De zevenvoudige Goddelijke kus

Laat hij mij mogen kussen met zijn mond. 

A: Introductie.
Hgl.1:2 Laat hij mij mogen kussen met zijn mond! 

Dit hoofdstuk beschrijft de zevenvoudige Goddelijke kus in samenhang met wat ik het perspectief van de Bruid noem. Het bruidsperspectief is de manier waarop wij het koninkrijk van God zien; het is de bril waarmee wij de Bijbel lezen en invulling geven aan het woord van God. Het is het gezichtspunt waarmee wij kijken naar het grootste geheim van de Bijbel en dit perspectief wordt de lens waarmee wij de hele Bijbel gaan lezen. 

Ef.5:31-32 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk. 

Het bruidsperspectief heeft te maken met de profetische oproep van de Heilige Geest aan het gehele Lichaam van Christus over de hele aarde, vóóral in de generatie van de eindtijd. Als dit perspectief van de zevenvoudige Goddelijke kus goed begrepen en in het hart geïntegreerd wordt, is er een stevig fundament gelegd voor het goed begrijpen van het boek Hooglied. Het allesoverheersende thema in Hooglied is de liefde en de hartstocht van God in samenhang met de schoonheid van de Bruidegom en de Bruid.  

Het boek Hooglied is vooral dáárom zo uniek, omdat het ons een diepe openbaring geeft over de passie van God. Dit boek verdient daarom de hoogste prioriteit, als wij de emotionele kenmerken van Gods karakter willen leren kennen en daarover mediteren. Een intense studie volgens deze principes is vooral ook belangrijk voor onze eigen emotionele gezondheid. Wij zullen veranderd worden als wij inzicht krijgen in de manier waarop God over ons denkt en voelt, juist ook in onze zwakheden.  

Ps.37:4 Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt.  

Het zal ertoe leiden dat we altijd naar Hem toe gaan in plaats van bij Hem weg te lopen omdat we ons veroordeeld voelen; Zijn passie voor ons zal ons altijd het gevoel geven dat we door Hem volledig aanvaard zijn ondanks onze zwakheid. Een gevoel van veroordeling zal onze geest en ons hart voor Hem afsluiten, maar een besef van Zijn onvoorwaardelijke liefde zal onze geest en ons hart voor Hem openen.

De openbaring van Zijn passie en vreugde brengen ons naar grote hoogten van geestelijke blijdschap, een blijdschap die ons in staat stelt om van Jezus te genieten, wanneer we Zijn liefde beantwoorden met onze wederzijdse liefde. Wij genieten dan op dezelfde manier van Hem zoals Hij allang van ons genoten heeft. 

1 Joh.4:19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

B: De roep om een kus van de Bruidegom.
Hgl.1:2 Laat hij mij mogen kussen met zijn mond! 

Het hele boek Hooglied ontwikkelt zich vanuit deze roep van de Bruid. Dit verzoek om door Jezus de Bruidegom gekust te mogen worden is de diepste schreeuw van elk menselijk hart, en het Hooglied is Gods antwoord op deze roep om gekust te worden door God Zelf. De kus van God is méér dan een beeldspraak; het is een werkelijkheid die te maken heeft met Gods hand, die mijn hart aanraakt en mijn emotionele capaciteiten vergroot om veel van Hem te ontvangen én om daarna mijzelf aan Hem te geven. Elke kus van God stelt mij in staat om een diepere intimiteit met Jezus te ervaren.  

Deze kus uit Hgl.1:2 verschilt van alle andere soorten kussen in de Bijbel. Er bestaat de kus van een familielid of vriend op de wang, het voorhoofd of de hand; er bestaat de kus van een slaaf op de voeten van zijn meester; er bestaat ook de verraderlijke kus van een vijand, zoals Judas dat bij Jezus deed. Maar deze kus is geschreven in de taal van huwelijksliefde, omdat het boek Hooglied een lied over een bruiloft is.

Onze eeuwige bestemming is om de Bruid van Christus te zijn; en daarom heeft Jezus, onze Bruidegom, het hoogste lied geschreven in Zijn romantische taal. Hiermee geeft Hij uitdrukking aan Zijn diepste hartstocht voor ons. 

Het Hebreeuwse werkwoord voor kussen is ‘nashaq’ dat in sommige gevallen betekent dat strijders uitgerust worden met pijl en boog (1Kron.12:2, 2Kron.17:17, Ps.78:9). Dit werkwoord is ook nauw verwant met het werkwoord ‘nasaq’ wat te maken heeft met het aansteken van een vuur (Ps.78:21, Jes.44:15). Als wij dus door onze hemelse Bruidegom gekust worden, betekent dit dat er in ons een vuur van passie wordt aangestoken, waardoor wij Zijn liefde kunnen beantwoorden en tegelijkertijd uitgerust worden met pijl en boog in de strijd tegen onze vijanden, vooral tegen de vijanden van ons eigen hart.  

Spr.24:26 Wie een eerlijk antwoord geeft, is als iemand die een kus op je lippen drukt. 

C: De kus van Gods woord.
Matt.4:4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: Er staat geschreven: ‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.’ 

De mond van God heeft te maken met het woord dat uit Zijn mond komt; dit woord heeft de scheppende kracht om zelfs het heelal te scheppen. Door te spreken brengt God dingen tot stand, en 3000 jaar lang hebben de Joodse rabbi’s het woord van God in het boek Hooglied geïnterpreteerd als een kus van de Torah, de Joodse wet van Mozes. 

Ps.33:6-9 Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt, door de adem van Zijn mond het leger der sterren…… Laat heel de aarde vrezen voor de Heer, en wie de wereld bewonen Hem duchten, want Hij sprak en het was er, Hij gebood en daar stond het. 

Dit woord van God bezit niet alleen een geweldige scheppende kracht, maar het bezit ook een geweldige hérscheppende kracht tot herstel van zaken, die door de zonde verwoest zijn. Maar vooral heel bijzonder is de genezende kracht van het woord van Jezus, onze hemelse Bruidegom.  

Ps.107:20 Hij zond Zijn woord en genas hen, Hij ontrukte hen aan het graf. 

Ps.45:3 U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen; God heeft u voor altijd gezegend. 

Luc.4:22 Allen betuigden Hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit Zijn mond vloeiden. 

Joh.8:31+36 Jezus zei: Wanneer u bij Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden……Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. 

Het is noodzakelijk dat wij de kussen van Zijn mond verstaan als de kussen van het woord uit Zijn mond, dat door zijn lieflijke kracht de diepste uithoeken van ons hart kan genezen. Het is Zijn woord en Zijn Geest alleen, dat wij deze kracht tot genezing van ons hart en emoties ontvangen. Daardoor worden wij beschermd tegen het afdwalen naar subjectieve gevoelens, die niet geworteld zijn in het woord van God. 

Ef.3:16-19 Moge de Vader vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen. 

D: Het bruidsperspectief van het Koninkrijk cultiveren.

D1: Zeven verlangens in het menselijke hart.
De Goddelijke kus spreekt van zeven geestelijke principes, die wij door de hele Bijbel heen terugvinden en die ons in staat stellen om het bruidsperspectief van het koninkrijk van God te begrijpen én te ervaren. De Heilige Geest gebruikt dit perspectief van het koninkrijk om ons in aanraking te brengen met de romantiek van het evangelie, wanneer Hij Jezus als de Koning-Bruidegom aan ons openbaart. Deze kus spreekt van de werking van de Heilige Geest d.m.v. het woord van God, waardoor de emotionele capaciteit van ons hart op zeven specifieke manieren vergroot wordt.  

Het verlangen naar Christus als onze Bruidegom is een hartstochtelijk en verterend vuur in ons; dit zevenvoudige verlangen is een zeer krachtige realiteit, waardoor wij vele geestelijke zegeningen ontvangen en die overbrengen naar het natuurlijke. Elke gelovige ervaart deze krachtige verlangens die in hem geplaatst zijn door de creatieve manier waarop God ons geschapen heeft om een wonderbaarlijk mooi geestelijk doel te realiseren. Door als de volwassen Bruid van Christus antwoord te geven aan onze hemelse Bruidegom zullen deze zeven verschillende verlangens in ons emotionele hart verzadigd worden. In Zijn soevereiniteit  

heeft God deze verlangens in ons geplaatst, en het is Zijn wil voor ons dat deze verlangens alléén door Hem verzadigd en vervuld worden.  

Deze verlangens zijn fundamenteel voor het bruidsperspectief van het koninkrijk van God; het zijn zeven unieke voorrechten die wij als Bruid van Christus hebben. Zij weerspiegelen ook zeven verschillende emoties in de persoonlijkheid van God, en omdat wij naar het beeld van God geschapen zijn, zijn het ook zeven aspecten van ons eigen innerlijke wezen.

Daarom zijn deze emoties ook in ons aanwezig; zij illustreren de superieure vreugden van het evangelie en geven diepe betekenis aan de romantische werking van de Heilige Geest in ons leven. Deze verlangens openbaren ons werkelijke succes in het leven, want ongeacht al onze omstandigheden zullen wij succesvol leven, wanneer deze zeven verlangens aangewakkerd en vervuld worden door de Heilige Geest. 

D2: Zeven unieke kenmerken voor de mens alleen.
Deze verlangens van het bruidsperspectief zijn specifiek en uniek voor ons mensen bedoeld; de engelen kennen deze verlangens niet, want zij hebben geen vermogen tot romantische genegenheid en gepassioneerde liefde. Zij kennen wel vreugde en andere emoties, maar die zijn niet hetzelfde als geestelijke passie; alléén mensen hebben het vermogen tot een vurig geestelijk verlangen naar hartstochtelijke liefde.

Gods bekwaamheid tot vurige liefde is één van de meest unieke aspecten van Zijn karakter, en zulke passie zorgt ervoor dat ons leven zich uitstrekt naar de hoogst mogelijke niveaus in de Geest.  

Hebr.2:16 Het moge duidelijk zijn: Hij is niet begaan met het lot van engelen; Hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. 

Wanneer de bekwaamheid tot passie en hartstocht in ons vervuld word door Jezus Christus, worden wij verhoogd in de glorie van God. Maar deze bekwaamheid zal ons leven verwoesten wanneer het verlangen naar passie op een verkeerde manier vervuld wordt. M.a.w. wanneer wij de Heilige Geest in onze zoektocht naar verzadiging van deze verlangens weerstaan, zullen deze verlangens een groot gevaar opleveren omdat zij in staat zijn ons te brengen naar de diepten van perversiteit.

De unieke menselijke bekwaamheid tot vurig verlangen zet een verschrikkelijk vermogen tot vernietiging in werking, wanneer dit verlangen niet door de Heilige Geest vervuld wordt. We kunnen ons wel bekeren van verkeerde vervulling van deze verlangens, maar we kunnen ons nooit bekeren van deze verlangens zelf, want God Zelf creëerde deze verlangens in ons. Hij schiep ons naar Zijn beeld, opdat wij dezelfde emoties voor Hem zouden voelen als Hij voor ons. 

D3: Zeven manifestaties van de Heilige Geest.
Deze zeven manifestaties van de Heilige Geest zijn het gevolg van drie primaire romantische expressies in het boek Hooglied: de Goddelijke kus (Hgl.1:2), de Goddelijke omarming (Hgl.2:6, 8:3), en het Goddelijk zegel (Hgl.8:6).  

1e: Deze zeven dimensies van het bruidsperspectief zijn in het meervoud zoals ook de kussen van de mond van de Bruidegom. Deze dimensies zijn verschillend van kwaliteit; ze variëren in hun effect op het menselijke hart, en hun verscheidenheid is groot in de manier waarop zij ons beïnvloeden. Maar net als de zeven kleuren van de regenboog vormen ze een prachtige expressie van gepassioneerde hoop in tijden van crisis. 

2e: Deze zeven dimensies zijn zeven verlangens van het menselijke hart, die verbonden zijn met zeven kenmerken van de menselijke geest. Daardoor kan het hart intens genieten van de bijzondere vreugden, die emotionele genezing, heelheid en vervulling brengen. Het zijn zeven realiteiten in het koninkrijk van God, het zijn zeven uitgangspunten voor de profetische activiteiten van de Heilige Geest. 

3e: Het bruidsperspectief is noodzakelijk om alle zegeningen uit het boek Hooglied te kunnen ontvangen; dan zullen wij het eerste en grote gebod (Matt.22:37-38) weer op de eerste plaats in ons leven kunnen zetten. Bovendien zullen we de grootste crisis in de geschiedenis van de mensheid het hoofd kunnen bieden, wanneer de zonde zijn grootste dieptepunt bereikt, het occultisme volledig vrij spel heeft, en de hele wereld aanstoot neemt aan de oordelen van de Koning-Bruidegom, die ook de Rechter van de wereld is.  

E: Het bruidsperspectief in de eindtijd.
Johannes de doper was de eerste persoon, die het bruidsperspectief op zichzelf en op zijn persoonlijke bediening toepaste.  

Joh.3:29 De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. 

Jezus was de eerste persoon, die het bruidsperspectief op de wereldwijde gemeente toepaste, en Hij deed dat in Zijn laatste publieke toespraak voordat Hij naar het kruis ging.

Matt.22:2 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 

Het is de apostel Johannes, die in het boek Openbaring de gemeente van Jezus Christus in de eindtijd beschrijft als een Bruid, de vrouw van het Lam (Openb.19:7-9, 21:2, 22:17). De mensheid zal namelijk In de generatie van de eindtijd geconfronteerd worden met de grootste emotionele gebrokenheid uit haar geschiedenis. Jezus als de Grote Leider van de menselijke geschiedenis voorspelde, dat verschrikkelijk grote wetteloosheid ten gevolge van liefdeloze harten de aarde in de eindtijd zal domineren (Matt.24:10-12). De apostelen hebben deze woorden van Jezus bevestigd in 2Tess.2:7-12, 1Tim.4:1-2, 2Tim.3:1-9, 2Petr.2:1-22.  

Dit alles zal leiden tot zeven negatieve emotionele realiteiten. 

1: explosieve woede – als gevolg van emotionele verwonding. 

2: verkilde liefde – als gevolg van zelfzucht en angst. 

3: wetteloosheid – als gevolg van rebellie en weerspannigheid. 

4: verraad – als gevolg van gebroken relaties. 

5: haat – als gevolg van bitterheid en onvergevingsgezindheid. 

6: seksuele perversiteit – als gevolg van een duister geworden hart. 

7: occulte gebondenheid – als gevolg van verblinding en misleiding. 

Ef.4:17-19…… de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze Hem niet kennen en hun hart voor Hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. 

Het bruidsperspectief is om strategische redenen door God bewaard voor de generatie van de eindtijd om Zijn gemeente in die tijd bijzondere kracht te geven tot het overwinnen van de meest koude, hatelijke, wetteloze, angstige, gedemoniseerde, en seksueel perverse generatie van de menselijke geschiedenis. 

Jes.60:2 Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer, Zijn luister is boven jou zichtbaar. 

F: De zeven dimensies van het bruidsperspectief in Gods koninkrijk.

F1: Het verlangen naar de zekerheid, dat God van ons geniet. 
Dit verlangen wordt verzadigd door de geloofszekerheid over het volbrachte werk op het kruis van Golgotha én door het ontdekken van de emotionele capaciteiten van Gods hart. Door deze zekerheden gaan we ontdekken, dat wij zéér gewenst zijn, dat God naar ons verlangt, ons achterna jaagt, ons opzoekt, ons vergeeft en goedkeurt, en in dat alles bijzonder blij met ons is en van ons geniet, zelfs in onze zwakheden en tekortkomingen. Lucas 15 geeft ons drie gelijkenissen over het verlorene, nl. een verloren schaap, een verloren geldstuk en de verloren zoon; in al deze drie gelijkenissen vertelt Jezus hoe blij de hemel is over zondaren, die gevonden worden. 

Luc.15:7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 

Luc.15:10 Zo, zeg Ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. 

Luc.15:20-24 Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem…. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. 

Vele gelovigen zijn niet in staat om de fundamentele waarheid te ervaren, dat God werkelijk van hen geniet. Maar Hij wil ons de bekwaamheid geven om te ervaren dat Jezus van ons geniet en blij met ons is temidden van onze zwakheden. Deze waarheid zal ons leven revolutionair veranderen en ons in vuur en vlam zetten, zodra ons hart werkelijk kan bevatten dat Hij vol extatische liefde over ons is. Ons hart geneest en groeit in de liefde, wanneer wij beseffen dat God nog nóóit een enkele negatieve gedachte over ons heeft gehad!! 

Jer.29:11 Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 

Ps.139:15-17 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in Uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn Uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal. 

Ps.40:6 Veel wonderen hebt U verricht, veel goeds voor ons besloten, Heer, mijn God. Niemand is te vergelijken met U! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen.  

Onze geestelijke en emotionele gezondheid is afhankelijk van de zekerheid dat God van ons geniet, want deze zekerheid rekent af met een diepgewortelde angst voor verwerping. De angst voor verwerping en het trauma van schaamte zijn de meest hardnekkige negatieve emoties in het menselijk hart, maar er wordt een enorme kracht in ons hart aangewakkerd wanneer wij met zekerheid weten dat God van ons geniet.  

Wij reageren dan met totale overgave in onze toewijding aan God; zelfs weinig inzicht in de manier waarop God van ons geniet helpt ons al een heel eind op weg. Wanneer wij weten dat de Vader van ons geniet en dat Jezus de Bruidegom ons koestert, wordt er een enorme krachtbron in ons hart aangeboord. Zonder dit inzicht worden wij kwetsbaar voor de vijand, die ons in allerlei soorten valstrikken wil vangen door de verlangens van ons hart via de zonde op een verkeerde manier te vervullen. 

F2: Het verlangen om volledig toegewijd en gepassioneerd te zijn.
Dit verlangen wordt verzadigd doordat Goddelijke liefde in onze harten wordt geïnjecteerd. Wij verlangen er hartstochtelijk naar om onszelf volledig over te geven aan het kennen van de vreugde van totale verliefdheid. 

Joh.17:26…… zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn ….. 

Rom.5:5 …… omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is. 

Wij verlangen naar de kracht om de diepste genegenheid van ons hart aan God te geven; dat is het eerste gebod (Matt.22:37). Zijn liefde roept om een antwoord en wij verlangen naar de bovennatuurlijke bekwaamheid die ons hart vergroot, waardoor wij Gods eeuwige liefde kunnen beantwoorden. Wij zijn niet gemaakt om passief, verveeld of ontrouw te zijn; wij zullen nooit echt gelukkig zijn totdat wij onszelf vol passie aan Hem kunnen teruggeven.  

Door te leven in een toestand van geestelijke passiviteit en verveling worden wij kwetsbaar voor de aanvallen van de vijand. Pastorale zorg die erop gericht is om mensen tot emotionele gezondheid te brengen zal nooit blijvend effectief zijn, als mensen niet opgeroepen worden tot volledige overgave. Als wij niets hebben om voor te sterven, hebben we ook niets om voor te leven. Liefde wordt niet verzadigd totdat zij volledig antwoord kan geven aan Degene, die ons het eerst heeft liefgehad. Een God met een hart vol van overgave schiep ons met de behoefte en het verlangen om met volle overgave te antwoorden. 

1 Joh.4:19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.  

F3: Het verlangen om gefascineerd te zijn. 
Het verlangen om gefascineerd te zijn wordt bevredigd door de openbaring van de unieke schoonheid van onze Koning-Bruidegom. Wij hebben een diepe behoefte om verwonderd te zijn en ontzag te hebben, zodat wij emotioneel gezond kunnen functioneren. De kracht om innerlijk ontroerd en enthousiast te zijn is iets waar wij allemaal naar verlangen, want onze fascinerende God schiep ons met de behoefte om gefascineerd te zijn. Wanneer wij niet door Hem gefascineerd worden, raken wij op den duur verveeld en geestelijk passief, waardoor wij gefascineerd zullen raken door alternatieven in de wereld.  

Maar de Vader zal de schoonheid van Jezus gebruiken om in de eindtijd de gemeente te fascineren met haar Bruidegom. Wij hebben een heel mensenleven nodig om de berg van fascinatie te beklimmen door meditatie in het woord van God en door de openbaring van de schoonheid van Jezus te benaderen met een hart vol toewijding. De schoonheid van de Heer bereikt zijn hoogtepunt in de openbaring van onze Koning-Bruidegom, Jezus Christus; deze Koning-Bruidegom is zo mooi dat de Heilige Geest met het wapen van fascinatie het hart van de gelovigen in de eindtijd tot verrukking zal brengen, zodat de gelovigen van de eindtijd de grootste onderdrukking van alle tijden zullen overwinnen door vurige liefde. 

Ps.27:4 Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in Zijn tempel. 

Jes.4:2 Op die dag zal de Spruit van de Heer als een kostbaar sieraad zijn (dit is letterlijk vertaald). De rijke vrucht van het land zal elke Israëliet, die ontkomen is, met trots en met schoonheid vervullen. 

Jes.33:17 Met eigen ogen zul je de Koning in al Zijn schoonheid aanschouwen, weldra zul je een land zien dat zich uitstrekt tot in de verte. 

De wereldse entertainment-industrie is gebouwd op deze menselijke behoefte, maar maakt er grof misbruik van en vernielt het menselijke hart, wanneer wij er op een verkeerde manier aan deelnemen. Wij hebben echter de mogelijkheid om te genieten van de diepe dingen van God, Zijn geweldige glorie, schoonheid en majesteit. De Heilige Geest is de persoon die de diepten van God doorzoekt en aan ons openbaart. 

1 Kor.2:9-10 Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft. God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. 

Wij worden uitgenodigd om samen met de Heilige Geest op zoek te gaan naar de verborgen schatten van de diepten van Gods majesteit, die doelbewust verborgen worden gehouden in het hart van God; dit is de jacht op een bijzonder grote schat, die doorgaat tot in eeuwigheid. Onze verwondering over het mysterie van Gods schoonheid creëert een boeiende heilige nieuwsgierigheid, waarin geen plaats is voor verveling.  

Spr.25:2 Eer aan God, omdat Hij dingen verbergt, eer aan de koning, omdat hij dingen onderzoekt. 

Ps.31:20 Hoe groot is het geluk dat U hebt weggelegd (= weggeborgen) voor wie U vrezen,  dat u bereid hebt voor wie schuilen bij U, heel de wereld zal het zien. 

Wij hebben God nodig om God te leren kennen; er bestaat geen grotere extase dan wanneer God Zichzelf aan de menselijke geest openbaart. Wanneer God de Heilige Geest openbaring geeft over God de Zoon, begint er zich een geweldige kracht in onze emoties te ontwikkelen. Zelfs kleine tekens van deze diep verborgen dingen kunnen het menselijke hart, dat beperkt is door plaats en tijd, in opwinding brengen of perplex doen staan (2Kor.5:13, Openb.1:17+4:2, Jes.6:5). Dat is de extase van de hemel. 

F4: Het verlangen om schoonheid te bezitten en te voelen. 
Het verlangen om mooi te zijn en schoonheid te ervaren wordt verzadigd door de openbaring van de Goddelijke schoonheid, die aan verloste mensen wordt gegeven. God draagt Zijn schoonheid aan ons over in de hoogste mate die maar mogelijk is binnen de schepping; het is een schoonheid, die ver uitstijgt boven die van de engelen. Maar onze cultuur heeft een obsessie ontwikkeld voor uiterlijke schoonheid en ijdelheid, die op een verkeerde manier antwoord geeft aan dit diepe verlangen van de mens.  

Alleen God kan dit verlangen vervullen. De schoonheid die God bezit wordt aan Zijn volk overgedragen door de verlossing; wij worden versierd met de schoonheid van de Heer, omdat Hij Zijn verlosten mooi maakt. Wanneer wij ons mooi voelen voor God door de glorie van Zijn tegenwoordigheid in ons leven, wordt er diep in ons hart een enorme kracht vrijgezet. Onze schoonheid in verlossing bereikt haar hoogtepunt in de openbaring van de Bruid van Christus, het zgn. bruidsperspectief. 

Jes.61:3 ……om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid.  

Ps.90:16-17 Toon Uw daden aan Uw dienaren, maak Uw glorie (hadar = versiering, pracht) bekend aan hun kinderen. Laat ons Uw genade (no’am = schoonheid, lieflijkheid) zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat. 

F5: Het verlangen om groot en succesvol te zijn. 
Het verlangen om groot te zijn en succes te hebben wordt verzadigd in het openbaar maken van verloste mensen, die samen met Jezus aan de rechterhand van de Vader op Zijn troon worden gezet. 

Openb.3:21 Wie overwint zal samen met Mij op Mijn troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met Mijn Vader op Zijn troon zit. 

Wij zullen dan de verhevenheid en de glorie volledig ervaren, waar we nu al zo enorm naar verlangen. We worden dan verheven tot de hoogste positie van heerschappij in de hele schepping, waarbij we de grootst mogelijke verantwoordelijkheden en taken toebedeeld krijgen in de eeuwige stad. Jezus laat ons delen in Zijn troon en heerschappij; wij zijn dan volledig Zijn Bruid en partner geworden.  

Wij zijn dan getrouwd met de adeldom en de welvaart van de hemel; we zullen een eeuwige en onvoorstelbare rijkdom bezitten, want we horen bij de aristocratie van de eeuwigheid. De nederigheid van de Bruid is gebaseerd op grote dankbaarheid én diepe verliefdheid; deze nederigheid overstijgt alle trots van de hemelse rangordes. In het leven op aarde geldt de gouden regel dat wij succesvol zijn wanneer God ons liefheeft en wij Hem liefhebben. Wij zijn geliefd door God en wij zijn liefhebbers van God; dáárom zijn wij succesvol. 

F6: Het verlangen om een diepe en blijvende invloed te hebben.  
Het verlangen om een diep ingrijpende invloed te hebben wordt verzadigd door de zalving met de Heilige Geest tot dienstbaarheid (2Kor.1:21, 1Joh.2:27), die een eeuwige beloning krijgt. Wij zijn gemaakt om te genieten van het geven aan anderen, waardoor zij gelukkig worden; God heeft ons bedoeld om belangrijke bijdragen te leveren en overvloedig uit te delen.  

Hand.20:35 …… de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. 

Matt.22:37-40 Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat. 

Diep in ons hart zijn wij gemaakt om te leven volgens de twee grote principes van het woord van God, het eerste en grote gebod om God lief te hebben met alles wat in ons is in harmonie met het tweede gebod om onze naaste lief te hebben als onszelf. Het is een dwaze illusie om te denken dat we alleen het eerste gebod kunnen vervullen zonder dat dit consequenties heeft voor het tweede gebod, want deze twee geboden vormen één geheel. Samen worden ze vervuld in de Grote Opdracht, die de Heer Jezus aan Zijn gemeente gegeven heeft om de hele wereld te bereiken met het evangelie.  

Matt.28:18-20 Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.  

De verliefde Bruid verlangt ernaar om in een volwassen huwelijksrelatie een gelijkwaardige partner te zijn voor Jezus de Bruidegom. Hij wil ons inschakelen in dienstbaarheid aan de Grote Opdracht; als we daaraan meewerken zal dat ons leven geheel opnieuw definiëren. 

F7: Het verlangen naar intimiteit zonder schaamte. 
Dit verlangen naar intimiteit wordt verzadigd door de onthulling van de tedere genegenheid van onze hemelse Bruidegom. Wij krijgen deel aan romantische hartstochten, die ons in staat stellen om intimiteit met de Drie-Enige God te ervaren. De Bruid ervaart dan intense relatie met Jezus, die met grote passie eeuwige en heilige geheimen met ons deelt. 

Ef.5:31-32 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk. 

1 Kor.13:12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.  

1 Joh.3:2 Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is. 

Om deze liefde van de Bruidegom te kunnen genieten is het nodig, dat onze harten zacht gemaakt worden, zodat wij iets kunnen voelen van wat Hij voor ons voelt (Ef.3:17-19). Daarom moeten wij voor alles bidden, dat de capaciteit van onze emoties vergroot wordt om Zijn passie beter te kunnen ervaren. Ons gebed mag zijn: Vader, laat Uw Zoon mij kussen; laat Jezus Zijn hand op mijn hart leggen, zodat mijn vermogen om Zijn genegenheid te ervaren groter wordt.  

We zullen niet alleen Zijn grote passie voor ons kennen, we zullen ook volledig inzicht krijgen in de eeuwige geheimen van God (Efez.3:9-11), die nu al ten dele aan ons geopenbaard worden. We zullen volledig door Hem gekend zijn zonder dat wij ons hoeven te schamen (Gen.2:25), volledig vrij van de angst om alleen gelaten te worden. Hij kent al onze geheimen die voor anderen verborgen zijn; en Hij neemt deel aan onze pijn en worsteling, onze zonde en schaamte. Hij wandelt met ons door ons hele leven heen en vergeeft ons, voelt onze pijn en gebreken, en beschermt ons door met grote wijsheid onze tekortkomingen stap voor stap te onthullen om ze te reinigen, te vergeven en te genezen, want Hij gelooft in ons én Hij heeft plezier in ons. 

G: Het hoogste verzoek van de Bruid. 

G1: De grootste wens van Salomo. 
1 Kon.3: 5-12 Die nacht verscheen de Heer hem daar in een droom. Vraag wat je wilt, zei God, Ik zal het je geven……Schenk Uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik Uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van U? Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg,  en Hij zei tegen hem: Omdat je hierom vraagt …… het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, zal Ik je wens vervullen

In het begin van zijn leven als koning van Israël had Salomo een dynamische wandel met God. God bezocht hem in een droom en testte hem door hem alles aan te bieden, wat hij aan God zou vragen; elk verzoek zou gehonoreerd worden. Salomo vroeg echter alleen maar om veel wijsheid, en hij deed daarmee God een groot plezier; daarom gaf God hem zeer veel wijsheid. Maar God gaf hem ook nog alles waar hij niet om gevraagd had, namelijk rijkdom, roem, overwinning en een lang leven. Het boek Hooglied is dus door de inspiratie van de Heilige Geest gegeven aan een mens wiens hart vol van de wijsheid van God was door zijn intieme relatie met God.   

G2: De grootste wens van de Bruid. 
Op dezelfde manier als bij Salomo vraagt de Heer aan de Bruid van Christus om alles te vragen wat zij maar wil binnen het raam van de wil van God. Maar ook zij wordt hierin getest om te zien of er andere verlangens zijn dan haar verlangen naar de Bruidegom Zelf. 

Marc.11:24 Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. 

Joh.14:13 En wat jullie dan in Mijn naam vragen, dat zal Ik doen. 

Joh.14:14 Wanneer je iets in Mijn naam vraagt, zal Ik het doen. 

In de eerste plaats begint het boek Hooglied met een indringend verzoek van de Bruid aan God de Vader: ‘Laat Hij mij mogen kussen met zijn mond.’ Hiermee erkent zij dat de Vader de autoriteit heeft over de hemelse Koning, en dat de Vader degene is die de Vredevorst gezonden heeft, en dat de Vader degene is die de tijden en momenten van Zijn Zoon in Zijn handen houdt. 

In de tweede plaats is het verzoek om de Goddelijke kus haar allergrootste wens. Hiernaar verlangt zij meer dan naar macht, aanzien en aards genot; hiernaar verlangt zij ook meer dan naar kracht van wonderen en tekenen. Dit openbaart haar geestelijke honger naar de diepere dingen van God; zij is ontwaakt voor nieuwe heilige verlangens. Zij heeft een diepe hunkering naar de zeven dimensies van het leven met Jezus; dit verlangen domineert haar gedachten en passies.  

De profetische test voor het leiderschap van de gemeente van Jezus in de eindtijd wordt  

ontdekt in datgene, waar de leiders het meest om vragen. Zullen zij méér vragen om de kracht van Zijn hand of zullen ze méér vragen om het voorrecht Zijn aangezicht te mogen zien? Als zij vragen om de diepste intimiteit met Jezus, zullen ze ook het voorrecht mogen proeven de kracht van Zijn hand te ervaren. 

Ps.27:4 Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, en Hem te ontmoeten in Zijn tempel.  

Luc.10:42 Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen 

Fil.3:13 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 

H: De Goddelijke kus en het Goddelijk zegel. 

H1: De kus aan het begin en het zegel aan het eind van Hooglied. 
De reis van de Bruid begint met het verlangen naar een kus (Hgl.1:2) en eindigt met het ontvangen van het zegel van vurige liefde (Hgl.8:6); tussendoor ontvangt zij de voortdurende omarming van de Bruidegom (Hgl.2:6, 8:3). Dit zijn de drie belangrijkste beeldspraken van Goddelijke passie. Haar roep om de kussen van Zijn mond resulteert in het ontvangen van een zegel van bovennatuurlijke liefde op haar hart. Zij schreeuwt het uit om een Goddelijke kus en God geeft haar antwoord door haar hart te verzegelen met de vurige vlam van Gods liefde. Aan het einde van dit Goddelijke liefdesverhaal staat haar hart in vuur en vlam met de liefde van God.  

Deze Goddelijke kus opent het menselijke hart, zodat het kan groeien in de bekwaamheid om van God te ontvangen. Een ontvankelijk hart wordt in beperkte mate aan iedere gelovige gegeven bij zijn wedergeboorte, maar het doel is om te groeien naar een grotere mate van ontvankelijkheid. Deze roep om de Goddelijke kus is niet een algemeen verzoek om meer genade van God op diverse terreinen; het is een specifiek verzoek om groei en diepgang op het gebied van intimiteit met de passie van Gods hart te kunnen ervaren. De kus spreekt van een ontvankelijke geest, die inzicht krijgt; het zegel spreekt van een verlicht hart, dat in staat is om volledig te ontvangen. 

Ef.1:17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht  schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. 

Ef.1:18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, en hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. 

H2: De drievoudige zalving van de Goddelijke kus. 
De Goddelijke kus geeft ons een zalving van de Heilige Geest op drie terreinen: 

1e: de zalving om te ontvangen (Ef.1:17), namelijk openbaring van de Heilige Geest over het zevenvoudige bruidsperspectief. 

2e: de zalving om lief te hebben (Ef.3:16), wat spreekt van een door de Heilige Geest bekrachtigd hart dat vol van liefde is. 

3e: de zalving om bekend te maken (Ef.3:8), wat spreekt van een vaardigheid om het evangelie in de kracht van God te kunnen communiceren. 

De Goddelijke kus opent het hart door een specifieke openbaring over de schoonheid van de Bruidegom en de Bruid in het liefdesverhaal van het evangelie. Dit stelt de gelovige in staat om in een nieuwe dimensie van begrip te leven; de kus van Gods woord versterkt het bruidsperspectief door middel van Goddelijke openbaring. De Bruid vraagt om een open hart dat de schoonheid van Bruidegom én Bruid kan zien, wat resulteert in een romantische context, waarbinnen de twee grote geboden en de Grote Opdracht het beste vervuld kunnen worden. 

I: Goddelijke doelen cultiveren.
We moeten onderscheid maken tussen ons verlangen om Jezus hartstochtelijk te zoeken en onze groei in geestelijke volwassenheid. Onze bedoelingen spreken van de roep in onze geest, waarmee we ons hart op het juiste spoor zetten; dit is het hoogste doel en intentie van ons leven. We moeten bij de Heer naar deze genade zoeken door bij Hem te wachten, totdat dit werkelijk het belangrijkste en sterkste doel in ons leven wordt. Als onze intenties in overeenstemming met het woord van God zijn, zal onze geestelijke groei naar volwassenheid door de tijd heen toenemen.  

Maar als de mate van onze geestelijke groei voor ons belangrijker is dan het doel om Hem te kennen, lopen we enerzijds het gevaar trots te worden op wat we ontvangen hebben, maar anderzijds zullen we ons beschaamd voelen wanneer we tekort schieten. We eindigen dus in trots als we het goed doen, en we eindigen in veroordeling als we het slecht doen. Maar in beide gevallen zijn we op een zijspoor geraakt, want het hoofddoel in het woord van God is dat wij onze aandacht richten op de schoonheid van Jezus. Ons hart moet niet gericht zijn op onszelf maar op Hem; dan zal Hij Zijn werk in ons doen en ons laten groeien in geestelijke volwassenheid, zodat wij bij Zijn terugkeer compleet zullen zijn. 

1 Kor.1:8 Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. 

Fil.1:6 Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook voltooien zal op de dag van Christus Jezus. 

1 Tess.5:23-24 Moge de God van de vrede Zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en moge heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet Zijn belofte gestand. 

God beoordeelt ons leven niet n.a.v. wat we tot stand hebben gebracht, maar n.a.v. de bedoelingen van ons hart. Hij kijkt naar de zaadjes die in onze geest sluimeren; en Hij ziet de schreeuw van een gewillige geest, ook in de context van het zwakke menselijke leven (Matt.26:41). Hij beloont de positieve, verborgen motieven in ons hart. 

1 Kor.4:5 Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. 

De erfenis van Jezus is een Bruid, die naar Zijn zevenvoudige kus verlangt met vrijwillige en volwassen romantische hartstocht en genegenheid; dit is de vreugde die voor Hem lag, toen Hij naar het kruis ging (Hebr.12:2). Deze Bruid roept om Zijn kus, omdat zij niet langer tevreden is met haar oorspronkelijke ervaring van verlossing; zij heeft een diepe honger om Jezus lief te hebben volgens de belofte van Joh.17:26. Deze ontevredenheid is onmisbaar om te kunnen groeien en is een gave van de Heilige Geest. 

Matt.5:6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 

J: Het drievoudig karakter van de roep van de Bruid.
Het verlangen van de Bruid en haar intentie om de kussen van Jezus te ontvangen raakt drie belangrijke gebieden in het leven. Ten eerste is er een profetische roep over wat God aan het doen is op de aarde. Ten tweede is er een grote filosofische roep, die antwoord geeft aan de vraag waarom wij op aarde bestaan. Ten derde is er een grote psychologische roep, die antwoord geeft aan de manier waarop ons hart functioneert; deze geeft inzicht in de vraag hoe wij gelukkig kunnen worden. 

J1: De grootste profetische roep. 
In de eerste plaats is de roep van de Bruid bijzonder profetisch over de hele aarde; de Heilige Geest is bezig om deze roep wakker te maken in het hart van Gods volk. De mogelijkheid om anderen te dienen is niet voldoende om ons hart volledig vervulling te geven; het Lichaam van Christus zal pas volledig voldoening vinden in de kussen van Zijn mond. Het is het grootste verlangen van de Heilige Geest om het hart van de Bruid van Christus volledig in beslag te nemen voor de Zoon van God.  

God zal een volk hebben dat Hem liefheeft in al zijn kracht, waardoor het eerste en grote gebod weer op de eerste plaats komt. Dit eerste gebod (Matt.22:37) is de roep om totale overgave in liefde. Deze roep zal in de eindtijd zo sterk worden, dat de Bruid samen met de Heilige Geest zal uitroepen: Kom! Amen. Kom, Heer Jezus! (Openb.22:17+20). Dit zal de roep zijn, die Christus gaat beantwoorden: Ja, Ik kom spoedig! (Openb.22:20).  

J2: De grootste filosofische roep. 
Als iemand Jezus liefheeft, is hij pas werkelijk succesvol (Efez.6:24); als iemand Jezus niet liefheeft, is hij een eeuwige mislukkeling (1 Kor.16:22). Daarom is deze roep de absolute definitie van succes en doelgerichtheid. In de absolute betekenis zijn wij als liefhebbers van God succesvol, ongeacht wat er verder in ons leven ook gebeurt. Het is onze erfenis om liefhebbers van God te zijn, want zo heeft Hij ons gemaakt. Als wij weten dat God ons oneindig liefheeft en het ons verlangen is om Hem lief te hebben, zijn wij eeuwig succesvol.

Dat is de kern van onze identiteit en het is dus niet afhankelijk van wat anderen voor ons doen of wat wij voor anderen doen. We kunnen misschien door seizoenen heen gaan, waarin alles mislukt, een tijd waarin we de zonden in ons leven niet lijken te kunnen overwinnen; maar als wij God liefhebben, zijn wij succesvol, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Joh.4:19). God is het meest verheerlijkt in ons, als wij het meest verzadigd zijn in Hem. 

J3: De grootste psychologische roep. 
Deze roep om de kussen van de Bruidegom is de diepste schreeuw die vanuit onze ziel klinkt. Deze roep geeft definitie aan de manier waarop het menselijke hart verzadigd moet worden, de manier waarop wij werkelijk geluk kunnen ervaren. God heeft de menselijke ziel zo ontworpen, dat de ervaring van Gods liefde door de openbaring van de Heilige Geest de meest vreugdevolle en plezierige ervaring is, die een mens kan ervaren. Er bestaat géén grotere extase voor de mens dan wanneer de Heilige Geest de kussen van onze Bruidegom aan de menselijke geest openbaart. Het menselijke hart is gemaakt om God lief te hebben met het hele hart.  

Er bestaat geen werkelijke pastorale hulp, die mensen tot heelheid kan brengen zonder de hartstochtelijke en gepassioneerde achtervolging van God. Het werkt niet, want zo zijn wij niet gemaakt; wij zijn gemaakt om te roepen om de kussen van Zijn mond. Wanneer wij God niet liefhebben met ons hele hart, raakt ons emotionele leven uit balans, want wij functioneren pas volledig als wij ons in gepassioneerde liefde uitstrekken naar God. Als wij niets hebben om voor te sterven, hebben wij ook niets om voor te leven; zo heeft God het menselijke hart gemaakt.  

Het grootste deel van de mensheid, inclusief een groot deel van de kerk van Christus, sterft aan louter verveling en saaiheid, omdat mensen niet begrijpen dat ze gemaakt zijn om hartstochtelijk verliefd te zijn op God. Gebed en gehoorzaamheid zijn van veel groter belang dan succes, uiterlijk, gemakzucht en vele andere aardse genoegens. Zonder de kussen van onze hemelse Bruidegom zullen we vervallen in vele compromissen; Zijn kussen zullen echter een grote loyaliteit voor Hem in ons hart bewerken op alle terreinen van het leven. Dit vurige gepassioneerde hart, dat vrijgezet is door Zijn liefde en van angst bevrijd is (1Joh.4:18), staat lijnrecht tegenover de wereldwijde angst, die de mensheid in de eindtijd in een wurgende greep zal houden (Luc.21:25-26).  

K: Rust vinden in de Goddelijke kus.
Er zijn twee soorten rust beschikbaar voor volgelingen van Jezus; zij worden beide genoemd in de uitnodiging van Christus in Matt.11:28-30.  

Matt.11:28 Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.  

Dit is de rust die wij ontvangen, wanneer wij kennis krijgen over de vergeving van onze zonden door het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. Wij zullen nooit uitgekeken raken op wat God voor ons gedaan heeft door Jezus Christus in de vergeving van onze zonden en de kwijtschelding van onze schuld. Hij geeft ons deze rust.  

De tweede soort rust is een rust, die wij moeten leren door te aanvaarden dat alles in ons leven Hem toebehoort; dit heeft te maken met de intentie van ons hart. Door het leerproces van het boek Hooglied heen leren wij te rusten in de intimiteit met onze hemelse Bruidegom, die wij ontvangen door de openbaring van de Heilige Geest, wat veel meer inhoudt dan kennis over de vergeving van onze zonden. 

Matt.11:29 Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden…. 

Augustinus (354-430 AD) zei: “Een mens vindt geen rust, totdat hij rust vindt in God.”  

L: Hoe communiceert Jezus deze kus met ons? 

L1: Door persoonlijke meditatie in het woord van God. 
Meditatie is de meest effectieve manier om het woord van God te gebruiken in een persoonlijk gesprek met Christus; meditatie is iets anders dan Bijbelstudie. In meditatie gebruiken wij de Bijbel als gebedsboek en geven wij ons hart aan Hem en ontvangen wij Zijn hart terug door het woord van God.

De lieflijkheid van de Heilige Geest maakt ons hart zacht door meditatie in het woord. In dit proces wordt ons hart gekust door de lieflijkheid, die van Zijn lippen vloeit (Ps.45:3). Bij Bijbelstudie bestaat altijd het gevaar dat wij studeren uit verkeerde motieven, waardoor wij Christus in het woord voorbij lopen.  

Joh.5:39-40 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij, maar bij Mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. 

L2: Door het woord van God d.m.v. anderen. 
Jezus kust ons ook met Zijn woord in de vorm van preken, liederen, getuigenissen, profetieën en persoonlijke gesprekken.  

L3: Door bovennatuurlijke communicatie.
Jezus kust ons ook d.m.v. bovennatuurlijke openbaring van de Heilige Geest. Dit kan gebeuren door dromen in de nacht, of door ontmoeting met engelen, door visioenen, of gewoon door het zachte fluisteren van Zijn stem in ons hart. Jezus heeft ons beloofd, dat wij Zijn stem zullen verstaan (Joh.3:29, 5:25, 10:27, 18:37).  

L4: Door de bediening van anderen. De kus van Jezus komt ook tot ons, wanneer anderen voor ons bidden, of ons vriendelijk behandelen. Vriendschap met medegelovigen is ook een kus van de hemelse Bruidegom. Laten we ons daarom voortdurend uitstrekken naar de kussen van Jezus de Bruidegom op de vele manieren waarin Hij die ons aanreikt. 

Getekend: V.v.d.B.

Copyright betekent voor uitsluitend de studieartikelen op deze website: ‘Right to copy’. Eenieder mag voor studiedoeleinden de artikelen gebruiken en als nodig aanpassen.