Introductie op het boek Leviticus

Leviticus

Leviticus 1:1-2 De HEERE riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer iemand van u de HEERE een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee.  

Het boek Leviticus. 

Leviticus is het boek van de Levieten, de Hebreeuwse titel is ‘wajjiqra’, wat ‘Hij riep’ betekent, de allereerste woorden van het boek, want 90% van de woorden komen van de Heer. Van dit boek staan er meer dan 90 citaten in het Nieuwe Testament, waarvan de bekendste een deel van Lev.19:18 is: “u moet uw naaste liefhebben als uzelf”. Deze uitspraak staat geciteerd in Matt.5:43, 19:19, 22:39, Marc.12:31, Luc.10:27, Rom.13:9, Gal.5:14, Jac.2:8.  

De sleuteltekst van Leviticus. 
Lev.11:44-45 Ik ben de HEERE, uw God. U moet u heiligen en heilig zijn, want Ik ben heilig……. Ik ben de HEERE, Die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat Ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want Ik ben heilig.  

De centrale boodschap van het boek van de Levieten is dan ook, dat de levitische priesters, de zonen van de hogepriester, de ongetemde beesten (Ex.21:28-32) in hun hart moeten doden door middel van een offer op het altaar. De aardse bindingen in ons hart moeten gedood worden (Kol.3:5), de werkingen van onze aardse natuur (Gal.5:19-21) moeten gekruisigd worden (Gal.5:24). Want alleen dat snijdt ons los van de wereld (Gal.6:14) en identificeert ons als nieuwe mensen (Gal.6:15), die in de voetsporen van Jezus volgen (Hebr.5:8). Door middel van offers verbinden wij ons met de Heer (Ps.50:5) als een levend, heilig en welgevallig offer (Rom.12:1-2); dit is het ware ‘voedsel’ voor de Heer (Lev.21:6, Joh.4:34).  

Het middelste boek van de Torah. 

Het boek Leviticus is het middelste boek van de Torah, waarvan Lev.11:42 het vers in het midden van de Torah is. Het boek Leviticus verbindt de vijf boeken van Mozes met elkaar.  

Genesis universeel Chaldea + Kanaan voorbije eeuwen 
Exodus nationaal Egypte + Sinai 215 jaren 
Leviticus de stam Levi De berg Sinai een maand 
Numeri nationaal Negev, Edom, Moab 39 jaren 
Deuteronomium universeel Moab komende eeuwen 

Overzicht van het boek Leviticus. 

Hoofdstuk 1-7: offers en gaven. ) 
Hoofdstuk 8-10: priesterschap.   ) rechtvaardiging = de weg naar God.  
Hoofdstuk 11-15: rein en onrein.)  

Hoofdstuk 16: de Grote Verzoendag.  

Hoofdstuk 17-22: gewoon en heilig. ) 
Hoofdstuk 23-25: aanbidding.           ) heiliging = de wandel met God.  
Hoofdstuk 26-27: straf en gelofte.    )  

Lev.10:10 het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en het onheilige, tussen het onreine en het reine.  

leven  heilig = zuiver naar Gods maatstaf  zonde 
⬆︎⬆︎heiliging ontheiliging 
⬇︎ 
⬇︎
⬆︎ gewoon = goed en rein  ⬇︎
⬆︎
⬆︎ reiniging
 ⬇︎
verontreiniging
⬇︎
offer  onrein = zondig en slecht  dood 

Het verband tussen Exodus en Leviticus. 

Exodus = van slavernij naar de tent van God  Leviticus = van de tent van God naar heilig leven 
God nadert tot Zijn volk wij zijn gered om God lief te hebben en om Hem te dienen het volk nadert tot God 
Gods bevrijding van Zijn volk  de toewijding van het volk aan God 
Gods genade voor Zijn volk  de dankbaarheid van het volk aan God 

Overzicht van de offers. 

Het woord offergave is ‘qorban’ (1:2), dit woord is afgeleid van het werkwoord ‘qarab’, want de betekenis heeft van offeren, aanbieden, maar meestal naderen, dichtbij komen.   

Lev.10:3 Dit is wat de HEERE gesproken heeft: In hen die tot Mij naderen (qarob), zal Ik geheiligd worden, en voor de ogen van heel het volk zal Ik geëerd worden.  

Er zijn twee soorten offers.  

  • Offers met bloed = zebach (4x).  
  • Offers zonder bloed = minchah (1x) = spijsoffer.  

Vrijwillige offers zijn: brandoffer, spijsoffer, vredeoffer.  

Verplichte offers zijn: zondoffer, schuldoffer.  

Brandoffer = overgave.     ) 
Spijsoffer = dienstbaarheid.  ) dankbaarheid.  
Vredeoffer = openheid.        ) 

Zondoffer = vervanging.        ) verzoening.  
Schuldoffer = voldoening.     ) 

Getekend: V.v.d.B.

Copyright betekent voor uitsluitend de studieartikelen: ‘Right to copy’. Eenieder mag voor studiedoeleinden de artikelen gebruiken en als nodig aanpassen.