Introductie op het boek Genesis

Genesis

Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.

De Bijbel: het woord van God.
De Bijbel is het historische verslag van menselijke ervaringen met God; uit deze persoonlijke ontmoetingen met de levende God hebben mensen theologische inzichten ontwikkeld. Maar deze kennis over God is slechts de eerste stap naar het binnengaan in de tegenwoordigheid van God. De Bijbel is een boek vol waarheid, maar vooral een routekaart naar God Zelf. We moeten niet alleen de routekaart bestuderen, maar zelf ook de daarin veel beschreven reis afleggen.

Kennis is van essentieel belang (Hos.4:6), maar de liefde van Christus overtreft al onze kennis (Efez.3:19). Theologische kennis is de deur naar geestelijke realiteit, maar niet de inhoud zelf. Want niet kennis maar de liefde vervult ons tot alle volheid van God (Efez.3:19). Wees daarom geen Bijbelgestudeerde informatiedeskundige, maar een door de Heilige Geest geïnspireerde ervaringsdeskundige; geen theoloog op een afstand, maar een minnaar in Zijn omhelzing.

Maak de Bijbel niet tot jouw god, want anders kun je de God van de Bijbel niet meer horen, zien en ervaren. Het levende Woord is Heer over het geschreven woord. Kennis van het woord moet vertaald worden in ervaring, en ervaring moet weer gefundeerd worden in het woord.

Daarbij moeten we begrijpen dat het Nieuwe Testament in het Oude Testament verborgen is, terwijl het Oude Testament in het Nieuwe Testament geopenbaard wordt. En we moeten een oudtestamentisch ontzag voor de Heer combineren met de ervaring van nieuwtestamentische genade om de Heer werkelijk in de diepte te kunnen leren kennen (2Kor.5:11+14).

In het begin schiep God.
Het begin begrijpen is het begin van alle inzicht; dit is het fundament waarop alle waarheid is gebaseerd. Voordat wij de voltooiing van deze eeuw kunnen begrijpen, moeten we eerst het begin begrijpen (Joh.1:1-3). De diepte van ons inzicht in onze oorsprong bepaalt veel van de geestelijke kracht in ons leven (1Joh.1:1-4). Want de waarheid van ons begin is het begin van alle waarheid, en dat is God de Alpha en Omega, de grote IK BEN.

Het begin van iets is de belangrijke factor voor de kwaliteit waarmee iets eindigt, want in het begin wordt meteen het fundament voor de voltooiing gelegd. De eerste stap van elke reis door het leven is daarom direct de belangrijkste stap, en om te kunnen aankomen waar we heengaan, moeten we eerst weten waar we zijn en vanaf waar we vertrekken.

Jezus is het levende Woord van God.
Joh.14:7+9 “Wie Mij kent, kent de Vader” …….. “wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Deze twee uitspraken van Jezus vormen de basis voor alle interpretatie over God, zoals God beschreven staat in de evangeliën. Want de profeten wijzen ons de weg, maar Jezus is de weg. Leraren onderwijzen ons de waarheid, maar Jezus is de waarheid. Apostelen tonen ons het leven, maar Jezus is het leven. Zij verkondigen het woord, maar Jezus is het Woord.

Jezus Christus is de levende openbaring van God, want al de volheid van God woont in Hem (Kol.2:9). Wanneer wij naar Jezus luisteren, horen wij de stem van God op een volmaakte wijze zonder filter of sluier, zonder vervorming of afbuiging (2Kor.4:6).

Jezus Christus is de God van het Woord in Genesis 1 volgens Joh.1:1-3, Kol.1:15-17 en Hebr.1:2+10. Want wat de Vader bedenkt, dat spreekt de Zoon en dat wordt daarna uitgevoerd door de Heilige Geest. De eeuwige Christus is de Middelaar van de schepping, en de mensgeworden Christus is de Middelaar van de verlossing.

Het woord God in Genesis 1 is het Hebreeuwse woord Elohim (2606 x), en komt 32 keer voor in dit hoofdstuk. Het woord Elohim is afgeleid van Elowah (57 x), dat voor het eerst in Deut.32:15 in de Bijbel staat. Dit woord is afgeleid van het woord El (245 x), dat voor het eerst in Gen.14:18 in de Bijbel staat. Het woord El is enkelvoudig, het woord Elowah is tweevoudig, en het woord Elohim is drievoudig, namelijk God de Schepper, God het Woord en God de Geest.

De aleph-tav van het Oude Testament.
De eerste zin van de Bijbel bestaat in het Hebreeuws uit zeven woorden; maar het middelste woord ‘eth’ bestaat uit twee letters, namelijk de aleph en de tav, dat zijn de eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet.

De Griekse variant daarop is de alpha en omega, zoals die genoemd worden in Openb.1:8+11, 21:6 en 22:13. Het Hebreeuwse woord ‘eth’ blijft onvertaald in het Oude Testament, maar komt meer dan 10.500 keer voor.

Het is mogelijk een samentrekking van het Hebreeuwse woord ‘owth’ dat de betekenis heeft van een teken of signaal, en dat afgeleid is van het werkwoord ‘uwth’ dat ‘ter wille zijn’ betekent.

Het niet vertaalde woord ‘eth’ is de oudtestamentische alpha en omega, ofwel Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God; Hij is het teken of signaal van God, waarmee God ons bijzonder ter wille is.

De God van het verbond in de Bijbel.
1: Gods verbond met Noach is een verbond van overleving.

2: Gods verbond met Abraham is een verbond van uitverkiezing, zowel nationaal voor Israël in de belofte van het land, alsook internationaal als een zegen voor de hele aarde.

3: Gods verbond met Mozes is een verbond van dienstbaarheid met 613 wetten voor een heilig en gelukkig leven in het beloofde land; dit verbond is uniek en alleen voor het volk Israël bestemd, bedoeld tot aan de komst van de Messias, dat is het Oude Verbond.

4: Gods verbond met David is een verbond van opvolging voor de troon van David, zowel nationaal met betrekking tot de natuurlijke lijn van David, alsook internationaal met betrekking tot de eeuwige troon van Christus.

5: Gods verbond met Christus is het Nieuwe Verbond.

– Jeremia spreekt over dit verbond dat geschreven wordt in de harten van individuele mensen met een relatie op basis van intimiteit zonder schuld;
[Jeremia openbaart God de Vader en wat het verbond is (31:31-34).]

– Jesaja beschrijft de soevereine Koning en de lijdende Dienaar als degene die het verbond sluit.
[Jesaja openbaart God de Zoon, dus over wie het verbond gaat.]

– Ezechiël beschrijft een zacht hart en een nieuwe geest, waarin de Heilige Geest woont.
[Ezechiël openbaart God de Heilige Geest en hoe het verbond werkt (36:26-27).]

De betekenis van de schepping.
In het begin schiep God de hemelen en de aarde en daarna de mens, maar aan het eind schept God eerst de nieuwe mens en pas daarna de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Alles wat God geschapen heeft zijn geschenken voor Zijn geliefde beelddragers als een expressie van Zijn liefde voor hen (Jac.1:16-18); onze reactie is aanbidding (Ps.104:33-35). Daarom moeten wij ontzag hebben voor God op grond van Zijn schepping, lees Ex.20:2+11, Job 26:14, 38:7, Ps.24:1, 33:8-9, 100:3, 119:89-91,121:2, 124:8, Pred.3:14, Rom.11:33-36, Openb.4:11. Joden aanbidden God aan het begin van de oude schepping, en christenen aanbidden God aan het begin van de nieuwe schepping.

Het opmerkelijke van het eerste hoofdstuk van de Bijbel is dat de nadruk niet komt te liggen op de schepping maar op de Schepper; Gen.1 legt de nadruk niet op hoe de wereld ontstaan is maar door Wie de wereld ontstaan is. Het woord God komt maar liefst 32 keer voor in de eerste 31 verzen van de Bijbel, dus is het eerste hoofdstuk van de Bijbel niet het verhaal over de schepping maar het verhaal over de persoonlijkheid van de Schepper. Het beeld dat Gen.1 ons geeft over het karakter van God de Schepper is veelzijdig, en het is daarom de bedoeling dat wij Zijn persoonlijkheid bestuderen door meditatie en aanbidding.

1) God is persoonlijk.
Gen.1 beschrijft God als een Persoon die emoties kent, gedachten koestert en in staat is om Zijn gedachten onder woorden te brengen. God heeft een eigen wil en neemt beslissingen, waaraan Hij daarna trouw blijft. God is een volledige Persoonlijkheid met emoties, motieven en gedachten zoals ook wij, die naar Zijn beeld geschapen zijn (Gen.1:26-27).

2) God is machtig.
Het is overtuigend duidelijk dat wanneer God dingen kan scheppen door ze tot ontstaan te roepen door Zijn gesproken woord, Hij oneindig machtig moet zijn. In het eerste hoofdstuk van de Bijbel geeft God tien opdrachten, en alles komt tot ontstaan zoals Hij verlangt door alleen maar te spreken.

3) God is ongeschapen.
God is altijd de Schepper geweest, maar nooit een schepsel; Hij is het begin van alle dingen zonder dat Hijzelf een begin heeft. Alle dingen hebben een begin, maar dat veronderstelt dat er Iemand geweest moet zijn die er als eerste was en daarom geen begin heeft, en om die reden bestaat God van oudsher, van vóór de voorbijgegane eeuwigheid.

4) God is ordelijk.
Er bestaat een schitterende harmonie in Gods werk in de schepping, zoals overal gezien kan worden op de aarde maar ook in het universum. Het feit dat de schepping ordelijk is en mathematisch in zijn structuur, maakt het mogelijk dat de mens weten-schap kan bedrijven, want zonder de logische ordening van het heelal zal de mens nooit een zinvolle betekenis in de schepping kunnen ontdekken.

5) God is harmonieus.
De cijfers 3, 7 en 10 spelen een opmerkelijke rol in de schepping, zoals deze cijfers in de hele Bijbel een rol spelen; want het cijfer 3 spreekt van God de Drie-Eenheid, het cijfer 7 spreekt van Goddelijke volmaaktheid, en het cijfer 10 spreekt van volledigheid. Drie keer schept God daadwerkelijk (1:1,21,27), drie keer benoemt God iets (1:5,8,10), drie keer maakt God iets (1:7,16,25), en drie keer zegent God iets (1:22, 28, 2:3).

We lezen tien keer dat God iets zegt, en dit komt overeen met de Tien Geboden. We lezen zeven keer dat God zei dat het goed was; dit komt overeen met de zeven dagen van de schepping, maar ook met de zeven Hebreeuwse woorden van de eerste zin van de Bijbel. En ook de laatste zin van het scheppingsverhaal in Gen.2:3 bevat in het Hebreeuws zeven woorden.

6) God is enkelvoudig.
De Hebreeuwse werkwoorden in het eerste hoofdstuk van de Bijbel staan allemaal in het enkelvoud, zodat God beschreven wordt als een enkele Persoon.

7) God is meervoudig.
Het Hebreeuwse woord voor God in Gen.1 is het woord “Elohim”, dat meervoudig van vorm is van het enkelvoudige woord “El” ; beide woorden worden met God vertaald. De eerste zin in de Bijbel spreekt dus over een meervoudige God die in het enkelvoud spreekt; dit legt de theologische basis voor God de Drie-Eenheid, namelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

8) God is goed.
Maar liefst zes keer zegt het eerste hoofdstuk van de Bijbel dat wat God gemaakt had goed was, maar nadat God de mens geschapen had zei Hij dat alles wat Hij gemaakt had zéér goed was. Ps.136:1-9 spreekt over de eeuwigdurende trouw ofwel goedheid van God in verband met de schepping, want God wil goed zijn voor Zijn schepping door de schepping te zegenen (Gen.1:22, 28), omdat Zijn goedheid de hoogste standaard is voor alles wat goed is in de schepping (Ex.33:19).

9) God is levend.
God is de levende God, want Hij openbaart Zichzelf als een actieve Persoon in de wereld van tijd en ruimte, die zeer intens betrokken is bij datgene wat Hij geschapen heeft.

10) God is een communicator.
God spreekt Zijn schepping tot leven, maar zodra Hij de mens geschapen heeft, begint Hij onmiddellijk met deze mens te communiceren op een manier zoals Hij dat niet met de andere schepselen doet.

11) God is zoals wij.
Wij mensen zijn naar het beeld van God geschapen (Gen.1:26-27), dus zijn wij in een aantal opzichten zoals Hij is, maar dat veronderstelt dat Hij ook in een aantal opzichten is zoals wij zijn. Hij is het grote Origineel, en wij mensen zijn stuk voor stuk kleine kopieën van Hem.

12) God is niet zoals wij.
God kan dingen scheppen uit het niets, terwijl wij mensen alleen maar dingen kunnen maken uit iets anders; wij zijn “producenten”, terwijl God de Schepper is. God schiep vanuit het niets door Zijn gesproken woord.

13) God is creatief.
God is ongelooflijk creatief in Zijn schepping; nog steeds zijn alle op dit moment bestaande diersoorten niet ontdekt door de mensheid, terwijl het aantal soorten vogels en insecten niet te tellen is. De ongelooflijke variatie in de soorten dieren, vogels en vissen, plantensoorten en vele andere vormen van diversiteit beschrijven een grenzeloze creativiteit in het hart van de Schepper.

14) God is onafhankelijk.
Hoewel God de Schepper is van de schepping, staat Hijzelf boven en buiten de schepping; Hij kan nooit geïdentificeerd worden in volledige eenheid met Zijn schepping. Er is een groot onderscheid tussen de Schepper en Zijn schepping vanaf het allereerste begin; er is een kloof tussen de oneindige hoogverheven God en de eindige schepping die onoverbrugbaar is. De schepping is volledig van God afhankelijk, maar God is volledig onafhankelijk van Zijn schepping.

Dit is slechts een summiere samenvatting van de ontelbare karaktereigenschappen van God die wij uit het verhaal van de schepping kunnen halen, en het onderzoekende hart zal veel informatie over het karakter van God kunnen ontvangen in het bestuderen van de schepping met als hoofddoel om God te aanbidden.

Rom.1:20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid.

Vele malen wordt in de Bijbel verwezen naar God als de Schepper van hemel en aarde, en er zijn zelfs complete hoofdstukken of bepaalde gedeelten daarvan aan de Schepper gewijd, zoals Psalm 8, 19, 29, 104, 136, 145 en Jesaja 40.

De bedoeling van al deze Bijbelgedeelten is om ons duidelijk te maken dat de schepping niet bedoeld is voor wetenschappelijke studie – hoewel daarmee op zichzelf helemaal niets mis is – maar bedoeld is om ons tot aanbidding te brengen.

Een belangrijke waarschuwing.
2Tim.3:16-17 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

De duivel haat het woord van God, maar er zijn twee Bijbelboeken die hij heel erg haat, en dat zijn de Bijbelboeken Genesis en Openbaring. Want het boek Genesis onthult hoe hij op een zeer listige manier de schepping is binnengedrongen, en het boek Openbaring onthult hoe hij publiekelijk uit de schepping zal worden verwijderd. Daarom zal hij het boek Genesis verklaren tot een mythe, en het boek Openbaring zal hij afdoen als een mysterie.

Wees daarom op je hoede voor allerlei menselijke en pseudowetenschappelijke redeneringen, die het boek Genesis willen afdoen als onbelangrijk.

Overzicht van het boek Genesis.
De Hebreeuwse naam van het boek Genesis is ‘beresjiet’ wat ‘in het begin’ betekent; dit woord bestaat uit twee Hebreeuwse woorden ‘bayith’ (huis) en ‘rosh’ (hoofd), dus ‘beresjiet’ betekent letterlijk ‘hoofd van het huis’, wat een verwijzing is naar onze Heer Jezus Christus, die het Hoofd van het huis van God is.

Hoofdstuk 1: de schepping van hemel en aarde.

Hoofdstuk 2: de schepping van de mens en het paradijs.

Hoofdstuk 3: de zondeval van Adam en Eva.

Hoofdstuk 4: de scheiding in de mensheid na de moord van Kaïn op Abel.

Hoofdstuk 5: het eerste geslachtsregister van de mensheid met 10 generaties.

Hoofdstuk 6-9: de geschiedenis van Noach en de zondvloed.

Hoofdstuk 10: de nakomelingen van de zonen van Noach met 70 volken.

Hoofdstuk 11: de torenbouw van Babel en de verspreiding van de mensheid.
Het tweede geslachtsregister van de mensheid met 10 generaties.

Hoofdstuk 12-25: de geschiedenis van Abraham, de eerste stamvader van Israël.
• 12:1 de eerste ontmoeting van God met Abraham.
• 12:7 de tweede ontmoeting van God met Abraham.
• 13:14 de derde ontmoeting van God met Abraham.
• 15:1 de vierde ontmoeting van God met Abraham.
• 17:1 de vijfde ontmoeting van God met Abraham.
• 18:1 de zesde ontmoeting van God en Abraham.
• 21:12 de zevende ontmoeting van God met Abraham.
• 22:1 de achtste ontmoeting van God met Abraham.
• 22:11 de negende ontmoeting van God met Abraham.

Hoofdstuk 25- 28: de geschiedenis van Isaak, de tweede stamvader van Israël.
• 26:2 de eerste ontmoeting van God met Isaak.
• 26:24 de tweede ontmoeting van God met Isaak.

Hoofdstuk 27-35: de geschiedenis van Jacob, de derde stamvader van Israël.
• 28:12 de eerste ontmoeting van God met Jacob.
• 31:3 de tweede ontmoeting van God met Jacob.
• 32:25 de derde ontmoeting van God met Jacob.
• 35:1 de vierde ontmoeting van God met Jacob.
• 35:9 de vijfde ontmoeting van God met Jacob.
• 46:2 de zesde ontmoeting van God met Jacob.

Hoofdstuk 37-50: de geschiedenis van Jozef, de elfde zoon van Jacob.

Getekend: V.v.d.B.

Copyright betekent voor uitsluitend de studieartikelen op deze website: ‘Right to copy’. Eenieder mag voor studiedoeleinden de artikelen gebruiken en als nodig aanpassen.