit kleine gezin; zij nodigt Jezus gastvrij uit om bij haar in huis te komen. Marta is als een echte meesteres druk bezig met het verzorgen van de gasten; zij gaat helemaal op in haar werk en wordt letterlijk daardoor in beslag genomen. Het hier gebruikte Griekse woord voor ‘ in beslag nemen’ is het woord ‘perispao’ wat letterlijk betekent, dat zij naar de andere kant getrokken werd. 

Let wel, de God van Israël, haar Schepper en Messias, is bij haar op bezoek, maar zij heeft geen tijd om naar Hem te luisteren; ze is veel te druk in de keuken. Bovendien demonstreert ze een behoorlijke houding van intimidatie en controle, doordat zij zelfs Jezus wil manipuleren om haar eigen wil te laten gebeuren. Zij beveelt Jezus bijna om tegen Maria te zeggen dat deze haar moet komen helpen. Bovendien twijfelt zij aan de liefde van Jezus met de woorden ’Heer, kan het U niet schelen……?’ 

Jezus corrigeert haar echter zeer duidelijk, in de eerste plaats door haar twee keer bij haar naam te noemen ‘Marta, Marta.’ Dit deed de Heer in bepaalde gevallen om Zijn ernstige waarschuwing nadruk te geven, zoals in Luc.22:31 ’Simon, Simon, weet dat satan jullie voor zichzelf heeft opgeëist.’ Op dezelfde manier gebruikte Jezus in het Johannes-evangelie 25 keer de uitdrukking “voorwaar, voorwaar”.

Als Jezus iets twee keer zei, was het tijd om op te letten. Maria daarentegen krijgt de volle waardering van Jezus, omdat zij de beste keus had gemaakt, namelijk te zitten aan de voeten van Jezus (Luc.10:39). Wij vinden haar in alle drie verhalen altijd aan de voeten van Jezus, en Jezus noemt dit ’het beste deel dat haar niet zal worden ontnomen’ (Luc.10:42).  

C4: Het grote geheim van ‘één ding’
Luc.10:42 Er is maar één ding noodzakelijk…… het beste deel…… 

Ps.27:4 Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in Zijn tempel.  

Fil.3:13b-14 Maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. 

Het grote geheim van Maria van Betanië was dat zij haar ogen volledig op Jezus richtte terwijl zij aan de voeten van Jezus zat. Jezus definieerde deze houding als een keus voor het beste dat een mens ooit kan bezitten, en Hij beloofde erbij dat dit beste deel nooit van Maria zou worden weggenomen. Maria had de ogen van een duif terwijl zij aan de voeten van Jezus zat, en in de ogen van Jezus was dit de grootste schoonheid die Maria ooit zou bezitten; dit was een schoonheid die nooit meer van haar afgenomen zou worden. 

Toch zou het verhaal, als het hierbij bleef, een onbevredigend gevoel bij ons achter kunnen laten; we zouden het idee hebben dat Marta het niet goed gedaan had en Maria wel, maar verdere conclusies zouden achterwege blijven. Het verhaal van Marta en Maria gaat echter veel verder en laat ons zien wat de consequenties zijn van hun houding ten opzichte van Jezus. Wat zij in Lucas 10 gezaaid hebben, dat oogsten zij in Johannes 11 + 12. 

C5: Het tweede doel van Maria was de kracht van Jezus’ opstanding leren kennen. 
Joh.11:1-44 De opstanding van Lazarus. 

Johannes 11 vertelt ons dat Lazarus, de broer van Marta en Maria, ziek werd en dat hij stierf voordat Jezus bij hem gekomen was. Dit verhaal heeft een zeer strategische bedoeling van de Heilige Geest, want Jezus maakte geen enkele haast om naar de zieke Lazarus toe te gaan. Hij wist zelfs dat Lazarus zou gaan sterven (Joh.11:14). 

Joh.11:5-6 Jezus hield veel van Marta en haar zuster, en van Lazarus. Maar toen Hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef Hij toch nog twee dagen waar Hij was. 

Toen Jezus op weg ging naar Betanië, wetend dat Lazarus gestorven was, was Marta de eerste die naar Hem toeging. Er vallen een aantal zaken op bij Marta die typerend zijn voor haar.  

1) Marta ging onmiddellijk haastig naar Jezus toe, terwijl Hij nog onderweg was (11:20)  

2) Zij bleef voor Jezus staan, maar knielde niet neer.  

3) Haar gebed was: Als U hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn (11:21).  

4) Ze beleed haar geloof in Jezus: Ik weet dat God U alles zal geven wat U vraagt (11:22);  

5) Zij onderschreef ook de waarheid van de opstanding: Ik weet dat Lazarus bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan (11:24).  

6) Zij kende ook de ware identiteit van Jezus: Ik geloof dat U de Messias bent (11:27).  

7) Zij had echter geen levend geloof dat Jezus op datzelfde moment een wonder wilde doen. Marta zei: Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen! (11:39). 

Jezus ervoer in Zijn geest dat Marta weliswaar een oprecht geloof had, een geloof dat ook dogmatisch correct was, maar dat niet in staat was om het hart van Jezus in ontroering te brengen. Marta had een oprecht geloof maar zonder intimiteit met Jezus, omdat ze in Luc.10 niet geleerd had aan de voeten van Jezus te zitten; daarom kon ze niet concreet geloven dat Jezus haar broer Lazarus op dat moment uit de doden kon en wilde opwekken. Verder dan de hoop dat Lazarus op de laatste dag zou opstaan (Joh.11:24) kwam ze niet. Jezus zocht echter een geloof bij Marta voor dát moment, zodat zij met Hem zou kunnen samenwerken in geestelijk partnerschap. 

Joh.11:40 Ik heb je toch gezegd dat je de grootheid van God zult zien als je gelooft?  

Jezus reageerde niet op de komst van Marta, omdat Hij in haar hart geen intimiteit met Hem en een verlangen naar geestelijk partnerschap ontdekte. Marta ging daarna zonder vrucht van haar ontmoeting met Jezus terug naar huis (11:28). 

Ook bij Maria vallen een aantal zaken op, maar zo geheel anders dan bij haar zuster Marta. 

1) Maria wachtte geduldig thuis totdat Jezus haar riep (11:28b-29).  

2) Zij rende naar Jezus toe, maar viel aan Zijn voeten neer (11:32a).  

3) Het gebed van Maria was: Als U hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn (11:32b); zij bad dus letterlijk dezelfde woorden als haar zuster Marta!  

4) Maar de reactie van Jezus was nu heel anders: Jezus zag hoe Maria huilde… en dat ergerde Hem. Diep bewogen vroeg Hij…(11:33). Jezus begon ook te huilen (11:35). Ook dat ergerde Jezus (11:38). We zien bij Jezus een totaal andere reactie op het gebed van Maria dan op dat van Marta, terwijl zij toch letterlijk dezelfde woorden spraken. Na de komst van Maria kwam Jezus in actie: Daarna riep Hij: Lazarus, kom naar buiten! (11:43).  

Maria oogstte hier de vrucht van haar zitten aan de voeten van Jezus in Luc.10:39; door haar intieme relatie met Jezus werkte zij mee aan de opstanding van haar eigen broer Lazarus. Zo leerde Maria niet alleen Jezus Zelf kennen, maar ze leerde ook de kracht van Zijn opstanding kennen. 

C6: Het derde doel van Maria was deelhebben aan het lijden van Jezus. 
Joh.12:1-3 Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die Hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met Hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haren. De geur van de olie trok door het hele huis. 

Tijdens deze derde ontmoeting van Jezus met Marta, Maria en Lazarus zien we opnieuw dat Marta aan het bedienen is (12:2), terwijl Maria weer te vinden is bij de voeten van Jezus, want zij giet haar hele bezit over de voeten van Jezus uit. Maria deed dit omdat zij begreep hoe lieflijk deze voeten waren want ze hadden een goede boodschap gebracht; bovendien zouden deze voeten met grote spijkers doorboord worden (Ps.22:17).  

Dit is nu al de derde keer dat wij Maria aantreffen aan de voeten van Jezus (Joh.12:3); zij begreep wat het was om geconcentreerd te zijn op ‘één ding’ en zij verstond het geheim om met ogen als van een duif haar aandacht op Jezus te richten. Jezus gaf haar een bijzonder grote beloning. 

Matt.26:12-13 Door die olie over Mij uit te gieten, heeft ze Mijn lichaam voorbereid op het graf.  

Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. 

D: Mensen worden van ‘één ding’. 
Luc.10:42 Er is maar één ding noodzakelijk…… het beste deel…… 

Ps.27:4 Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in Zijn tempel.  

Fil.3:13b-14 ……maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. 

In de eindtijd klinkt de roep van de Heilige Geest dat wij mensen moeten worden van ‘één ding’. God wil dat wij een hart cultiveren met onwankelbaar geconcentreerde toewijding; Hij wil dat wij Hem éérst en boven alles met heel ons hart liefhebben. Wanneer wij kijken naar het hart van God en begrip krijgen van Zijn emoties van blijdschap en verlangen naar vurige passie en intimiteit met ons, zal niets anders in de wereld ons nog kunnen tevredenstellen.

Wat wij dan nog verlangen en begeren is terug te brengen tot één ding; wij beginnen dan te hunkeren naar een leven waarin wij onze liefde voor Jezus in een buitengewone toewijding kunnen uitgieten. Als ons hart veroverd is door Degene die zo fascinerend is, kan niets anders ons verzadigen. We zullen dan weigeren om iets anders te doen dan een positie in te nemen waarin wij op Hem wachten; we zullen alleen Hem najagen en niet toestaan dat wij door iets anders worden afgeleid.

Onze honger zal zich op één Bron van verzadiging richten. We zullen veel verder gaan dan de plicht om te gehoorzamen; en zo zullen wij het verlangen in het hart van onze Koning beantwoorden. 

We zullen dan ook de moed hebben om buitengewoon waardevolle daden te verrichten, wanneer ons hart gevangen is door de liefde van onze God; de Heer verlangt naar mensen die veel verder gaan dan wat minimaal vereist is. Zo is het hart van de Bruid; zij zoekt om meer aan de Bruidegom te kunnen geven, meer energie, meer tijd, meer geld en vooral meer passie. Wij willen datgene doen waartoe Hij het menselijk hart in staat zal stellen door de kracht van Zijn liefde.

Dingen die wij eerst voor onmogelijk hielden komen binnen de grenzen van wat mogelijk is, omdat ons hart meer dan gewillig is; we mogen de Heer vragen hoe diep wij kunnen gaan naar het centrum van buitengewone liefde. We mogen Hem najagen en toestemming vragen om daden van bijzondere waarde en grote moed te kunnen doen; dat is de geest van de Bruid. 

Wat bereiken wij wanneer wij personen van ‘één ding’ worden? Wat winnen wij daarmee? Niets, behalve God Zelf! God openbaart Zichzelf als de allerbelangrijkste beloning voor het menselijk hart dat Hem najaagt; Hijzelf is de grote prijs, de ultieme verzadiging van ons hart. 

Fil.1:21 Want voor mij is leven Christus en sterven winst. 

Fil.3:8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven, ik heb alles als afval weggegooid. Ik wil het Christus winnen. 

De grootste beloning voor het offer van volledige toewijding is het vergeten van de mate van onze toewijding en persoonlijke offers. Wij vergeten dat, omdat onze vreugde niet ligt in het feit dat wij onszelf volledig overgegeven hebben, maar in het feit dat wij geliefd zijn door Hem en dat wij een zalving ontvangen hebben om Hem lief te hebben. Er is niets zo waardevol als het kennen van God in liefdevolle passie; volledige overgave vloeit voort uit een smoorverliefd hart voor Jezus. 

De sleutel tot het ondersteunen van dit intense verlangen om onszelf volledig aan God te geven is het hebben van frisse ontmoetingen met Zijn hart, want de oproep om onszelf met heel ons hart aan God toe te wijden is nog niet hetzelfde als het vermogen dit daadwerkelijk elke dag te kunnen doen. Wij moeten onze harten trainen en toerusten in deze volledige overgave waar wij zo intens naar verlangen.

De toerusting van ons hart wordt het beste gevonden in hartstochtelijke intimiteit; ons intense verlangen naar radicale liefde voor God wordt bekrachtigd door regelmatige intense ervaringen met de liefde en passie van Gods hart. Intimiteit met God ondersteunt de intensiteit van overgave. 

Dit ‘één ding’ is niet het enige in het koninkrijk van God, maar Jezus vertelt ons dat wij al onze aandacht moeten richten op een geconcentreerd hart, de rest volgt vanzelf. Vreugdevolle intimiteit met God is dé grote krachtbron in het koninkrijk van God; het is hét middel bij uitstek waardoor de Heilige Geest voortdurend ons hart bekrachtigt.

Het geconcentreerde hart van liefde en toewijding is de primaire oorzaak die al het andere in beweging zet in een Goddelijke volgorde. Het eerste en grote gebod (Matt.22:37) heeft te maken met een geconcentreerd hart dat groeit in hartstochtelijke liefde voor God; het tweede gebod spreekt over het liefhebben van onze naaste als onszelf. Maar als ons hart niet eerst het vuur van Gods hart ontvangt zullen wij vroeger of later opbranden in de liefde voor onze naaste. 

Er is geen veiliger plaats waar wij kracht ontvangen dan het zitten aan de voeten van Jezus om experts te worden in het eerste en grote gebod, namelijk om God lief te hebben met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand en al onze kracht. Dáár ontvangen wij de motivatie en energie om het tweede gebod te vervullen. Wanneer het eerste gebod op de eerste plaats is, zal het tweede gebod daar vanzelf uit voortkomen.

Iedereen die aan de voeten van Jezus zit en veel tijd bij Hem doorbrengt, zal vroeger of later in aanraking komen met Zijn liefde en bewogenheid voor mensen. Bovendien wordt ons hart steeds meer immuun voor de aanvallen van de vijand, die ons wil aanklagen bij God maar vooral ook God wil aanklagen bij ons; wij kunnen en durven dan God te vertrouwen in tijden van diepe crisis. 

Hoewel het geen populaire levensstijl is, is de levensstijl van ‘één ding’ in overeenstemming met de Bijbel; niemand hoeft zich te verontschuldigen voor deze intense levensstijl met God. Wanneer wij de superieure vreugden van God ontdekken, is er simpelweg geen weg meer terug; we hebben dan intens geproefd en genoten van de goedheid van de Heer en we zijn dan gelukkig omdat wij bij Hem schuilen (Ps.34:9).

Wanneer wij God vragen om genade voor een leven van totale overgave, beginnen wij te wandelen op een weg waarin wij vragen om de grootste mogelijke volheid van God; we zijn dan geruïneerd voor alles wat minder is dan het hoogste wat God ons wil geven. Dat is het ware leven als christen.  

Hand.11:23 Toen hij in Antiochië was aangekomen en zag wat God in Zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. 

Hand.11:26b Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. 

Op het moment dat de titel ‘christenen’ voor het eerst in de Bijbel wordt genoemd, lezen we dat deze gelovigen worden aangespoord om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Maar wanneer wij de Griekse tekst letterlijk vertalen, staat er dat zij aangespoord worden om naar het voornemen van hun hart bij de Heer te blijven.

Toen Barnabas zag wat de genade van God tot stand had gebracht in de stad Antiochië, spoorde hij de gelovigen aan om vast te houden aan de essentie van Gods doel met hun hart, namelijk ‘bij de Heer te blijven.’ Dat is het hoofddoel voor een christen. Christenen zijn dus mensen die in de eerste plaats gekenmerkt worden door hun voortdurende aanwezigheid bij Jezus. 

Hand.4:13 Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes  optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd

E: Haar drievoudige reactie op de liefde van God. 
Hgl.1:16-17 Wat ben je mooi, mijn geliefde, en ook zo lieflijk, en onze rustbank is weelderig groen; de balken van ons huis zijn ceders en de dakspanten zijn cipressen. 

Dit is het drievoudige antwoord van de Bruid op de liefdesverklaring van de Bruidegom, zoals Hij die in Hgl.1:15 tot haar heeft uitgesproken. Ze is overweldigd door de vreugde van Zijn liefde, en zij beantwoordt die liefde op een drievoudige manier. 

E1: Haar inzicht in de schoonheid van Jezus en haar geestelijke vreugde in Hem. 
Hgl.1:16 Wat ben je mooi, mijn geliefde, en ook zo lieflijk. 

Zijn lieflijkheid doordringt haar geest; Hij wordt steeds mooier in haar ogen. Wanneer de Heer tegen haar zegt: ‘Je bent zo mooi, Ik hou van jou,’ geeft dit een nieuwe diepte van openbaring over wie Hij Zelf is. Hij brengt vreugde in de diepten van haar hart; en ze is gefascineerd bij het zien van Zijn schoonheid. In Hgl.1:12-17 is er een uitwisseling van diepe genegenheid tussen Bruidegom en Bruid.

Zij hebben gemeenschap in de Heilige Geest; er is een spontane stroom van Zijn hart naar haar hart en van haar hart terug naar Hem. Haar leven ziet er zo anders uit, nu zij geïntroduceerd wordt in het bruidsperspectief van het Koninkrijk van God. Zij beleeft een heerlijke tijd in de grote genade van God, nu zij de verwaarlozing van haar eigen wijngaard achter zich heeft gelaten.  

Wanneer Jezus mooi en vreugdevol is voor het hart van een gelovige, wordt gehoorzaamheid zo vanzelfsprekend. Als wij verbinding maken met het feit dat Hij van ons geniet, beginnen wij ook van Hem te genieten. Wanneer wij inzicht hebben in Zijn schoonheid, beginnen wij ook onze eigen schoonheid door Zijn ogen te zien, want in het licht van Zijn schoonheid zien wij ook het licht van onze eigen schoonheid; zo leren wij te drinken uit de bron van het leven. 

Ps.36:8-10 Hoe kostbaar is Uw liefde, God! In de schaduw van Uw vleugels schuilen de mensen, zij laven zich aan de overvloed van Uw huis, U lest hun dorst met een stroom van vreugden, want bij U is de bron van het leven, door Uw licht zien wij licht.  

 Als wij zulke openbaringen in ons hart hebben, kunnen wij gemakkelijker de dingen van de wereld opgeven, die vroeger nog zoveel afleiding gaven. Wij ervaren dit loslaten niet langer als een groot offer, maar we voelen veeleer grote vreugde wanneer wij onszelf meer aan Hem kunnen geven. Wanneer wij als eerste stap in ons leven hartstochtelijk de openbaring over de verlangens en emoties van Gods hart najagen, zullen wij als tweede stap Zijn woord en Zijn geboden gehoorzamen; in de derde plaats zullen wij ons gaan bewegen in de volheid van Gods macht en doelstellingen.

Het hart van de Bruidegom is vol met hevige emoties die zo sterk zijn dat deze Hem zelfs naar het extreme punt gebracht hebben, waarin Hij mens werd en stierf aan het kruis. In Zijn liefde voor ons wil Hij eenvoudigweg niet genegeerd worden in Zijn relatie met ons, en daarom achtervolgt Hij ons tot het uiterste; dat is de God die wij met liefde mogen dienen. 

Wij zullen met een verbazingwekkende energie de volheid van Gods hart najagen wanneer wij van binnenuit gemotiveerd worden door de openbaring van Zijn genegenheid en liefde voor ons. Maar we moeten wel doelgericht de openbaring van Gods hart en emoties zoeken om Zijn bedoelde zegen voor ons te kunnen ontvangen. God nodigt ons uit om Hem met totale overgave na te jagen en Hem te achtervolgen wanneer wij de onvergelijkbare vreugde in het ontdekken van Zijn hart willen vinden.

Intimiteit met God begint met het besef dat God ons leuk vindt en dat Hij samen met ons wil genieten van het plezier van geestelijke ontmoetingen tussen Hem en ons. Hij nodigt ons uit om te komen drinken van de ongelooflijke geestelijke vreugden van de Goddelijke romantiek in het hemelse bruidsperspectief. Jezus de Bruidegom is de eeuwige bron van tijdloze jeugd en passie; Hij is de eeuwige bron van alle plezier in het heelal! Werkelijk geluk komt uit geen enkele andere bron; het is nooit een offer om in Zijn tegenwoordigheid te vertoeven.  

Zelfs wanneer God oordeelt, openbaart Hij de emoties van Zijn hart door juist die dingen te verwijderen die Zijn liefde in de weg staan. Hij zal tussenbeide komen met Zijn oordelen wanneer bepaalde zaken Hem verhinderen Zijn kus van intimiteit tot expressie te brengen; Hij zal niet toestaan dat Zijn relatie met ons onderbroken wordt. Hij is een rechtvaardig God, en hoewel Hij bereid is ons miljoenen malen te vergeven, verlangt Hij er oneindig veel meer naar om ons te veranderen naar Zijn eigen beeld en gelijkenis door ons uit te nodigen tot een intieme relatie met Hem. 

E2: Zij vindt overvloedige rust in Jezus. 
Hgl.1:16 ……onze rustbank is weelderig groen. 

De rustbank spreekt van een plaats van rust en veiligheid zonder angst voor Zijn veroordeling of verwerping; de Bruid heeft rust gevonden in de tegenwoordigheid van Jezus de Bruidegom en in de openbaring van alles wat Hij voor haar volbracht heeft op het kruis van Golgotha. 

Bovendien zijn haar ogen opengegaan voor de schoonheid die zij bezit in de genade van God; zij beseft dat ze bijzonder mooi is in de ogen van Jezus omdat zij ja heeft gezegd op Zijn uitnodiging tot een intieme relatie met Hem. Zij vindt rust in wat Hij vóór haar gedaan heeft en ook in wat Hij ín haar gedaan heeft. Ze is door Hem gered en ze is mooigemaakt in heiligheid, maar ook door Hem geroepen tot intimiteit.  

De Bruid ervaart wat het is om samen met Hem een plaats te hebben in de hemelse gebieden (Efez.2:6). Het groen spreekt van een omgeving, die overvloedig in bloei staat; bovendien is de kleur groen de meest rustgevende kleur in de natuur. Dit spreekt van een rust in God die volop in bloei staat en overvloedig leven geeft i.t.t. de droogte en dorheid van een woestijn.

Zij vindt rust in de liefde van God vanwege de overvloed van Zijn genade. Deze rust maakt een einde aan al haar eigen inspanning, maar doet tegelijkertijd Zijn liefde in haar groeien. Deze rustbank is omgeven met het weelderige groen van de intense tegenwoordigheid van Jezus; het Hebreeuwse woord voor groen is  ‘ra-anan’ en dat komen wij ook in de volgende teksten tegen. 

Ps.52:10 Maar ik ben als een groene olijfboom in het huis van God, ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig en altijd.  

Ps.92:14-15 Zij staan geplant in het huis van de Heer, in de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris.  

Hos.14:9 Wat heb ik nog met afgoden te maken? Ik wil Zijn liefde beantwoorden, mijn oog op Hem richten. Dan ben ik als een cipres, altijd groen; het zijn Uw vruchten die ik draag. 

Al veel te lang hebben gelovigen geprobeerd om een liefdevolle motivatie in het hart van God tot stand te brengen, maar wij kunnen nóóit een enkel argument bedenken dat goed en sterk genoeg is om de emoties en gedachten in Gods hart ten opzichte van ons te veranderen. Zijn emoties en gedachten staan vast en kunnen niet veranderd worden; het is dwaas om te denken dat wij Hem kunnen overhalen om van ons te houden. Een dergelijke houding zal leiden tot teleurstelling en geestelijke terugval omdat deze houding diepgeworteld is in een verkeerd beeld over het hart van God.  

Hebr.4:1+11 Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan…… Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. 

Het bruidsperspectief is de beste en hoogste manier van de Heer om Zijn volk kracht te geven om met hun hele hart met Jezus te wandelen in heiligheid. Het is niet genoeg om mensen te vertellen dat God een Bruidegom is en dat wij Zijn Bruid zijn; deze openbaring moet uit ons hart komen. Het bruidsperspectief is een transformatie d.m.v. een persoonlijke openbaring op basis van Goddelijke inspiratie. 

Wanneer mannen en vrouwen de geestelijke realiteit van Gods hart als een Bruidegom-God ervaren, zal deze openbaring als een machtige rivier door hun leven heen stromen. Zij zullen leven vanuit de kracht van deze openbaring en zij zullen vele anderen vanuit deze openbaring voeden en inspireren. 

Joh.10:10 Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. 

E3: Haar eeuwige huis van intimiteit en veiligheid in Jezus. 
Hgl.1:17 De balken van ons huis zijn ceders en de dakspanten zijn cipressen. 

De balken en de dakspanten vormen de structuur van een huis; ze zijn gemaakt van hard en sterk hout, want ceders en cipressen worden in de Bijbel omschreven als sterke bomen. Het Hebreeuwse woord voor ceder is ‘erez’ wat afgeleid is van het werkwoord ‘araz’ wat ‘sterk zijn’ betekent. Hun gezamenlijke rustbank is omgeven door sterke pilaren en overkoepeld door sterke dakspanten; dit is de omgeving waarin de Bruid geniet van intimiteit met de Bruidegom. 

Zowel cederhout als cipressehout werden gebruikt voor de bouw van de tempel van Salomo (1Kon.5:24); de plaats van intimiteit tussen Bruidegom en Bruid op aarde is een huis van God, een huis van ontmoeting.  

Zo had God ook een ontmoeting met Jakob, en Jakob omschreef daarna de plaats van die ontmoeting als een huis van God (Gen.28:17); deze plaats was voor hem als een poort van de hemel. God nam het initiatief tot deze ontmoeting, en dat is het geheim van elke relatie met God; daarom was ook de plaats van ontmoeting tussen God en Mozes heilig (Ex.3:5). Jezus maakt elke plaats van ontmoeting tot een tijdelijke tempel, en elke ontmoeting met Hem wordt gemaakt tot een balk, een dakspant of een zuil in het huis van relatie met Hem. 

Spr.9:1-5 Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zeven zuilen heeft ze uitgekapt. Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, haar tafel heeft ze gedekt. Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd, zelf roept zij vanaf de hoogste plaats: Onnozele mensen, kom toch deze kant op. Wie geen verstand heeft roept ze toe: Kom, eet het brood dat ik je geef, drink de wijn die ik heb gemengd.  

In de symbolische taal van de tempel spreekt hout van de menselijke natuur. Jezus is mens worden (Joh.1:14) en als mens roept Hij ons tot intimiteit met Zichzelf. Het wonder van het koninkrijk van God is niet dat wij opgeroepen worden om naar de hemel op te klimmen (Rom.10:6), nee het grote geheim van het koninkrijk van God is dat God mens geworden is om ons zo binnen te leiden in een intieme relatie met Zichzelf. 

1 Tim.3:16 Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam…… 

Joh.7:37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en Hij riep: Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt. 

Dit huis waar wij mogen eten van Zijn tafel is de Mens Jezus Christus; wanneer Jezus sprak over de tempel bedoelde Hij Zijn eigen lichaam (Joh.2:21). Dit huis waar de Bruid geniet van de zegeningen van het volbrachte werk op het kruis en waar zij rust vindt bij haar Bruidegom is de persoon van Jezus Christus, die mens geworden is. Hijzelf is de tempel waar zij rust vindt. 

Openb.21:22 …… God de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het Lam. 

Joh.1:14+16 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben Zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader ……Uit Zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 

De hoogste en beste manier om het menselijke hart te motiveren tot gerechtigheid is door het hart te fascineren en in extase te brengen met liefde. Een van de meest verbazingwekkende waarheden over onze eeuwige bestemming is dat God die bestemming zó bepaald heeft dat Hij Zijn hart zal delen met menselijke wezens. Onze identiteit als Bruid, deze bevoorrechte positie van intimiteit met het hart van God, gaat boven elke scheppingsorde uit.

Wanneer wij gaan herkennen dat Jezus een gepassioneerde Bruidegom is, gaan wij ook begrijpen dat wij Zijn veelgeprezen Bruid zijn. Onze identiteit vloeit voort uit Zijn identiteit; wij kunnen onszelf niet herkennen als een gekoesterde Bruid totdat wij begrijpen hoe onze Bruidegom is. Het geheim van wie wij zijn ligt in het hart van maar één Man, Hij is de Bruidegom-God; alleen wanneer wij in Zijn ogen kijken en begrijpen wie Hij is zullen wij begrijpen wie wijzelf zijn. Daarom moeten wij ogen hebben als een duif. 

Ps.27:4 Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in Zijn tempel.  

Wanneer God ons de Bruid van Christus noemt, betekent dit dat Hij Zijn hart met ons wil delen in een intieme relatie; de boodschap van het bruidsperspectief nodigt ons uit om intimiteit te ervaren met de diepe dingen van Gods hart. De diepten van Gods hart spreken van Zijn vurige emoties voor ons; en de Heilige Geest verlangt ernaar om deze diepten aan ons te openbaren (1Kor.2:9-10).

De realiteit van Gods hart overstijgt alles wat wij ooit hebben gezien of ervaren; Zijn hart kennen is de enige manier om het gefascineerde leven te leiden van een smoorverliefde aanbidder. Intimiteit met God is niet alleen maar een mogelijkheid, het is de enige essentie van waarachtig geloof.  

Wij vinden echte betekenis in ons leven wanneer wij ontdekken dat de eeuwige God ons achtervolgt met hartstochtelijk verlangen; dit kroont ons leven met Zijn volheid en macht. Wij wandelen dan in genade voor het publiek van Eén Persoon met groot succes en intense tevredenheid, omdat Hij naar ons verlangt en Zichzelf omschrijft als de Minnaar van ons hart.

Deze Bruidegom bezit een schoonheid die elke andere schoonheid in de schepping overstijgt; Hij is groter van schoonheid dan elke andere vorm van pracht en praal. Wanneer wij Zijn schoonheid in het woord van God ontdekken door de openbaring van de Heilige Geest in onze geest, raakt ons hart gefascineerd en geboeid door deze schoonheid.  

Een gelovige die nog worstelt met diepe gevoelens van verwerping en veroordeling is nog niet vrij om de schoonheid van God op deze manier te zien; verwerping en veroordeling sluiten zijn geest af voor de mogelijkheid om de schoonheid van God te zien. Vrijmoedigheid in de liefde van God is noodzakelijk om de schoonheid van God te kunnen zien.

Hij wil dat wij altijd in beslag genomen zullen zijn door deze fascinatie zodat wij vrijmoedig zullen zijn in de liefde; dan en alléén dan zal Hij meer van Zijn sublieme schoonheid aan ons openbaren. 

1 Joh.3:21-22 Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan Zijn geboden houden en doen wat Hij wil. 

Deze plaats van rust heeft de Bruid gevonden door de openbaring van het volbrachte werk op het kruis van Golgotha en de openbaring van de schoonheid van de Bruidegom.  

Getekend: V.v.d.B.

Copyright betekent voor uitsluitend de studieartikelen op deze website: ‘Right to copy’. Eenieder mag voor studiedoeleinden de artikelen gebruiken en als nodig aanpassen.