Introducties op de bijbelboeken

Bijbelboeken

De Bijbel: het woord van God.

De Bijbel is het historische verslag van menselijke ervaringen met God; uit deze persoonlijke ontmoetingen met de levende God hebben mensen theologische inzichten ontwikkeld. Maar deze kennis over God is slechts de eerste stap naar het binnengaan in de tegenwoordigheid van God. De Bijbel is een boek vol waarheid, maar vooral een routekaart naar God Zelf. We moeten niet alleen de routekaart bestuderen, maar zelf ook de daarin veel beschreven reis afleggen.

Kennis is van essentieel belang (Hos.4:6), maar de liefde van Christus overtreft al onze kennis (Efez.3:19). Theologische kennis is de deur naar geestelijke realiteit, maar niet de inhoud zelf. Want niet kennis maar de liefde vervult ons tot alle volheid van God (Efez.3:19). Wees daarom geen Bijbelgestudeerde informatiedeskundige, maar een door de Heilige Geest geïnspireerde ervaringsdeskundige; geen theoloog op een afstand, maar een minnaar in Zijn omhelzing.

Maak de Bijbel niet tot jouw god, want anders kun je de God van de Bijbel niet meer horen, zien en ervaren. Het levende Woord is Heer over het geschreven woord. Kennis van het woord moet vertaald worden in ervaring, en ervaring moet weer gefundeerd worden in het woord.

Daarbij moeten we begrijpen dat het Nieuwe Testament in het Oude Testament verborgen is, terwijl het Oude Testament in het Nieuwe Testament geopenbaard wordt. En we moeten een oudtestamentisch ontzag voor de Heer combineren met de ervaring van nieuwtestamentische genade om de Heer werkelijk in de diepte te kunnen leren kennen (2Kor.5:11+14).

De verzameling introducties van de boeken, zoals ook in de sub-menu’s zijn te vinden:

 • Introductie op het boek Genesis.
 • Introductie op het boek Exodus.
 • Introductie op het boek Leviticus.
 • Introductie op het boek Numeri.
 • Introductie op het boek Deuteronomium.
 • Introductie op het boek Jozua.
 • Introductie op het boek Richteren
 • Introductie op het boek Ruth
 • Introductie op het boek 1-Samuel
 • Introductie op het boek 2-Samuel
 • Introductie op het boek 1-Koningen
 • Introductie op het boek 2-Koningen
 • Introductie op het boek 1-Kronieken
 • Introductie op het boek 2-Kronieken
 • Introductie op het boek Ezra
 • Introductie op het boek Nehemia
 • Introductie op het boek Esther
 • Introductie op het boek Job
 • Introductie op het boek de Psalmen
 • Introductie op het boek Spreuken
 • Introductie op het boek Prediker
 • Introductie op het boek Hooglied
 • Introductie op het boek Jesaja
 • Introductie op het boek Jeremia
 • Introductie op het boek Klaagliederen
 • Introductie op het boek Ezechiël
 • Introductie op het boek Daniël
 • Introductie op het boek Hosea
 • Introductie op het boek Joël
 • Introductie op het boek Amos
 • Introductie op het boek Obadja
 • Introductie op het boek Jona
 • Introductie op het boek Micha
 • Introductie op het boek Nahum
 • Introductie op het boek Habakuk
 • Introductie op het boek Zefanja
 • Introductie op het boek Haggai
 • Introductie op het boek Zacharia
 • Introductie op het boek Maleachi
 • Introductie op het boek Mattheus
 • Introductie op het boek Marcus
 • Introductie op het boek Lucas
 • Introductie op het boek Johannes
 • Introductie op het boek Handelingen
 • Introductie op het boek Romeinen
 • Introductie op het boek 1-Korinthiërs
 • Introductie op het boek 2-Korinthiërs
 • Introductie op het boek Galaten
 • Introductie op het boek Efeziërs
 • Introductie op het boek Filippenzen
 • Introductie op het boek Kolossenzen
 • Introductie op het boek 1-Thessalonicenzen
 • Introductie op het boek 2-Thessalonicenzen
 • Introductie op het boek 1-Timotheus
 • Introductie op het boek 2-Timotheus
 • Introductie op het boek Titus
 • Introductie op het boek Filemon
 • Introductie op het boek Hebreeën
 • Introductie op het boek Jacobus
 • Introductie op het boek 1-Petrus
 • Introductie op het boek 2-Petrus
 • Introductie op het boek 1-Johannes
 • Introductie op het boek 2-Johannes
 • Introductie op het boek 3-Johannes
 • Introductie op het boek Judas
 • Introductie op het boek Openbaring

Getekend: V.v.d.B.

Copyright betekent voor uitsluitend de studieartikelen op deze website: ‘Right to copy’. Een ieder mag voor studiedoeleinden de artikelen gebruiken en zonodig aanpassen.