God de Vader is de Initiatiefnemer

God de Vader als initiatiefnemer. 

Hooglied 1:2 Laat hij mij mogen kussen met zijn mond! 

A: God is de Vader van Jezus de Bruidegom.
Hgl.1:2 Laat hij mij mogen kussen met zijn mond! Want jouw liefde is veel beter dan wijn. 

Het is heel opmerkelijk dat de Bruid in de allereerste zin van het boek Hooglied over haar Bruidegom spreekt als ‘hij’, terwijl ze in de tweede zin spreekt over ‘jouw’. Blijkbaar spreekt zij in de eerste zin tegen Iemand anders, en zij spreekt met Hem over de Bruidegom. Pas in de tweede zin van deze tekst spreekt ze tegen de Bruidegom Zelf. Deze Persoon uit de eerste zin blijkt zelfs autoriteit te hebben over de Bruidegom, want de Bruid vraagt Hem of Hij aan de Bruidegom toestemming wil geven om haar, de Bruid, te mogen kussen. Vers 2 in zijn geheel is dus zowaar een driehoeksgesprek! 

Deze gezaghebbende Persoon heeft zoveel gezag en invloed in het leven van de Bruidegom, dat Hij bij machte is om de Bruidegom te stimuleren de Bruid te kussen. Deze Persoon kan niemand anders zijn dan de Vader van de hemelse Bruidegom, die Zijn Zoon in de wereld gezonden heeft om de Bruid te winnen met Zijn liefde. Het initiatief tot het bruidsperspectief ligt dus bij de Vader van Jezus; Hij is de grote Ontwerper van de hemelse bruiloft en de Bruid spreekt eerst tegen God de Vader. Zij vraagt aan de Vader of Hij Zijn Zoon de volmacht wil geven om haar, de Bruid, te kussen; de Vader neemt het allereerste initiatief. 

Gen.2:18 God, de Heer, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. 

Matt.22:2 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning, die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 

De echte genade van het evangelie is dat God de Vader de initiatiefnemer is die door Zijn gepassioneerde liefde ons binnenleidt in een leven van passie met Jezus, waarbij de Vader altijd de initiatiefnemer blijft. Zijn passie voor ons maakt in ons een passie voor Jezus wakker, en Jezus Zelf zal ons altijd blijven wijzen op het hart van de Vader om de passie van deze hemelse huwelijksrelatie in vuur en vlam te houden. 

Joh.17:26 Ik heb hun Uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen. 

Om die reden begon Paulus de meeste van zijn brieven aan de gemeenten met een zegen  waarin de Vader als eerste genoemd werd, want de Vader is de grote Architect van het plan voor de eeuwigheid. 

Rom.1:7 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.  

Zie ook 1Kor.1:3, 2Kor.1:2, Gal.1:3, Ef.1:2, Fil.1:2, 2Tess.1:2. 

B: De Vader is onze toegangspoort tot Jezus.
Joh.6:44 Toch kan niemand bij Mij komen tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem bij Mij brengt. 

In Matt.16:13-20 vroeg Jezus aan Zijn leerlingen wat de mensen in het algemeen over Hem dachten; zij gaven Jezus ten antwoord dat de mensen verschillende meningen over Jezus hadden. Daarna vroeg Jezus wat de leerlingen zelf over Jezus dachten, waarop Petrus zei dat Jezus, de Messias, de Zoon van de levende God was. Toen zei Jezus het volgende: 

Matt.16:17 Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen geopenbaard, maar door Mijn Vader in de hemel. 

Jezus maakte in beide teksten bijzonder duidelijk dat mensen Hem alleen maar kunnen leren kennen als de Vader in de hemel aan hen laat zien wie Jezus is. Ook al kunnen mensen de Vader niet zien, toch wordt de openbaring over Jezus in hun leven altijd bepaald door de ontvankelijkheid van hun hart voor de stem van God de Vader. 

Joh.6:45b Iedereen die naar de Vader luistert en van Hem leert, komt bij Mij. 

Ook al bestuderen sommige mensen de Bijbel omdat zij op zoek zijn naar eeuwig leven, toch kan het gebeuren dat hun hart geen liefde voor God heeft; zij hebben een sterk ingebouwde weerstand waardoor zij niet luisteren naar de stem van de Vader, zodat zij geen openbaring kunnen ontvangen over de ware identiteit van Jezus Christus. 

Joh.5:39-43 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij, maar bij Mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat de mensen Mij moeten eren, maar Ik ken u: u hebt geen liefde voor God in u. Ik ben gekomen namens Mijn Vader, maar u accepteert Mij niet. 

Joh.8:42-43 Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben, want Ik ben bij God vandaan gekomen toen Ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens Mezelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woorden niet kunt aanhoren.  

Daarom is het voor ons van groot belang om te begrijpen dat de Vader degene is die ons het boek Hooglied binnenleidt om te groeien in een gepassioneerde liefdesrelatie met Zijn Zoon Jezus Christus, onze hemelse Bruidegom. De Vader is de allereerst genoemde persoon in het boek Hooglied, en hoewel Hij verder niet rechtstreeks genoemd wordt, is Hij de belangrijke spil om Wie alles draait.  

Het is precies zoals in het boek Ester, waarin de naam van God niet genoemd wordt, terwijl Zijn soevereiniteit en macht duidelijk te zien zijn. Het was de God van Israël die in het boek Ester voor de redding van het volk zorgde; het is de Vader van onze Heer Jezus Christus die in het boek Hooglied de Initiatiefnemer van het bruidsperspectief is. 

Rom.11:33+36 Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk Zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk Zijn wegen…… Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.   

C: De Vader heeft gezag over de openbaring van de identiteit van Jezus.
Matt.11:27 Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. 

Er is maar één Persoon die de volledige kennis bezit over de ware identiteit van Jezus Christus, en die Persoon is God de Vader. Alléén Hij bezit alle kennis over de eeuwige oorsprong van Jezus, Zijn eeuwige glorie als de Zoon van God, Zijn komst als mens op aarde, en Zijn eeuwige bestemming als Koning-Bruidegom. De Vader heeft het volledige gezag over Zijn Zoon Jezus; Jezus is in alle dingen volledig afhankelijk van Zijn Vader, want zo is Hun relatie geweest vanaf de eeuwigheid en zo zal Hun relatie altijd zijn tot in de eeuwigheid. 

Openb.1:1 Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. 

Het boek Openbaring is letterlijk wat de eerste woorden zeggen, namelijk een openbaring over de persoon en identiteit van Jezus Christus. In dit boek gaat het in de eerste plaats niet om de feiten en gebeurtenissen van de eindtijd maar om de positie van Jezus Christus, zowel vóór als tijdens en ná de eindtijd. En wanneer wij mediteren op de dingen die gebeuren gaan, komen we terecht bij het hart van Jezus, want datgene wat Hij in de eindtijd gaat doen wordt bepaald door wie Hij is. Nu zegt deze tekst ook dat Jezus de openbaring over Zichzelf uit de handen van de Vader ontving; m.a.w. Hij kon niet Zelf beschikken over Zijn eigen openbaring. Het was de Vader die besliste wanneer dit boek Openbaring onthuld moest worden, en het was de Vader die besliste welke mate van openbaring over Jezus wel of niet bekendgemaakt moest worden.  

De Vader bepaalde de hoeveelheid openbaring over de identiteit van Jezus en Hij gaf deze beperkte informatie aan Zijn Zoon. Jezus gaf deze informatie weer door aan een engel, die vervolgens deze informatie weer doorgaf aan de apostel Johannes, die op dat moment in ballingschap was op het eiland Patmos dat voor de kust van Turkije ligt. Johannes moest deze informatie weer doorgeven aan zeven christelijke gemeenten in het westen van Turkije. Maar het was de Vader die bepaalde wat wel en niet onthuld mocht worden over de identiteit van Jezus. Ook in dit opzicht was Jezus afhankelijk van Zijn Vader, uit Wie en door Wie en tot Wie alle dingen zijn ontstaan. 

Joh.5:19-20 Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit Zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat Hem alles zien wat Hij doet. 

Joh.5:30 Ik kan niets doen uit Mijzelf; Ik oordeel naar wat Ik hoor, en Mijn oordeel is  

rechtvaardig omdat Ik Mij niet richt op wat Ikzelf wil maar op de wil van Hem die mij gezonden heeft. 

D: De Vader bepaalt zowél de positie als de identiteit van Zijn Zoon Jezus.  

D1: Jezus is door de Vader aangesteld als de Zoon van God.
Ps.2:7 Hij sprak tot mij: Jij bent Mijn zoon (zie ook Hebr.1:5). 

Spr.8:30 Ik was Zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in Zijn aanwezigheid. 

Ps.89:27 Hij zal tot Mij roepen: U bent mijn Vader, mijn God, de Rots die mij redt!  

D2: Jezus is door de Vader aangesteld als Koning over de hele schepping. 
Ps.2:4-6 Wie in de hemel troont lacht……. Ikzelf heb Mijn koning gezalfd op de Sion, Mijn heilige berg. 

Ps.89:28 Ik maak hem tot Mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen der aarde. 

Efez.1:10 …… Zijn besluit om alles in de de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. 

D3: Jezus is door de Vader aangesteld als Rechter
Hand.17:31 Want God heeft bepaald dat er een dag komt waarop Hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die Hij voor dat doel aangewezen heeft.  

Joh.5:22 De Vader Zelf velt over niemand een oordeel, maar Hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. 

Joh.5:27 En omdat Hij de Mensenzoon is, heeft Hij Hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen.   

D4: Jezus is door de Vader aangesteld als Hogepriester
Ps.110:4 De Heer heeft gezworen en komt op Zijn eed niet terug: Jij bent priester voor eeuwig. 

Hebr.5:5 Christus heeft Zich de eer om hogepriester te worden evenmin zelf verleend, dat deed Degene die tegen Hem zei: Jij bent Mijn Zoon, Ik heb je vandaag verwekt. 

D5: Jezus is door de Vader aangesteld als Erfgenaam. 
Hebr.1:2 …… Zijn Zoon die Hij heeft aangewezen als enige erfgenaam…… 

Matt.11:27 Alles is aan Mij toevertrouwd door Mijn Vader…… 

Joh.3:35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alles aan Hem overgedragen. 

D6: Jezus is door de Vader aangesteld als Hoofd van de gemeente. 
Ef.1:22-23 Hij heeft alles aan Zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die Zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.   

D7: Jezus is door de Vader aangesteld als Bruidegom. 
Gen.2:18 God, de Heer, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. 

Matt.22:2 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning, die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 

E: Het kennen van de Vader als eerste prioriteit. 
Ex.21:9 Bestemt hij haar voor zijn zoon, dan moet hij haar als een dochter behandelen. 

Deze tekst uit het boek Exodus is een geweldige profetische voorafschaduwing van een grote hemelse realiteit; het gaat in dit gedeelte over een man die een slavin koopt met de bedoeling haar als bruid aan zijn zoon te geven. Nu zeggen zowel Kol.2:17 als Hebr.10:1 dat de wet van Mozes een prachtige schaduw is van de hemelse werkelijkheid; m.a.w. God spreekt tot ons d.m.v. Ex.21:9 over een geweldig geestelijk principe. God de Vader is de persoon die ons vrijgekocht heeft uit slavernij met de bedoeling ons als een Bruid aan Zijn Zoon te koppelen. Maar Hij verplicht Zichzelf daarbij ook volgens het principe van Ex.21:9 tot onze adoptie!

Op hetzelfde moment dat wij door de Vader voorbestemd worden als Bruid voor Zijn Zoon Jezus Christus worden wij als zonen en dochters van de Vader geadopteerd. Zo ontvangen wij door de losprijs van het bloed van Jezus Christus een dubbele positie; wij worden dus zonen en dochters van de Vader en tegelijkertijd worden wij voorbestemd als Bruid van Christus. Om deze reden beschrijft de Bruidegom in het boek Hooglied vijf keer de Bruid ook als Zijn zuster (Hgl.4:9,10,12 + 5:1,2).  

Willen wij dus ons werkelijk verdiepen in het bruidsperspectief, dan is het eerst nodig dat wij openbaring ontvangen over het Vaderhart van God. Het zal altijd onmogelijk zijn om Jezus als Bruidegom te leren kennen zonder dat wij de diepte van Gods Vaderhart eerst hebben leren kennen, want het is de Vader die ons als Bruid uitkiest voor Zijn Zoon Jezus. Zoals in Gen.24 Abraham zijn knecht erop uit stuurde om een bruid te zoeken voor zijn zoon Isaäk, zo stuurt God de Vader Zijn Heilige Geest erop uit om een Bruid bijeen te brengen voor Zijn Zoon Jezus Christus. Ook Gen.24 is een profetische schaduw van een hemelse realiteit. 

F: Het kennen van de diepte van de Vaderliefde. 
Matt.3:17+17:5 Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. 

Deze twee gebeurtenissen uit het evangelie van Matteüs tonen ons de diepte van de liefde van de Vader voor Zijn Zoon Jezus Christus; Zijn liefde is zo intens dat Hij al Zijn vreugde vindt in het liefhebben van Jezus. Deze liefde is de oorsprong van al Gods handelen (Spr.8:30, Joh.3:35). 

Joh.15:9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad …. 

De mate van de liefde en de vreugde van de Vader voor Zijn Zoon Jezus Christus is dé norm van de liefde en de vreugde, die Jezus voor óns voelt. Dit geeft elke gelovige het voorrecht om zichzelf te zien als Gods favoriete persoon; we mogen onszelf daarom óók als speciale lievelingen van Jezus presenteren. 

Joh.17:23b… en zal de wereld begrijpen … dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad. 

De mate van de liefde en de vreugde van de Vader voor Jezus is volkomen gelijk aan de mate van de liefde en de vreugde, die de Vader voor ons voelt. Dat betekent dus zonder meer dat de Vader evenveel van ons houdt als van Zijn eigen Zoon Jezus. Maar het is op dit moment voor ons in dit leven op aarde vrijwel onmogelijk om ook maar iets te begrijpen van de intensiteit, waarmee de Vader Zijn Zoon Jezus liefheeft. Toch is dit de enige adequate manier om de kwaliteit van Zijn liefde voor óns te kunnen begrijpen. De realiteit dat gebroken, zwakke en zondige mensen op gelijke hoogte als Jezus staan in het liefdevolle hart van de Vader, is het hoofdthema van het boek Hooglied.  

Joh.17:26 Ik heb hun Uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen. 

De mate van de liefde en de vreugde van de Vader, die Hij voor Jezus voelt, is de mate van de liefde, die aan de gemeente van Christus wordt toebedeeld; wij zijn ontvangers van Gods bovennatuurlijke liefde.  

In elk van deze Goddelijke verklaringen spreekt de Bijbel de hoogst denkbare norm uit die maar mogelijk is; de norm is de liefde van de Vader. Dit is hoe God over Zijn volk denkt en voelt. De liefde van de Vader is daarom het absolute uitgangspunt voor de passie en de hartstocht van het boek Hooglied. Darom is het voor elke gelovige nodig om een zuiver Vaderperspectief te hebben voordat hij of zij zich werkelijk kan gaan verdiepen in het bruidsperspectief. Het boek Hooglied begint in het hart van de Vader en Hij kijkt vanaf Zijn troon toe hoe de relatie tussen Bruidegom en Bruid zich ontwikkelt in een zondige en gebroken wereld. 

G: Het grote mysterie in de brief aan de Efeziërs. 
De brief van Paulus aan de gemeente te Efeze is zonder meer één van die bijbelboeken waarin het begrip ‘geheimenis’ bijzonder centraal staat. Het Griekse woord ‘mustèrion’ – dat wij kennen als ‘mysterie’ – komt 27 keer voor in het Nieuwe Testament en daarvan maar liefst 6 keer in de brief aan de Efeziërs. Deze brief geeft ons meer dan menig ander bijbelboek inzicht in de grote geheimenissen van God. Paulus had een roeping van God gekregen om dit geheimenis bekend te maken aan de heidenen. 

Ef.3:3 Mij is in een openbaring het mysterie onthuld…… 

Ef.3:4 …… mijn inzicht in dit mysterie van Christus

Ef.3:8-9 Mij…… is de genade geschonken om aan de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie, dat in alle eeuwen verborgen was in God de Schepper van alles, werkelijkheid wordt. 

Dit grote mysterie is begonnen in het hart van God de Vader en is bedoeld om Zijn Zoon Jezus te maken tot de grote Koning-Bruidegom van de hele schepping tot in alle eeuwigheid. 

H: De grote vreugde van God de Vader. 
Ef.1:3 Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus…… 

De brief toont ons direct al aan het begin een zeer gelukkige en gezegende Vader; dit is een beeld van God dat maar zeer weinig mensen van Hem kennen. Het idee dat God een zeer gelukkige Persoon is die enorm gezegend wordt, gaat vele mensen ver boven hun verstand. Toch zegt de Bijbel: 

Ps.16:11 U wijst mij de weg naar het leven; overvloedige vreugde in Uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan Uw zijde. 

Ps.36:8-10 Hoe kostbaar is Uw liefde, God! In de schaduw van Uw vleugels schuilen de mensen, zij laven zich aan de overvloed van Uw huis, U lest hun dorst met een stroom van vreugden, want bij U is de bron van het leven, door Uw licht zien wij licht.  

Wat zijn de redenen in de brief aan de Efeziërs waarom God de Vader zo gelukkig is en zo van vreugde overstroomt? 

Ef.1:3b Hij heeft ons in Christus met talrijke geestelijke zegeningen gezegend

Ef.1:4 Hij heeft ons in Christus, voordat de wereld gegrondvest werd, vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn. 

Ef.1:5-6 Hij heeft ons naar Zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus Zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in Zijn geliefde Zoon. 

Ef.1:7 In Christus zijn wij door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. 

Ef.1:11 In Christus heeft God…… ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. 

Gezegend, uitgekozen, voorbestemd, geschonken, verlost, vergeven, toebedeeld, dat zijn de woorden die gebruikt worden om de vreugde van deze liefdevolle Vader duidelijk te maken. We hebben hier te maken met een God die overstroomt van vreugde, een zeer gelukkige God wiens vreugde al ons verstand te boven gaat. En als klap op de vuurpijl maakt Hij ons het eerste grote geheim bekend. 

I: Gods eerste mysterie: het koningschap van Zijn Zoon Jezus. 
Ef.1:8b-10 Hij heeft ons in al Zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en Zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. 

Ef.1:22-23 Hij heeft alles aan Zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die Zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.   

De eerste grote openbaring die wij in deze brief over Jezus ontvangen is dat Hij door God de Vader is aangesteld als Koning over de hele schepping in de hemel en op de aarde, over de engelen en over de mensen. De Vader heeft ons dus gezegend, uitgekozen, voorbestemd, geschonken, verlost, vergeven en toebedeeld; én Hij heeft ons Zijn grote mysterie onthuld, opdat de heerschappij van koning Jezus ons tot in het diepst van ons wezen met alle volheid van God zou vervullen. Om deze vervulling zo compleet mogelijk te maken ontvangen wij de Heilige Geest als een voorschot op de eeuwigheid. 

Ef.1:13b-14 In Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.   

Toch is het koningschap van Jezus één aspect van de waarheid van God de Vader; er is nog meer! 

J: Het kennen van het Vaderhart van God. 
Ef.1:17-19 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.   

Dit is het eerste van de twee grote gebeden die Paulus uitsprak voor de christenen van Efeze. Dit eerste gebed is een apostolisch gebed met enorme dimensies. Paulus bad twee dingen voor de gelovigen, en dit geldt ook voor ons. 

1) een geest van inzicht in wat geopenbaard is opdat wij de Vader van alle luister zullen leren kennen. Het kennen van de Vader is prioriteit nummer één, en deze kennis groeit in ons wanneer wij inzicht krijgen in alles wat Hij geopenbaard heeft. Het kennen van het Vaderhart van God is het ontvangen van openbaring over alle heerlijke geheimen van God, want Hij is de Vader van alle luister. 

2) een verlicht hart waardoor wij drie belangrijke dingen kunnen zien; ten eerste de werkelijk overweldigende hoop die Zijn roeping ons geeft, ten tweede een heerlijk uitzicht op de luister die wij in de eeuwigheid zullen ontvangen, en ten derde een begrip van de geweldige kracht waarmee Gods macht ons sterk maakt. Een geest van inzicht en een verlicht hart stellen ons in staat om God de Vader te leren kennen in al Zijn diepte. Dit is het uitgangspunt voor de hele verdere brief. 

1 Kor.2:9-12 Maar het is zoals geschreven staat: Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft. God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in Zijn goedheid heeft geschonken.  

K:  Een belangrijk omslagpunt in de brief. 
Ef.3:14-19 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, naar Wie de hele familie (letterlijk) in de hemelsferen en op aarde genoemd wordt. Moge Hij vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.  

Tot nu toe sprak Paulus vanuit de liefde van de Vader die Hij voor ons heeft (Ef.1:4+2:4) met als gevolg geweldige grote zegeningen. Maar in Ef.3:14 bad Paulus zijn tweede grote gebed voor de gelovigen; dit tweede apostolische gebed is een keerpunt in de brief. In zijn eerste gebed bad Paulus om een geest van inzicht en openbaring, zodat wij het Vaderhart van God zouden leren kennen. Maar in zijn tweede gebed bad Paulus om een krachtige impuls van de Heilige Geest in onze inwendige mens, opdat er in ons een geweldige transformatie plaats zou kunnen vinden. 

Ef.3:17 …… zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 

In zijn eerste gebed bad Paulus dat de gelovigen diep geworteld zouden raken in de liefde van God de Vader, en dat zij een open oog zouden krijgen voor al Zijn zegeningen. Maar in zijn tweede gebed bad Paulus dat zij door een geestelijke impuls van kracht geworteld en gegrondvest zouden raken in de liefde van God de Zoon. Ef.1:3 t/m 3:16 heeft de liefde van Gods Vaderhart als centrale thema, maar Ef.3:17 t/m 5:33 heeft de liefde van Jezus, de Zoon van God, als centrale thema; aan het eind van de brief komen deze twee hoofdthema’s weer bij elkaar in een geweldige slotconclusie. En voordat we bij het einde van de brief komen, worden we als volgt aangespoord. 

Ef.5:1-2 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en Zich voor ons gegeven heeft. 

Als wij tot geloof gekomen zijn, leren wij de liefde van God de Vader kennen als Zijn kinderen; het is deze Vaderliefde die ons verder brengt naar de liefde van Jezus. Als wij deel uitmaken van die ene wereldwijde familie van de Vader, zullen we samen met alle heiligen in staat zijn om de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus te leren kennen (Ef.3:18-19). In het begin van de brief leren wij het eerste grote geheim over Jezus kennen, namelijk dat Hij door de Vader is aangesteld als Koning over de hele schepping (Ef.1:10). Maar als wij groeien in de diepte van de liefde van de Vader, zal Hij ons meenemen naar het tweede grote geheim over Jezus. 

L: Gods tweede mysterie: Zijn Zoon Jezus als de Bruidegom. 
Ef.5:25-27 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en Zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij Zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver.   

Ef.5:31-32 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot, en ik betrek het op Christus en de kerk.   

Op dit punt bereikt de brief zijn hoogtepunt in de openbaring van God; het eerste mysterie over Jezus de Koning en het tweede mysterie over Jezus de Bruidegom zijn bekendgemaakt. Deze beide mysteries komen voort uit het Vaderhart van God; Hij is de Initiatiefnemer tot het bruidsperspectief van de eeuwigheid. Dit is wat de Vader tot zo’n gezegende God maakt, een God die overstroomt van vreugde. Daarom wil Jezus ons voortdurend bekendmaken met de diepte van Gods Vaderhart, zodat de liefde van de Vader in ons zal uitgroeien tot een diepe passie en hartstocht voor Zijn Zoon, onze hemelse Bruidegom. 

Joh.17:26 Ik heb hun Uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen. 

M: De slotconclusie van de Efezebrief. 
Pas nadat Paulus deze twee grote mysteries van God de Vader over Zijn Zoon Jezus duidelijk gemaakt had, sprak hij over de noodzaak van de geestelijke wapenrusting in Ef.6:10-18. Paulus deed dit omdat hij beter dan vele anderen begreep, dat zuivere kennis van God van groot belang is om Zijn macht te kunnen ontvangen voor de strijd tegen de vijand. Er is geen beter wapen tegen de zonde dan passie voor Jezus; wij zien dit ook in het leven van Mozes. 

Hebr.11:24-26 Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde; omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte.   

Psalm 36 is bijvoorbeeld een geweldige handleiding voor de manier waarop wij de misleiding van de zonde kunnen bestrijden. Zonde is datgene wat wij doen als ons hart niet door God verzadigd wordt, maar God wordt het meest in ons geëerd als wij het meest verzadigd worden in Hem. Maar wij kunnen ons niet in God verheugen, tenzij wij weten dat Hij Zich in ons verheugt. Een mens die gelukkig is in God, doet steeds meer het goede en steeds minder het kwade. Wij zijn gemaakt om de liefde van God de Vader te ontvangen d.m.v. de passie van Jezus onze Bruidegom; daarom zijn wij een succes als wij Jezus liefhebben en dat is precies waarmee de brief aan de Efeziërs eindigt. 

Ef.6:23-24 Vrede zij met de broeders en zusters, en liefde en geloof, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Heer. Genade en onvergankelijkheid zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben.  

1 Joh.4:19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 

N: Het begin van onze reis in de passie van God.
Op het moment dat het boek Hooglied begint heeft de Bruid reeds de Vader leren kennen als de grote Initiatiefnemer van het bruidsperspectief. Dat betekent dus dat zij aan het begin van het boek Hooglied al een wedergeboren gelovige is; zij heeft dus het hele proces van haar bekering en wedergeboorte al afgelegd. 

Maar ze beseft ook dat hoewel haar wedergeboorte een groots begin is van het nieuwe leven, het toch ook slechts het begin is van iets dat veel groter is. Door het nieuwe leven heeft zij de Vader leren kennen als Degene die eeuwige verlossing voor haar bereikt heeft, maar ze beseft ook dat deze verlossing geen doel op zichzelf is. De Vader heeft een nog veel groter doel met haar leven, want Hij wil haar deel laten worden van de collectieve Bruid van Christus van alle eeuwen. Daarom begint zij haar geestelijke reis in de romantiek van het evangelie met een dringend gebed aan de Vader. 

Hgl.1:2 Laat hij mij mogen kussen met zijn mond! 

Getekend: V.v.d.B.

Copyright betekent voor uitsluitend de studieartikelen op deze website: ‘Right to copy’. Eenieder mag voor studiedoeleinden de artikelen gebruiken en als nodig aanpassen.